Styremøter - Fredriksvern Verfts Venner (FVV) Internettside

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
FVV
Gå til innhold

Styremøter

Styret - diverse
Referat fra styremøte onsdag 8. januar 2020 kl. 1800 i Kadettbrakka på Fredriksvern verft
Frammøtte: Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Jahn H. Schipsted, Ove Sandli Hans Weldingh, Olav Bjørnflaten, Karl Bjørn Andersen, Per-Inge Olsen, Kjerstin B. Johansen, Karsten Haaberg, Terje Skjølberg, Kjell R. Bugge, Erling Halvorsen
Ikke tilstede: Dag Tvedt,

Saksliste:
 • Velkommen ved leder.
  Dyveke ønsker velkommen med et godt nytt år til samtlige.
 • Innkommet post.   
    Innkommen post, både vanlig og e-post ,ble fordelt.
 • Økonomisk status ved Kjerstin.
 Kjerstin presenterte et foreløpig “regnskap” for 2019.  Det går mot et bra økonomisk resultat for FVV i 2019.
 • Status Værfts-Magazinet ved Per-Inge. V-M 01 2020 – arbeidet starter opp med møte i redaksjonskomiteen i nær framtid.
  Målet er å ha klart nr 01 2020 i god tid før påske.  
    PIO opplyste at det er muligheter for å få til en avtale med et nytt trykkeri hvor prisen er lavere.
    Han ønsker også å se på mulighetene for å få V-M noe ned i vekt for derved å spare noe porto.
Vedtak: Styret gir redaksjonskomiteen fullmakt til å gå videre i “forhandlinger” med nytt trykkeri, samt komme med forslag på hvorledes vekten på V-M kan reduseres for derved å spare porto.
 • Status Flagging ved Olav.
  Ingen vansker knyttet til utføringen av flaggtjenesten.

Saker til behandling:
Sak 01/2020:  Referat fra siste styremøte.
Ingen vesentlige merknader til referatet fra styremøte i desember 2019.

Sak 02/2020:Status og framdrift Marinemusikkens 200 års jubileum ved Trygve.
Trygve avventer møte med leder i Marinemusikken for å diskutere hva som kan gjøres i Stavern i tilknytning til 200 års jubileet.

Sak 03/2020:  9. april markeringen 2020 – forslag ved Kjell.
Kjell presenterte forslag for et arrangement i regi av FVV knyttet til 80 års markeringen av 9. april. Forslaget inneholdt justeringer av deler av Luftforsvarsutstillingen samt program for dagen og budsjett. Det framkom innvendinger mot de foreslåtte justeringene.
Vedtak:  Mandag 13. januar blir det en detaljorientering om forslaget i Luftforsvarsutstillingen. Deretter vil det bli tatt en avgjørelse i løpet av 14 dager om forslaget skal iverksettes og gjennomføres.

Sak 04/2020: 8. mai markeringen 2020 – forslag ved Kjell.  
Kjell presenterte et forslag hvor hovedessensen er at vi må få flere til å komme på markeringene på Verftet og ved Kirken.  Dette kan være 9. klassetrinn ved Brunla ungdomsskole.
Vedtak: Kjerstin undersøker med Brunla ungdomsskole om det skisserte opplegget kan være av interesse for 9. klassetrinn ved skolen. Ut fra svar avgjør styret den videre framdrift i saken.
 
Sak 05/2020: Tordenskioldmarkeringen 2020 – FVVs deltakelse ved Dyveke.
Styret fikk informasjon fra Kjell om at foreningen Tordenskiolds soldater i Stavern skal dra til Tyskland ( stedt hvor Tordenskiold ble drep i duell) for å markere 300 år siden hans død.
Vedtak:  FVV avslutter denne saken, og vil først ta den opp igjen dersom nye momenter skulle komme opp.
 
Sak 06/2020: Dynekilslaget 4. juli 2020 – hva kan FVV evt bidra med ? ved Kjell
Kjell informerte om at Dynekilslaget 2020 vil finne sted på Fredriksvern verft 4. juli. Billettsalg og parkering er to tiltak vi evt kan engasjere oss i.
Vedtak: Kjell undersøker med Tordenskiolds soldater om det kan være aktuelt at vi tar på oss salg av billetter. Terje undersøker med JKØ og Festningsforvalteren om parkeringsmuligheter 4. juli.

Sak 07/2020: Årsmøte 11. mars – forberedelser ved Kjell.  
Kjell informerte om de forberedelsene som måtte gjøres før årsmøte, og hvorledes årsmøtet skulle gjennomføres. Tiltaksliste er vedlagt.   
Vedtak: Trygve søker å skaffe foredragsholder som kan snakke om Marinemusikken 200 års jubileum/historie.

Sak 08/2020: Ny nettside – informasjon og diskusjon ved Karsten.
Karsten presenterte den nye versjonen av nettsiden (som noen av oss kunne se på smarttelefon). Denne er nå redigert. En del detaljer ble diskutert bla om styrereferatene skal legges ut – kanskje med en passordordning? Det vil bli lagt inn linker til andre aktiviteter på Verftet samt til vår facebookside.
Vedtak:  Styremedlemmene må “hele tiden” komme med innspill til Karsten slik at han kan holde hjemmesiden oppdatert.

Sak 09/2020: Eventuelt ved Dyveke
Dyveke: Medlemstur 2020 – forslag? Noen forslag framkom.
Vedtak: Olav kommer med et konkret forslag på neste styremøte.

PIO: Presenterte tilbud på bokpakke fra Lars Kr. Iversen.
Vedtak:  Vi kjøper 20 eksemplarer av boken om Little Norway.

Kjerstin: Etterlyser bilder i fm filmframvisning i Galeimuseet. Karsten kan hjelpe.
VIPPS avtalen er ikke klar. Kjerstin følger opp.

Sak 10/2020: Tid og sted neste styremøte
Onsdag 12. februar kl. 1800 i Kadettbrakka.

**********************************************************************************

Referat fra styremøte onsdag 11. desember kl. 1800 i Kommandantboligen på Fredriksvern verft

Frammøtte: Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Jahn H. Schipsted, Dag Tvedt, Hans Weldingh, Olav Bjørnflaten, Karl Bjørn Andersen, Per-Inge Olsen, Kjerstin B. Johansen, Karsten Haaberg, Terje Skjølberg og Kjell R. Bugge, Erling Halvorsen
 
Ikke tilstede: Ove Sandli
Saker til behandling:

Sak 62/2019:  Planer for FVV i 2020.
Styret mente at følgende hovedaktiviteter kunne være aktuelle for FVV i 2020:
- Markering av Marinemusikkens 200 års jubileum
- Markering av 9. april 2020 – 80 år siden angrepet på Norge
- Markeringen av 8. mai 2020 – 75 år siden 2. verdenskrig sluttet
- Delta i markeringen av at det er 300 år siden Tordenskiold døde
 
Vedtak:
 Markering av 200 års jubileet for Marinemusikken:
- Trygve tar kontakt med leder Marinemusikken for å avklare hva som kan være aktuelt å få til i Stavern. For FVV peker 28. oktober seg ut som en dag hvor vi kanskje kan ha en middag i Kommandantboligen. Det må skaffes midler til dette og Sjøforsvarsstaben kan vaære en aktuell “sponsor”.

Markering av 9. april:
- Det kan være aktuelt å avduke bilder av de fra Luftvernregimentet som ga sine liv under 2. verdenskrig. Styret må ta stilling til om dette skal gjøres og hvor.

Markering av 8. mai:
- Det kan være aktuelt for FVV å ta ledelsen på denne markeringen i Stavern og da over “ en annen lest” enn tidligere.  F eks å få med Stavern historielag for å orientere 9. klassetrinn på Brunla ungdomsskole om 2. verdenskrig generelt og hva som skjedde i Stavern spesielt; flytte arrangementet til tidligere på dagen slik at historieformidlingen, bekransningen av LV  regimentets minnesmerke og bekransning av Sjømennenes minnesmerke er ferdig før ordinær skoletid er slutt.

300 års dagen for Tordenskiolds død:
- Dette er et arrangement hvor FVV kan bistå, men som andre må ha hovedansvaret for.

Sak 63/2019: Neste styremøte: Onsdag 8. januar 2020 kl. 1800 i Kadettbrakka

*************************************************************************

Referat fra styremøte onsdag 13. november kl. 1800 på lunsjrommet i Kadettbrakka

Frammøtte: Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Jahn H. Schipsted, Dag Tvedt, Hans Weldingh, Olav Bjørnflaten, Karl Bjørn Andersen, Per-Inge Olsen, Kjerstin B. Johansen, Karsten Haaberg, Terje Skjølberg og Kjell R. Bugge
Ikke tilstede: Oddny Sande, Ove Sandli, og Erling Halvorsen

Saksliste:
·      Velkommen ved leder.
      Dyveke ønsket velkommen og refererte rask fra poesikveld med Kåre Conradi i Kommandantboligen og som Peter L Nissen sponset med kr. 5.000.-.    
·      Innkommet post ved Kjell.
      En regning som ble attestert av Dyveke og gitt til Kjerstin
·      Økonomisk status ved Kjerstin.
       Vi har god kontroll på økonomien og er i ht budsjett.
·      Status Værfts-Magazinet ved Per-Inge.
       Nr. 03 2019 er i rute. 1. korrektur kommer i løpet av denne uken. 24 sider som kommer ut
       før jul.
·      Status Flagging ved Olav.
       Intet spesielt å bemerke.

Saker til behandling:
Sak 58/2019:  Referat fra siste styremøte ved Kjell.
- Ad sak 45/2019 - vedr. inngangsskiltet Stavern historielag.
 Dyveke følger opp saken med Stavern historielag

- Fra eventuelt:  
-Justering av våre hjemmesider. Saken ble diskutert om man ønsker å se nærmere på saken på mandagsmøte mandag 18. november.
-Kirkekaffen er under kontroll. Kjell annonserer på epost til våre medlemmer.
-Justering av den norske teksten i info brosjyren. Tas på mandagsmøte 18. november. Brosjyren norsk/engelsk bør være klar innen påsken 2020.

Sak 51/2019: Produksjon av hefte om JKØ ved Terje
FREMO betaler hele produksjonen.  Prøveheftet ferdigtrykket – leses korrektur.
Vedtak: Vi setter utsalgsprisen til kr. 100.-.

Sak 55/2019: Juleavslutning 11. desember 2019 ved Kjell.
Forberedelsene er i rute, Invitasjoner sendes ut i løpet av denne uken.
Vedtak:  Styremøte i K-boligen fra 1800-1830; aperitiff fra 1830-1900.  
Vi går til bords kl. 1900.

Sak 56/2019: Besøk fra Marinemuseet ved Per-Inge
Besøket er gjennomført med Trond Bergan og PIO tilstede. Alt ble ikke talt opp. Noen gjenstander ble fotograferte. Status er at alt så rimelig greit ut.
Vedtak: Saken avsluttes.

Sak 59/2019: Referat fra møte med Tordenskiolds soldater ved Dyveke.
Det ble diskutert saker som felles formidling, salutter, åpningstider og et arrangement i 2020 i tilknytning til 300 år siden Tordenskiold døde.
Vedtak:  Ingen

Sak 60/2019: Eventuelt ved Dyveke
Dyveke:
- Informerte om møte i historielagenes fellesforum – vi deltok dessverre ikke
- En paraplyorganisasjon for alle lag og foreninger på Verftet? Dyveke tar opp saken med Festningsforvaltere.
- Dyveke tar også opp med Festningsforvalteren vedlikeholdet av Kommandantboligen.
Trygve:
- Marinemusikken 200 år i 2020. Selve dagen er 28. oktober. Dette blir eget agendapunkt på styremøte 11. desember.
Kjell:
- Presenterte boken «Luftforsvarets historie fortalt gjennom 75 gjenstander». FVV bestiller en bok.

Sak 61/2019: Neste styremøte: 11. desember 2019 kl. 1800 i Kommandantboligen.

FVV - Siden oppdatert: 08-01-2020
Tilbake til innholdet