Årsprotokoll - Årsmelding - Fredriksvern Verfts Venner (FVV) Internettside

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
FVV
Gå til innhold

Årsprotokoll - Årsmelding

Styret - diverse
Årsmelding for året 2018
 
Foreningen Fredriksvern verfts venner ble stiftet 31. januar 2002.  Sist årsmøte ble avholdt 1. mars 2018.

Styremedlemmer Funksjonstid
 
Leder               Dyveke von Hanno Bast  2017 – 2018
Nestleder         Trygve Bruun                   2017 – 2019
Sekretær          Kjell R. Bugge                  2017 - 2018
Kasserer           Kjerstin. B. Johansen      2017 – 2019
Styremedlem    Stig Frydenlund              2017 – 2019
Styremedlem    Ove Sandli                     2016 – 2018
Styremedlem    Terje Skjølberg               2017 – 2019
Varamedlem     Karsten Haaberg             2017 – 2019
Varamedlem     Dag Tvedt                      2017 – 2019
Varamedlem     Hans Weldingh               2016 – 2018
Varamedlem    Jahn H. Schipsted            2016 – 2018

Revisjon Revisor   Karl Bjørn Andersen    2017 – 2019
Varamedlem    Ole Martin Martinsen          2017 – 2019
 
Valgkomite Leder:    Erling Halvorsen       2017 – 2019
Medlem:   James Rolf Kristiansen              2016 -  2018
Medlem:   Kirsten A. Korsdal                     2017 -  2019

Styrets arbeid
Styret har opprettholdt tradisjonen med at varamedlemmene innkalles og deltar på styremøtene. Selv om dette blir et relativt stort forum, fungerer det bra, og gir større bredde i diskusjonene.
Styret har i det alt vesentlige fordelt arbeidsoppgavene innad i styret slik:
· Ansvar for bemanning av museene: Erling Halvorsen
· Webansvarlig: Karsten Haaberg
· Økonomi: Kjerstin B. Johansen
· Arkiv og dokumentasjon: Jahn H. Schipsted
· Sommerarrangementer i Kommandantboligen: Dyveke von Hanno Bast
· Kirkekaffe 1. søndag i Advent: Dag Tvedt
I tillegg har Per-Inge Olsen hatt ansvaret for foto og dokumentarkivet samt Værfts-Magasinet.
Dette siste sammen med Jahn Schipsted som redaksjonssekretær.

Olav Bjørnflaten, sammen med Jahn Schipsted, har hatt ansvaret for flagglister og flagging.
James Rolf Kristiansen har vært FVV’s representant i Signalens venner.
Stavern og Larvik Event ved Trinelise Gran har vært engasjert til å koordinere guidetjenesten på Fredriksvern verft.
Det har i 2018 vært avholdt 10 styremøter, og blitt behandlet 69 saker hvorav flere har vært gjengangere.

Økonomi:
Som regnskapet viser, har vi gått med underskudd i år. På inntektssiden skyldes dette lav inntekt av guiding, samt lavere inntekt i kommandantboligen.  Sum inntekter er bokført ca kr. 13.000.- høyere enn budsjettert, men kr. 26.500.- er direkte knyttet opp mot oppussing av kanon og oppgradering av museene.  Reelt er derfor inntektene lavere enn forventet.  På utgiftssiden er hovedsakelig medlemsturen i høst, kontorrekvisita og julearrangementet der det var flere inviterte gjester, som har overskredet budsjettet. Underskudd til tross, foreningen har solid økonomi med penger «på bok».

Dokumenter og fotoarkiv:
I løpet av 2018 har det jevnlig blitt registrert nye bilder i databasen. Dette er til dels bilder av nyere dato som er tatt for å dokumentere endringer og begivenheter som skjer på verftet i dag, men også en del gamle bilder som vi har mottatt fra medlemmer i foreningen.  I 2018 har det blitt registrert 71 nye bilder i arkivet. Totalt består billedarkivet av 3468 bilder. Vi har også mottatt skriftlig materiale som bøker og dokumenter fra privatpersoner som mener FVV er den rette instans til å ta vare på dette. I 2018 har vi fått mange nye boktitler, hovedsakelig innenfor forsvarshistorie.  Dokumentarkivet består nå av ca 1300 enheter. Det omfatter bl.a. dokumenter, bøker, reglementer, tidsskrifter m.m. Arkivet er en viktig kilde for artikler i Værfts-Magazinet. Som tidligere har det kommet en del henvendelser til foreningen med spørsmål knyttet til verftets historie. Alle disse har blitt besvart. Noen har vi hjulpet med opplysninger, mens vi i andre tilfeller ikke har kunnet bidra. Dette skyldes at vi som forening ikke sitter på komplette arkiver.
Arkivet har holdt åpent hver mandag mellom kl 10-14 og flere av våre medlemmer har tatt turen innom for en kopp kaffe og en prat.

Museumsbesøk og guiding, Formidling:
Verftets historie og virksomhet er formidlet i museets utstillinger og ved guiding på verftet, gjerne kombinert med besøk i utstillingene.  Museene har holdt åpent:
· I påskens helligdager
· I sommerferien onsdag, lørdag og søndag, fra åpningen av Glade dager til og med første uke av august.
· I Høstutstillingsuken, første og siste helg.
To tirsdager i juli arrangerte vi konsert med omvisning i Kommandantboligen.  

Julekaffe i Kommandantboligen:
Fredriksvern Verfts Venner arrangerte julekaffe 2 desember kl.18 i kommandantboligen. Arrangementet var for medlemmer i FVV, og de som deltok på gudstjenesten i Stavern kirke kl 17 samme dag. Komiteen hadde dekket på med hvite duker og det beste porselen i alle stuene og kongesalen, det ble servert julekake, kaker og kaffe. Det kom 80 voksne og barn, og det ble fullt i alle stuene. Leder FVV Dyveke Bast ønsket velkommen, og orienterte om kommandantboligens historie. Kristine Kruger underholdt med sang og et par flotte musikkstykker på fiolin, til stor applaus fra de fremmøtte.
Etter alle hadde spist og kost seg takket sognepresten Margrethe Sem Lossius for et meget hyggelig arrangement, og håpet at dette ville bli en tradisjon første søndag i advent i årene som kommer.

Besøkstall:
Besøkstall: Museene har hatt totalt 3752 besøkende. Det har vært 17 grupper med guidet tur på Fredriksvern verft, til sammen 400 besøkende.
Konsertkveldene: 20 besøkende
Kirkekaffe: 80 besøkende.
Flagging: Tjenesten ved flaggstangen har gått nærmest feilfritt i året som har gått. Varsling via SMS har fungert som den skal, og har bidratt til at flagget kommer opp som forventet. Det er kjøpt inn nye flagg som nå er i bruk. Antall flaggere har dessverre gått noe ned, vi er i øyeblikket 43 aktive flaggere. Dette er i underkant av hva vi ønsker. Det har vært satt i gang diverse kampanjer for å bøte på dette, men responsen har ikke vært stor. Imidlertid vil situasjonen bedre seg fra mai og utover, siden noen personer har vært fritatt på vinteren. Dette på grunn av høy alder, og sviktende helse. FVV vil takke alle som har bidratt til at flagget fortsatt vaier over vollen. Dette er en tjeneste som er svært viktig, og som ytterligere understreker verftets unike historie.

Værfts-Magazinet:
Venneforeningens medlemsblad, «Værfts-Magazinet» har kommet ut med 3 nummer i 2018. Innholdsmessig har det som tidligere år bestått av historiske artikler, reportasjer, intervjuer og nyhetssaker fra verftet. Det er viktig for foreningen å holde kontakt med medlemmene og «VærftsMagazinet bidrar i stor grad til dette. Tilbakemeldingene på medlemsbladet har i 2018 vært positive.

Medlemsmassen:
Vi har fått 6 nye medlemmer i 2018.  26 medlemmer er fjernet fra medlemslisten pga dødsfall eller manglende innbetaling av kontingent.  Foreningen har i dag 301 medlemmer.

Statistikk for websiden:
Siden har vært benyttet hele 2018 etter samme lest som tidligere år, og den har vært oppe 365 dager. Det er fortsatt ønskelig med innspill til siden slik at den blir mest mulig interessant og oppdatert.
Statistikk for siden viser;
Treff fra søkemotorer: 57816
Treff fra besøkende: 98721
Unike besøkende: 2185.

Foreningens Facebook-side:
Foreningen fikk i 2017 etablert sin egen Facebook-side.  Det er Anne-Grete Jenset som har æren for dette, noe vi er henne stor takk skyldig.

Medlemsaktiviteter
-8. mai ble markert av FVV på en meget verdig måte.  Sersjantmajor Inge Andersen fra Luftforsvarsstaben la ned krans på minnesmerket over  Luftvernregimentets falne.
-FVV deltok med sin fane og et lite antall medlemmer i Borgertoget 17. mai
-8. september arrangerte vi en tur for våre medlemmer til Oddanesand fort
-7. desember hadde FVV en verdig avslutningsmarkering på minnet om Oslostudentenes fangeopphold i Stavern i desember 1943
-Styret har knyttet kontakt med ny nestleder ved Forsvarsmuseene og med leder av Marinemusikken, dette siste med henblikk på Marinemusikkens 200 års  jubileum i 2020.

Medlemstur
Årets medlemstur gikk til Fredriksten festning i Halden. Antall medlemmer som valgte å bli med var 24. I Halden ble vi møtt av Kommandanten, og en særdeles kunnskapsrik guide. Vi hadde på forhånd bedt om en orientering om tjenesterutinene på festningen, spesielt i forhold til venneforeningen. Denne orienteringen viste at det er store forskjeller på driften, noe som formannen i venneforeningen tydelig fikk frem under sin orientering. Utbytte av turen svarte til forventningene, og FVV ser gjerne at flere av medlemmene blir med på våre årlige turer.

Andre aktiviteter
-Det er kjøpt inn bankterminal og IPAD for å legge innbetalingene til FVV.
-Deler av våre utstillinger har blitt omorganisert
-Styret har aktivt arbeidet med å få et AG-3 gevær til vår Luftforsvarsutstilling, dog uten å lykkes
-Foreningens fane er nå på plass i et glassmonter i Luftforsvarsutstillingen
-Foreningen deltar i en arbeidsgruppe som ser på en bedre bevaring av Blokkhusene
-Styret har vurdert et forslag om å slå sammen FVV og Stavern historielag, noe som FVV styret ikke fant aktuelt å gå videre med
-FVV styret har vært representert i arbeidet med 75 års jubileet for Stavern by og St Hans feiringen på Verftet sommeren 2018
-Medlemmer av FVV har i 2018 pusset opp 88mm LV kanon som er plassert mellom  Kadettbrakka og Kanonhallen (Stallen)
-Styret i FVV har sendt inn merknader på Larvik kommunes kulturplan
-FVV deltok med parkeringsvakter i fm den nasjonale markeringen 11. november i Stavern for avslutningen av 1. verdenskrig
-FVV styret har tatt opp med Festningsforvalteren behov for rullestolinnganger til våre utstillinger
-Ved Kronprinsparets besøk til Fredriksvern verft 6. september var våre utstillinger åpne, og Kommandersersjantrommet ble besøkt av Kronprinsparet.

Samarbeidsavtaler
Avtalen med Stavern Event som ble inngått i 2017 hva angår guidekoordinering på Verftet, ble fornyet for 2018.  I desember 2018 ble avtalen sagt opp, og styret engasjerte en av styrets medlemmer til å påta seg denne jobben.

Takk fra styret
Styret i Fredriksvern Verfts Venner vil få gi en spesiell honnør og takk til de av våre medlemmer som har tatt et tak for at vår formålsparagraf skal kunne oppfylles.  Uten en helhjertet innsats fra dere ville foreningen ikke kunne eksistere.

Årsberetningen er godkjent av styret i FVV på styremøte 6. februar 2019
 
Stavern 6. februar 2019
Dyveke von Hanno Bast (Sign)
Leder Foreningen Fredriksvern Verfts Venner
FVV - Siden oppdatert: 08-01-2020
Tilbake til innholdet