Protokoll fra årsmøter - Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Protokoll fra årsmøter

Års- og styremøter
         
Protokoll fra årsmøtet i foreningen
  Fredriksvern Verfts Venner
  onsdag 6, mars 2019
  
Møtetidspunkt: Onsdag 6. mars 2019 kl. 1800 - 1915
  Møtested: Auditoriet Galeiskur 16 på Fredriksvern verft
  Til stede: 21 medlemmer av FVV
  
Åpning:
Leder i FW Dyveke von Hanno Bast ønsket velkommen til årsmøtet og foreslo Erling
Halvorsen som møteleder. Da det ikke kom motforslag ble Erling Halvorsen valgt.
Møteleder overtok årsmøtet og foreslo Kjell R. Bugge som møtereferat. Da det ikke kom
motforslag ble Kjell R. Bugge valgt.
Det kom forslag på Per-Inge Olsen og Olav Bjørnflaten som desisorer og da det ikke kom
motforslag ble disse valgt.

Møteleder ba om godkjenning av innkalling til årsmøtet noe som årsmøtet bekreftet.

Møteleder presenterte agenda for årsmøte og ba om årsmøtets godkjenning, noe han fikk.

Årsmelding   2018:
Møtereferent leste styrets årsmelding for 2018. Denne vitner om et godt aktivitetsår i
foreningen og om en økonomi som er under kontroll. Det kom noen merknader hvor det bla.
ble etterlyst et bedre samarbeide med Stavern historielag og en bedre markedsføring av
foreningens hjemmesider og Facebooksider.

Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet.

Revidert regnskap 2018:
Kasserer FW Kjerstin Johansen, presenterte foreningens regnskap for 2018. Regnskapet ble
presentert med et driftsunderskudd noe som kasserer forklarte med større
arrangementsutgifter i 2018 enn budsjettert med. Tross driftsunderskudd har foreningen en
solid økonomi. Det ble stilt spørsmål om renteinntekter og utgifter knyttet til
sommerarrangementet i Kommandantboligen sommeren 2018. Kasserer svarte
tilfredsstillende på disse.

Overskuddanvendelse/dekning av underskudd:
Kasserer anbefalte på vegne av styret at underskuddet dekkes av foreningens innestående
kapital, noe årsmøtet bifalt.

Budsjettramme   for 2019:
Kasserer presenterte forslag til foreningens budsjettramme for 2019. Forslaget balanserer
med inntekter og utgifter på kr. 236.500.- Det var noen spørsmål til budsjettet, men som ikke
medførte endringer i forslaget som ble vedtatt av årsmøtet.

Forslag til vedtektsendringen:
Det var ikke fremmet noen saker knyttet til vedtektsendringen.

Saker fremmet av styret:
Leder FVV fremmet på vegne av styret et forslag om at medlemskontingenten for FVV økes
fra kr. 200.- til kr. 250.- pr år fom 2020. Årsmøtet godkjente dette forslaget.

Saker fremmet av andre:
Det var ingen andre innmeldte saker til årsmøtet.

Valg;
Leder valgkomiteen Erling Halvorsen presenterte valgkomiteens forslag.

Styre                                   Medlem                                    Valgperiode
Leder                                  Dyveke von Hanno Bast            2019-2021             Gjenvalg
Sekretær                             Kjell Reidar Bugge                    2019-2021             Gjenvalg
Styremedlem                       Oddny Sande                           2019-2020              Nyvalg
Styremedlem                       Ove Sandli                               2019-2021             Gjenvalg
Varamedlem                        Hans Welding                           2019-2021             Gjenvalg
Varamedlem                        Jahn Schipsted                         2019-2021             Gjenvalg

Valgkommité
Medlem                               Stig Frydenlund                        2019-2021              Nyvalg

Årsmøtet støttet valgkomiteens forslag og styret i FVV for det kommende år er som følger:

Styre                                   Medlem                                    Valgperiode
Leder                                 Dyveke von Hanno Bast             2019-2021
Nestleder                           Trygve Bruun                             2018-2020
Sekretør                             Kjell Reidar Bugge                      2019-2021
Kasserer                             Kjerstin Berby Johansen             2018-2020
Styremedlem                      Terje Skjølberg                           2018-2020
Styremedlem                      Oddny Sande                              2019-2020
Styremedlem                      Ove Sandli                                  2019-2021
Varamedlem                       Karsten Haaberg                         2018-2020
Varamedlem                       Dag Tvedt                                  2018-2020
Varamedlem                       Hans Welding                             2019-2021
Varamedlem                       Jahn Schipsted                           2019-2021

Revisjon
Revisor                               Karl Bjørn Andersen                   2018-2020
Varamedlem                        Ole Martin Martinsen                  2018-2020

Valgkommité
Leder                                 Erling Halvorsen                         2018-2020
Medlem                              Kirsten A Korsdal                       2018-2020
Medlem                              Stig Frydenlund                         2019-2021

Avslutning:
Møteleder takket for seg og ga årsmøtet tilbake til leder i FVV. Hun takket Erling for en vel
utført jobb som møteleder og han fikk en flaske flaggvin som takk.

Olav Bjørnflaten fikk også en flaske flaggvin som takk for den jobben han har gjort som leder
av vedlikeholdet av 88mm luftvernkanon.

Leder FVV avsluttet så årsmøtet med å invitere de frammøtte til en enkel servering etterfulgt
av et foredrag av festningsforvalter Trond Bergan.
Stavern 11. mars 2019

Kjell R. Bugge
Møtereferent


           Per-Inge Olsen                                                                                   Olav Bjømflaten
           Desisor                                                                                              Desisor

Fredriksvern Verfts Venner.
Protokoll fra årsmøtet 2018.
Møtested: Auditoriet Galeiskur 16

Møtedato: Torsdag 01. mars 2018 kl. 18.00
28 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Formannen ønsket velkommen.
Saknr.
Dagsorden
Vedtak
1.
Valg av møteleder.
 
Valg av to personer til å undertegne protokollen
Som møteleder ble enstemmig valgt
  • Terje Skjølberg
Til å undertegne protokollen ble enstemmig valgt
  • Jan Strøm Blakstad - Olav Bjørnflaten
2.
Valg av møtesekretær/referent
Som møtesekretær/referent ble enstemmig valgt
Hans Weldingh
3.
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble enstemmig godkjent
4.
Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
5.
Godkjenning av årsmelding
Årsmeldingen ble referert i sin helhet av Kjell R. Bugge.
Det ble bemerket at flagglistene bør legges ut på foreningens nettsider.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.
6.
Godkjenning av foregående års reviderte regnskap
Kassereren, Inger Johanne Dahl, redegjorde for regnskapet. Hun refererte også revisors rapport i sin helhet.
Det ble bemerket at lokalleie med Kr. 3.000.- egentlig kan betegnes som renhold. Det ble videre bemerket at kostnaden for trykking av Værfts-Magazinet med Kr. 44.282,94 gjelder for 2. utgaver. Regningen for det tredje magasinet kommer først på regnskapet for 2018.
Revidert regnskap enstemmig godkjent.
7.
Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd
Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd ble presentert av Inger Johanne Dahl: Det ble bemerket at årets underskudd med Kr. 18.507,44 i stor grad skyldes svikt i inntekter for omvisning samt manglende tilskudd til Sjøkrigsskolejubileet til tross for klare lovnader.
Det ble bemerket at foreningen økonomi er tilfredsstillende med Kr. 474.103,43 på konto.
Overskuddsanvendelsen/dekning av underskudd ble deretter enstemmig godkjent.
8.
Forslag til budsjettramme
Budsjett for 2018 ble presentert av Kjell R. Bugge:
Det var ikke samstemming mellom det utlevert budsjettet og det som ble presentert. Årsmøtet besluttet at styret gis fullmakt til å bearbeide og godkjenne budsjett for 2018, inklusive Kr. 10.000.- fra «Sparekontoen» for bruk til oppgradering/oppussing av utstillingene.
9.
Saker fremmet av styret
Forslag til vedtektsendringer ble presentert av Kjell R. Bugge: Forslag til vedtektsendring gjaldt valg samt forslag om godkjenning av fullmakt, en pr. stemme. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
10.
Saker fremmet av medl.
Ingen saker fremmet av medlemmene
11.
Valg av styre Fredriksvern Verfts Venner
Etter valget har styret slik sammensetning:
Leder: Dyveke von Hanno Bast valg 1 år
Medlem Trygve Bruun gjenvalg 2 år
Medlem Kjerstin Bergby Johansen, kasserer nyvalg 2 år
Medlem Terje Skjølberg nyvalg 2 år
Medlem Stig Frydenlund nyvalg 2 år
Medlem Ove Sandli ikke på valg
Medlem Kjell R. Bugge gjenvalg 1 år
Varamedlem Karsten Haaberg gjenvalg 2 år
Varamedlem Dag Tvedt gjenvalg 2 år
Varamedlem Hans Weldingh ikke på valg
Varamedlem Jahn Schipsted ikke på valg
Alle valg er enstemmige.
Karl Bjørn Andersen nyvalg 2 år
Ole Martin Martinsen gjenvalg 2 år
12.
Valg av valgkomité
1. Erling Halvorsen, leder nyvalg 2 år
2. James Rolf Kristiansen ikke på valg
3. Kirsten A. Korsdal gjenvalgt 2 år
Stavern, den 01. mars 2018
 
 
 
 
                       Jan Strøm Blakstad                                                                                         Olav Bjørnflaten
Fredriksvern Verfts Venner
Protokoll fra årsmøtet 2017
Møtested: Auditoriet Galeiskur 16

Møtedato: Torsdag den 23. mars 2017 kl 18.00
25 stemmeberettigende medlemmer tilstede

   Formannen ønsket velkommen
   
Sak nr.DagsordenVedtak
1Valg av møteleder

Valg av to personer til å undertegne protokollen
Som møteleder ble enstemmig valgt
  • Per Inge Olsen
Til å undertegne protokollen ble enstemmig valgt
  • Olav Dalen
  • Svein Sjømæling
2
Valg av møtesekretær/referent

Som møtesekretær/referent ble enstemmig valgt
  • Erling Halvorsen
3
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble enstemmig godkjent
4
Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
5
Godkjenning av årsmelding
Årsmeldingen ble referert i sin helhet av Kjell R. Bugge.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.
6
Godkjenning av foregående års reviderte regnskap
Kassereren, Inger Johanne Dahl, redegjorde for regnskapet. Hun refererte også revisors rapport i sin helhet.
Revidert regnskap enstemmig godkjent.
7
Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd
Ingen merknader
Årets overskudd ble av leder foreslått til dekning av eventuelt underskudd vedr. arrangement Sjøkrigsskolens 200 års markering i Stavern.
Forslaget ble enstemmig godkjent.
8
Forslag til budsjettramme
Budsjettforslag 2017  ble presentert av leder. Her kom det inn kommentarer på postene siden det var stor differanse mellom regnskap for 2016 og budsjettforslag for 2017. Forklaring ble gitt av leder. Per Inge Olsen fremmet følgende tilleggsforslag. Forslaget lyder: Styret gis fullmakt til å justere postene i budsjettforslaget slik at det balanserer ut fra en ny avtale for guidetjenesten. Budsjettforslaget med tilleggs¬kommentar ble enstemmig godkjent.
9
Saker fremmet av styret
Det var ikke fremmet saker av styret
Leder orienterte under dette punktet om aktivitetsplanen for 2017
10
Saker fremmet av medl
Ingen saker fremmet av medlemmene
11
Valg av styre
Fredriksvern Verfts VennerRevisor

Etter valget har styret slik sammensetning:
Leder: Kjell R. Bugge. Ikke på valg
Medlem Erling Halvorsen. Ikke på valg
Medlem Trygve Bruun. Ikke på valg
Medlem Kari Krogsbøl Kristoffersen. Gjenvalg 1 år
Medlem Inger Johanne Dahl. Ikke på valg
Medlem Ove Sandli. Nyvalg 2 år
Medlem Dyveke von Hanno Bast. Gjenvalg 2 år
Varamedlem Karsten Haaberg. Ikke på valg
Varamedlem Dag Tvedt. Ikke på valg
Varamedlem Hans Weldingh. Nyvalg 2 år
Varamedlem Jahn Schipsted. Gjenvalg 2 år
Alle valg er enstemmige.

Jan Strøm Blakstad, Ikke på valg
Ole Martin Martinsen, ikke på valg
12
Valg av valgkomité
1. Jan Olav Eriksen, leder. Ikke på valg
2. James Rolf Kristiansen. Gjenvalg 2 år
3. Kirsten A. Korsdal. Ikke på valg


Stavern, den 23. mars 2017Olav Dalen                                                                                      Svein Sjømæling


Fredriksvern Verfts Venner.
 
 
Protokoll fra årsmøtet 2016.
 
Møtested: Møterom Kadettbrakka
 
 
Møtedato: Onsdag den 6. april 2016 kl. 18.00
 
24 Stemmeberettigede medlemmer til stede.

Formannen ønsket velkommen
SakDagsordenVedtak
1Valg av møteleder
Valg av to personer til å undertegne protokollen
 
Som møteleder ble enstemmig valgt: Jan Olav Eriksen
 
Til å undertegne protokollen ble enstemmig valgt: Per Inge Olsen og Olav Bjørnflaten
2Valg av møtesekretær/referent
 
Som møtesekretær ble enstemmig valgt:
 
Kari Krogsbøl Kristoffersen
3
         
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
4Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
5Godkjenning av årsmelding
Årsmeldingen ble referert i sin helhet.
Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt med følgende korreksjoner/justeringer/omredigeringer som fremkom på møtet: under punktet i årsmeldingen «Foreningens nettside» rettes ordet «Leiren» til «Fredriksvern verft».
6Godkjenning av foregående års reviderte regnskap
 
Kassereren, Inger Johanne Dahl, redegjorde for regnskapet. Hun refererte også revisors rapport i sin helhet.
 
Revidert regnskap enstemmig godkjent.
7Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd
 
Ingen merknader.
 Årets overskudd var på kr. 3528,20.
8Forslag til budsjettramme
 
Budsjettforslag 2016 enstemmig godkjent med forbehold om fortsatt inntekt for flagging videreføres/opprettholdes.
9Saker fremmet av styret
Det var ikke fremmet saker av styret
10Saker fremmet av medlemmer
Ingen saker fremmet av medlemmene
11Valg av styre, Fredriksvern Verfts Venner
         
Etter valget har styret slik sammensetning:
  
Leder Kjell Reidar Bugge.                      Nyvalg 2 år
  
Medlem Erling Halvorsen.                      Gjenvalg 2 år
  
Medlem Trygve Bruun.                          Nyvalg 2 år
  
Medlem Kari Krogsbøl Kristoffersen.   Ikke på valg
  
Medlem Inger Johanne Dahl.                Gjenvalg 2 år
  
Medlem Kåre Christoffersen.               Ikke på valg
  
Medlem Dyveke von Hanno Bast.       Ikke på valg
  
Varamedlem Karsten Haaberg.            Gjenvalg 2 år
  
Varamedlem Dag Tvedt.                        Nyvalg 2 år.
  
Varamedlem Jonny Engmark.               Ikke på valg
  
Varamedlem Jahn Schipsted.               Ikke på valg
  
Alle valg er enstemmige.
  

Revisor
 
Jan Strøm Blakstad.                          Ikke på valg
 
Ole Martin Martinsen.                        Ikke på valg
12Valg av valgkomité
 
1. Jan Olav Eriksen, leder.                Nyvalg 2016 - 2018
 
2. James Rolf Kristiansen.                 Nyvalg 2016 - 2017
 
3. Kirsten A. Korsdal.                       Nyvalg 2016 - 2018

Stavern, den 06. april 2016
 
 


 
Per Inge Olsen                                                                                       Olav Bjørnflaten

Leder Kjell Reidar Bugge
Nyvalg 2 år
Medlem Erling Halvorsen
Gjenvalg 2 år
Medlem Trygve Bruun
Nyvalg 2 år
Medlem Kari Krogsbøl KristoffersenIkke på valg
Medlem Inger Johanne Dahl
Gjenvalg 2 år
Medlem Kåre Christoffersen
Ikke på valg
Medlem Dyveke von Hanno Bast
Ikke på valg
Varamedlem Karsten Haaberg
Gjenvalg 2 år
Varamedlem Dag Tvedt
Nyvalg 2 år
Varamedlem Jonny Engmark
Ikke på valg
Varamedlem Jahn Schipsted
Ikke på valg
Alle valg er enstemmige
Revisor
Jan Strøm Blakstad
Ikke på valg
Ole Martin Martinsen
Ikke på valg
Sist oppdatert 01.01.2020
Back to content