Styremøter - Fredriksvern Verfts Venner (FVV) Internettside

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
FVV
Gå til innhold

Styremøter

Styret - diverse
Referat fra styremøte onsdag 11. desember kl. 1800 i Kommandantboligen på Fredriksvern verft

Frammøtte: Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Jahn H. Schipsted, Dag Tvedt, Hans Weldingh, Olav Bjørnflaten, Karl Bjørn Andersen, Per-Inge Olsen, Kjerstin B. Johansen, Karsten Haaberg, Terje Skjølberg og Kjell R. Bugge, Erling Halvorsen
 
Ikke tilstede: Ove Sandli
Saker til behandling:

Sak 62/2019:  Planer for FVV i 2020.
Styret mente at følgende hovedaktiviteter kunne være aktuelle for FVV i 2020:
- Markering av Marinemusikkens 200 års jubileum
- Markering av 9. april 2020 – 80 år siden angrepet på Norge
- Markeringen av 8. mai 2020 – 75 år siden 2. verdenskrig sluttet
- Delta i markeringen av at det er 300 år siden Tordenskiold døde
 
Vedtak:
 Markering av 200 års jubileet for Marinemusikken:
- Trygve tar kontakt med leder Marinemusikken for å avklare hva som kan være aktuelt å få til i Stavern. For FVV peker 28. oktober seg ut som en dag hvor vi kanskje kan ha en middag i Kommandantboligen. Det må skaffes midler til dette og Sjøforsvarsstaben kan vaære en aktuell “sponsor”.

Markering av 9. april:
- Det kan være aktuelt å avduke bilder av de fra Luftvernregimentet som ga sine liv under 2. verdenskrig. Styret må ta stilling til om dette skal gjøres og hvor.

Markering av 8. mai:
- Det kan være aktuelt for FVV å ta ledelsen på denne markeringen i Stavern og da over “ en annen lest” enn tidligere.  F eks å få med Stavern historielag for å orientere 9. klassetrinn på Brunla ungdomsskole om 2. verdenskrig generelt og hva som skjedde i Stavern spesielt; flytte arrangementet til tidligere på dagen slik at historieformidlingen, bekransningen av LV  regimentets minnesmerke og bekransning av Sjømennenes minnesmerke er ferdig før ordinær skoletid er slutt.

300 års dagen for Tordenskiolds død:
- Dette er et arrangement hvor FVV kan bistå, men som andre må ha hovedansvaret for.

Sak 63/2019: Neste styremøte: Onsdag 8. januar 2020 kl. 1800 i Kadettbrakka

*************************************************************************

Referat fra styremøte onsdag 13. november kl. 1800 på lunsjrommet i Kadettbrakka

Frammøtte: Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Jahn H. Schipsted, Dag Tvedt, Hans Weldingh, Olav Bjørnflaten, Karl Bjørn Andersen, Per-Inge Olsen, Kjerstin B. Johansen, Karsten Haaberg, Terje Skjølberg og Kjell R. Bugge
Ikke tilstede: Oddny Sande, Ove Sandli, og Erling Halvorsen

Saksliste:
·      Velkommen ved leder.
      Dyveke ønsket velkommen og refererte rask fra poesikveld med Kåre Conradi i Kommandantboligen og som Peter L Nissen sponset med kr. 5.000.-.    
·      Innkommet post ved Kjell.
      En regning som ble attestert av Dyveke og gitt til Kjerstin
·      Økonomisk status ved Kjerstin.
       Vi har god kontroll på økonomien og er i ht budsjett.
·      Status Værfts-Magazinet ved Per-Inge.
       Nr. 03 2019 er i rute. 1. korrektur kommer i løpet av denne uken. 24 sider som kommer ut
       før jul.
·      Status Flagging ved Olav.
       Intet spesielt å bemerke.

Saker til behandling:
Sak 58/2019:  Referat fra siste styremøte ved Kjell.
- Ad sak 45/2019 - vedr. inngangsskiltet Stavern historielag.
 Dyveke følger opp saken med Stavern historielag

- Fra eventuelt:  
-Justering av våre hjemmesider. Saken ble diskutert om man ønsker å se nærmere på saken på mandagsmøte mandag 18. november.
-Kirkekaffen er under kontroll. Kjell annonserer på epost til våre medlemmer.
-Justering av den norske teksten i info brosjyren. Tas på mandagsmøte 18. november. Brosjyren norsk/engelsk bør være klar innen påsken 2020.

Sak 51/2019: Produksjon av hefte om JKØ ved Terje
FREMO betaler hele produksjonen.  Prøveheftet ferdigtrykket – leses korrektur.
Vedtak: Vi setter utsalgsprisen til kr. 100.-.

Sak 55/2019: Juleavslutning 11. desember 2019 ved Kjell.
Forberedelsene er i rute, Invitasjoner sendes ut i løpet av denne uken.
Vedtak:  Styremøte i K-boligen fra 1800-1830; aperitiff fra 1830-1900.  
Vi går til bords kl. 1900.

Sak 56/2019: Besøk fra Marinemuseet ved Per-Inge
Besøket er gjennomført med Trond Bergan og PIO tilstede. Alt ble ikke talt opp. Noen gjenstander ble fotograferte. Status er at alt så rimelig greit ut.
Vedtak: Saken avsluttes.

Sak 59/2019: Referat fra møte med Tordenskiolds soldater ved Dyveke.
Det ble diskutert saker som felles formidling, salutter, åpningstider og et arrangement i 2020 i tilknytning til 300 år siden Tordenskiold døde.
Vedtak:  Ingen

Sak 60/2019: Eventuelt ved Dyveke
Dyveke:
- Informerte om møte i historielagenes fellesforum – vi deltok dessverre ikke
- En paraplyorganisasjon for alle lag og foreninger på Verftet? Dyveke tar opp saken med Festningsforvaltere.
- Dyveke tar også opp med Festningsforvalteren vedlikeholdet av Kommandantboligen.
Trygve:
- Marinemusikken 200 år i 2020. Selve dagen er 28. oktober. Dette blir eget agendapunkt på styremøte 11. desember.
Kjell:
- Presenterte boken «Luftforsvarets historie fortalt gjennom 75 gjenstander». FVV bestiller en bok.

Sak 61/2019: Neste styremøte: 11. desember 2019 kl. 1800 i Kommandantboligen.

FVV - Siden oppdatert: 08-01-2020
Tilbake til innholdet