Årsmeldinger - Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Årsmeldinger

Års- og styremøter

Årsmelding for året 2018
Foreningen Fredriksvern verfts venner ble stiftet 31. januar 2002.  Sist årsmøte ble avholdt 1. mars 2018.

Styremedlemmer Funksjonstid
Leder               Dyveke von Hanno Bast  2017 – 2018
Nestleder         Trygve Bruun                 2017 – 2019
Sekretær          Kjell R. Bugge               2017 -  2018
Kasserer           Kjerstin. B. Johansen     2017 – 2019
Styremedlem    Stig Frydenlund             2017 – 2019
Styremedlem    Ove Sandli                    2016 – 2018
Styremedlem    Terje Skjølberg              2017 – 2019
Varamedlem     Karsten Haaberg            2017 – 2019
Varamedlem     Dag Tvedt                     2017 – 2019
Varamedlem     Hans Weldingh              2016 – 2018
Varamedlem    Jahn H. Schipsted           2016 – 2018

Revisjon Revisor   Karl Bjørn Andersen    2017 – 2019
Varamedlem    Ole Martin Martinsen       2017 – 2019

Valgkomite Leder:    Erling Halvorsen     2017 – 2019
Medlem:   James Rolf Kristiansen           2016 -  2018
Medlem:   Kirsten A. Korsdal                  2017 -  2019

Styrets arbeid
Styret har opprettholdt tradisjonen med at varamedlemmene innkalles og deltar på styremøtene. Selv om dette blir et relativt stort forum, fungerer det bra, og gir større bredde i diskusjonene.
Styret har i det alt vesentlige fordelt arbeidsoppgavene innad i styret slik:
 Ansvar for bemanning av museene: Erling Halvorsen
 Webansvarlig: Karsten Haaberg
 Økonomi: Kjerstin B. Johansen
 Arkiv og dokumentasjon: Jahn H. Schipsted
 Sommerarrangementer i Kommandantboligen: Dyveke von Hanno Bast
 Kirkekaffe 1. søndag i Advent: Dag Tvedt

I tillegg har Per-Inge Olsen hatt ansvaret for foto og dokumentarkivet samt Værfts-Magasinet.
Dette siste sammen med Jahn Schipsted som redaksjonssekretær.

Olav Bjørnflaten, sammen med Jahn Schipsted, har hatt ansvaret for flagglister og flagging.
James Rolf Kristiansen har vært FVV’s representant i Signalens venner.
Stavern og Larvik Event ved Trinelise Gran har vært engasjert til å koordinere guidetjenesten på Fredriksvern verft.
Det har i 2018 vært avholdt 10 styremøter, og blitt behandlet 69 saker hvorav flere har vært gjengangere.

Økonomi:
Som regnskapet viser, har vi gått med underskudd i år. På inntektssiden skyldes dette lav inntekt av guiding, samt lavere inntekt i kommandantboligen.  Sum inntekter er bokført ca kr. 13.000.- høyere enn budsjettert, men kr. 26.500.- er direkte knyttet opp mot oppussing av kanon og oppgradering av museene.  Reelt er derfor inntektene lavere enn forventet.  På utgiftssiden er hovedsakelig medlemsturen i høst, kontorrekvisita og julearrangementet der det var flere inviterte gjester, som har overskredet budsjettet. Underskudd til tross, foreningen har solid økonomi med penger «på bok».  

Dokumenter og fotoarkiv:
I løpet av 2018 har det jevnlig blitt registrert nye bilder i databasen. Dette er til dels bilder av nyere dato som er tatt for å dokumentere endringer og begivenheter som skjer på verftet i dag, men også en del gamle bilder som vi har mottatt fra medlemmer i foreningen.  I 2018 har det blitt registrert 71 nye bilder i arkivet. Totalt består billedarkivet av 3468 bilder. Vi har også mottatt skriftlig materiale som bøker og dokumenter fra privatpersoner som mener FVV er den rette instans til å ta vare på dette. I 2018 har vi fått mange nye boktitler, hovedsakelig innenfor forsvarshistorie.  Dokumentarkivet består nå av ca 1300 enheter. Det omfatter bl.a. dokumenter, bøker, reglementer, tidsskrifter m.m. Arkivet er en viktig kilde for artikler i Værfts-Magazinet. Som tidligere har det kommet en del henvendelser til foreningen med spørsmål knyttet til verftets historie. Alle disse har blitt besvart. Noen har vi hjulpet med opplysninger, mens vi i andre tilfeller ikke har kunnet bidra. Dette skyldes at vi som forening ikke sitter på komplette arkiver.
Arkivet har holdt åpent hver mandag mellom kl 10-14 og flere av våre medlemmer har tatt turen innom for en kopp kaffe og en prat.

Museumsbesøk og guiding, Formidling:
Verftets historie og virksomhet er formidlet i museets utstillinger og ved guiding på verftet, gjerne kombinert med besøk i utstillingene.  Museene har holdt åpent:
 I påskens helligdager
 I sommerferien onsdag, lørdag og søndag, fra åpningen av Glade dager til og med første uke av august.
 I Høstutstillingsuken, første og siste helg.
To tirsdager i juli arrangerte vi konsert med omvisning i Kommandantboligen.  

Julekaffe i Kommandantboligen:
Fredriksvern Verfts Venner arrangerte julekaffe 2 desember kl.18 i kommandantboligen. Arrangementet var for medlemmer i FVV, og de som deltok på gudstjenesten i Stavern kirke kl 17 samme dag. Komiteen hadde dekket på med hvite duker og det beste porselen i alle stuene og kongesalen, det ble servert julekake, kaker og kaffe. Det kom 80 voksne og barn, og det ble fullt i alle stuene. Leder FVV Dyveke Bast ønsket velkommen, og orienterte om kommandantboligens historie. Kristine Kruger underholdt med sang og et par flotte musikkstykker på fiolin, til stor applaus fra de fremmøtte.

Etter alle hadde spist og kost seg takket sognepresten Margrethe Sem Lossius for et meget hyggelig arrangement, og håpet at dette ville bli en tradisjon første søndag i advent i årene som kommer.

Besøkstall:
Besøkstall: Museene har hatt totalt 3752 besøkende. Det har vært 17 grupper med guidet tur på Fredriksvern verft, til sammen 400 besøkende.
Konsertkveldene: 20 besøkende
Kirkekaffe: 80 besøkende.
Flagging: Tjenesten ved flaggstangen har gått nærmest feilfritt i året som har gått. Varsling via SMS har fungert som den skal, og har bidratt til at flagget kommer opp som forventet. Det er kjøpt inn nye flagg som nå er i bruk. Antall flaggere har dessverre gått noe ned, vi er i øyeblikket 43 aktive flaggere. Dette er i underkant av hva vi ønsker. Det har vært satt i gang diverse kampanjer for å bøte på dette, men responsen har ikke vært stor. Imidlertid vil situasjonen bedre seg fra mai og utover, siden noen personer har vært fritatt på vinteren. Dette på grunn av høy alder, og sviktende helse. FVV vil takke alle som har bidratt til at flagget fortsatt vaier over vollen. Dette er en tjeneste som er svært viktig, og som ytterligere understreker verftets unike historie.

Værfts-Magazinet:
Venneforeningens medlemsblad, «Værfts-Magazinet» har kommet ut med 3 nummer i 2018. Innholdsmessig har det som tidligere år bestått av historiske artikler, reportasjer, intervjuer og nyhetssaker fra verftet. Det er viktig for foreningen å holde kontakt med medlemmene og «VærftsMagazinet bidrar i stor grad til dette. Tilbakemeldingene på medlemsbladet har i 2018 vært positive.  

Medlemsmassen:
Vi har fått 6 nye medlemmer i 2018.  26 medlemmer er fjernet fra medlemslisten pga dødsfall eller manglende innbetaling av kontingent.  Foreningen har i dag 301 medlemmer.

Statistikk for websiden:
Siden har vært benyttet hele 2018 etter samme lest som tidligere år, og den har vært oppe 365 dager. Det er fortsatt ønskelig med innspill til siden slik at den blir mest mulig interessant og oppdatert.
Statistikk for siden viser;
Treff fra søkemotorer: 57816
Treff fra besøkende: 98721
Unike besøkende: 2185.

Foreningens Facebook-side:
Foreningen fikk i 2017 etablert sin egen Facebook-side.  Det er Anne-Grete Jenset som har æren for dette, noe vi er henne stor takk skyldig.

Medlemsaktiviteter
-8. mai ble markert av FVV på en meget verdig måte.  Sersjantmajor Inge Andersen fra Luftforsvarsstaben la ned krans på minnesmerket over  Luftvernregimentets falne.
-FVV deltok med sin fane og et lite antall medlemmer i Borgertoget 17. mai
-8. september arrangerte vi en tur for våre medlemmer til Oddanesand fort
-7. desember hadde FVV en verdig avslutningsmarkering på minnet om Oslostudentenes fangeopphold i Stavern i desember 1943
-Styret har knyttet kontakt med ny nestleder ved Forsvarsmuseene og med leder av Marinemusikken, dette siste med henblikk på Marinemusikkens 200 års  jubileum i 2020.

Medlemstur
Årets medlemstur gikk til Fredriksten festning i Halden. Antall medlemmer som valgte å bli med var 24. I Halden ble vi møtt av Kommandanten, og en særdeles kunnskapsrik guide. Vi hadde på forhånd bedt om en orientering om tjenesterutinene på festningen, spesielt i forhold til venneforeningen. Denne orienteringen viste at det er store forskjeller på driften, noe som formannen i venneforeningen tydelig fikk frem under sin orientering. Utbytte av turen svarte til forventningene, og FVV ser gjerne at flere av medlemmene blir med på våre årlige turer.  

Andre aktiviteter
-Det er kjøpt inn bankterminal og IPAD for å legge innbetalingene til FVV.
-Deler av våre utstillinger har blitt omorganisert
-Styret har aktivt arbeidet med å få et AG-3 gevær til vår Luftforsvarsutstilling, dog uten å lykkes
-Foreningens fane er nå på plass i et glassmonter i Luftforsvarsutstillingen
-Foreningen deltar i en arbeidsgruppe som ser på en bedre bevaring av Blokkhusene
-Styret har vurdert et forslag om å slå sammen FVV og Stavern historielag, noe som FVV styret ikke fant aktuelt å gå videre med
-FVV styret har vært representert i arbeidet med 75 års jubileet for Stavern by og St Hans feiringen på Verftet sommeren 2018
-Medlemmer av FVV har i 2018 pusset opp 88mm LV kanon som er plassert mellom  Kadettbrakka og Kanonhallen (Stallen)
-Styret i FVV har sendt inn merknader på Larvik kommunes kulturplan
-FVV deltok med parkeringsvakter i fm den nasjonale markeringen 11. november i Stavern for avslutningen av 1. verdenskrig
-FVV styret har tatt opp med Festningsforvalteren behov for rullestolinnganger til våre utstillinger
-Ved Kronprinsparets besøk til Fredriksvern verft 6. september var våre utstillinger åpne, og Kommandersersjantrommet ble besøkt av Kronprinsparet.

Samarbeidsavtaler
Avtalen med Stavern Event som ble inngått i 2017 hva angår guidekoordinering på Verftet, ble fornyet for 2018.  I desember 2018 ble avtalen sagt opp, og styret engasjerte en av styrets medlemmer til å påta seg denne jobben.   

Takk fra styret
Styret i Fredriksvern Verfts Venner vil få gi en spesiell honnør og takk til de av våre medlemmer som har tatt et tak for at vår formålsparagraf skal kunne oppfylles.  Uten en helhjertet innsats fra dere ville foreningen ikke kunne eksistere.

Årsberetningen er godkjent av styret i FVV på styremøte 6. februar 2019
Stavern 6. februar 2019
Dyveke von Hanno Bast (Sign)
Leder Foreningen Fredriksvern Verfts Venner
***********************************************************************************************
Årsmelding for året 2017

Foreningen Fredriksvern verfts venner ble stiftet 31. januar 2002.  Sist årsmøte ble avholdt 23. mars i 2017.
Styremedlemmer                                                                                Funksjonstid
Leder                                       Kjell Reidar Bugge                               2016 – 2018
Nestleder                                 Erling Halvorsen                                  2016 – 2018
Sekretær                                  Kari Krogsbøl Kristoffersen                  2017 -  2018
Kasserer                                  Inger Johanne Dahl                              2016 – 2018
Styremedlem                            Trygve Bruun                                       2016 – 2018
Styremedlem                            Ove Sandli                                           2017 – 2019
Styremedlem                            Dyveke von Hanno Bast                       2017 – 2019                                   
Varamedlem                             Karsten Haaberg                                  2016 – 2018
Varamedlem                             Dag Tvedt                                            2016 – 2018
Varamedlem                             Hans Weldingh                                     2017 – 2019
Varamedlem                             Jahn H. Schipsted                                 2017 – 2019
Revisjon
Revisor                                    Jan Strøm Blakstad                               2016 – 2018
Varamedlem                             Ole Martin Martinsen                           2016 – 2018
Valgkomite
Leder:        Jan Olav Eriksen                      2016 - 2018
Medlem:    James Rolf Kristiansen              2017 - 2019
Medlem:    Kirsten A. Korsdal                    2016 - 2018
 
Styrets arbeid  
Styret har opprettholdt tradisjonen med at varamedlemmene innkalles og deltar på styremøtene. Selv om dette blir et relativt stort forum, fungerer det bra, og gir større bredde i diskusjonene.

Styret har i det alt vesentlige fordelt arbeidsoppgavene innad i styret slik:
  • Ansvar for bemanning av museene: Dyveke von Hanno Bast
  • Webansvarlig: Karsten Haaberg
  • Økonomi: Inger Johanne Dahl
  • Arkiv og dokumentasjon: Jahn H. Schipsted
  • Sommerarrangementer i Kommandantboligen: Kari Krogsbøl Kristoffersen og Dyveke von Hanno Bast
  • Sjøkrigsskolens 200 års markering: Trygve Bruun, Erling Halvorsen og Dag H. Tvedt
  • Medlemsaktiviteter: Kjell R. Bugge
  • Kirkekaffe 1. søndag i Advent: Erling Halvorsen
 
I tillegg har Per-Inge Olsen hatt ansvaret for foto og dokumentarkivet samt Værfts-Magasinet.  Dette siste sammen med Jahn Schipsted som redaksjonssekretær. Olav Bjørnflaten, sammen med Jahn Schipsted, har hatt ansvaret for flagglister og flagging.
James Rolf Kristiansen har vært FVV’s representant i Signalens venner. Stavern og Larvik Event ved Trinelise Gran har vært engasjert til å koordinere guidetjenesten på Fredriksvern verft.
 
Det har i 2017 vært avholdt 10 styremøter, og blitt behandlet 112 saker hvorav flere har vært gjengangere. Styret har lagt spesielt vekt på å følge opp forberedelsene, gjennomføringen og etterarbeidet knyttet til markeringen av Sjøkrigsskoles 200 års jubileum i Stavern.

Økonomi
Foreningen har som regnskapet vil vise, en god likviditet. Vi har også en solid økonomisk innkomst de kommende år basert på flaggavtalen med Nasjonale festningsverk og Justissektorens kurs – og øvingssenter. Dessverre har vi i 2017 ikke klart å holde oss innenfor budsjettrammene som ble vedtatt på årsmøtet i 2017. Dette skyldes i all hovedsak svikt i de forventede inntekter knyttet til markeringen av Sjøkrigsskolens 200 års jubileum i Stavern. Da de av oss forventede inntekter fra Forsvarsdepartementet uteble, måtte styret finne nye finansieringskilder noe som ikke ga de forventede inntekter. Etter avviklingen av SKSK arrangementet høsten 2017 var styret klar over at vi ikke klarte å overholde budsjettrammene. Vi vurderte da å iverksette tiltak for å bøte på dette. Tiltak som å kutte ut siste nummer av Værfts-Magazinet i 2017, å ikke arrangere den tradisjonelle kirkekaffen 1. søndag i advent samt en del mindre tiltak ble vurderte. Dette mente vi dog ville bli for drastiske tiltak. Sett ut fra den gode likvide situasjon foreningen er i, valgte vi derfor å følge våre planer for 2017, og håper at årsmøtet 2018 vil ha forståelse for dette.  
I tillegg må nevnes at inntektene fra guiding i 2017 heller ikke ble som forventet. Dette skyldes at vi ikke fikk noen i foreningen til å påta seg oppgaven med å være guidekoordinator. Vi måtte derfor inngå en avtale med Stavern og Larvik Event om dette, noe som påførte oss uforutsette utgifter og derved mindre inntekter enn budsjettert med.

Dokumenter og fotoarkiv
I løpet av 2017 har det jevnlig blitt registrert nye bilder i databasen. Dette er til dels bilder av nyere dato som er tatt for å dokumentere endringer og begivenheter som skjer på verftet i dag, men også en del gamle bilder som vi har mottatt fra medlemmer i foreningen. I 2017 har det blitt registrert 65 nye bilder i arkivet. Totalt består billedarkivet av 3397 bilder.
Vi har også mottatt skriftlig materiale som bøker og dokumenter fra privatpersoner som mener FVV er den rette instans til å ta vare på dette. I 2017 har vi fått mange nye boktitler, hovedsakelig innenfor forsvarshistorie. Vi har også selv anskaffet litteratur som gir viktig informasjon om verftets historie.
I dokumentarkivet har vi registrert 1295 enheter. Det omfatter bl.a. dokumenter, bøker, reglementer, tidsskrifter m.m. Arkivet er en viktig kilde for artikler i Værfts-Magazinet. Som tidligere har det kommet en del henvendelser til foreningen med spørsmål knyttet til verftets historie. Alle disse har blitt besvart. Noen har vi hjulpet med opplysninger, mens vi i andre tilfeller ikke har kunnet bidra. Dette skyldes at vi som forening ikke sitter på komplette arkiver. Vi har i 2017 gjort flere henvendelser til JKØ, Politihøgskolen og Utrykningspolitiet for om mulig å få billedmateriale knyttet til deres aktiviteter. Dette for å dokumentere virksomhet på verftet i de siste årene. Selv om nevnte instanser har uttalt at de er positive til å bidra har vi så langt ikke mottatt noen bilder.
For øvrig har arkivet holdt åpent hver mandag mellom kl. 10-14 og flere av våre medlemmer har tatt turen innom for en kopp kaffe og en prat.

Museumsbesøk og guiding, Formidling
Et bredt publikum har fått kjennskap til verftets historie og virksomhet. Det har skjedd i museets utstillinger i Galeiskur 16, Kommandersersjantrommet og Luftforsvarsutstillingen med Krigstidsmodellen, ved guiding på verftet, gjerne kombinert med besøk i utstillingene.
Vi har et dyktig guidekorps som tar vakter i museene og guideinger.

Museene har holdt åpent:
·       I påskens helligdager
·       I sommerferien onsdag, lørdag og søndag, fra åpningen av Glade dager til og med første uke av august.
·       I Høstutstillingsuken, første og siste helg.
Formidling har også vært knyttet til Kommandantboligen:

2 konsertkvelder:
4. juli: Ying Teng, sopran, Morten Bjørgan, gitar.
18. juli: Annelise Ringsby, sopran, Kathrine Skaug, bratsj og Morten Bjørgan, gitar.
Begge dager omvisning ved verftets siste kommandant, oberst Per Inge Olsen.

Julekaffe i Kommandantboligen
Første søndag i advent ble det etter Gudstjenesten i Stavern kirke kl. 1700, arrangert kirkekaffe i Kommandantboligen kl. 18.00. Arrangementet er veldig populært og en fin anledning for byens innbyggere til å besøke Kommandantboligen.

Besøkstall:
Museene har hatt totalt 3323 besøkende.
Det har vært 41 grupper med guidet tur på Fredriksvern verft.
Konsertkveldene: 60 besøkende
Kirkekaffe: 80 besøkende.

Flagging
Flagget på Vollen forteller på om at det er aktivitet på Verftet, samtidig som det er en særdeles viktig inntektskilde for foreningen. Vi får stadig tilbakemelding om hvor viktig det er å kunne observere at flagget er oppe hver dag.
Flagg-gjengen teller totalt 52 kvinner og menn. Vi har i året som er gått fått 3 nye flaggere, noe vi setter stor pris på. Det er gledelig å observere at tjenesten går uten noen vesentlige problemer. SMS-varslingen som går ut kvelden i forveien, gjør at ting ikke går i glemmeboken. Det er ikke til å stikke under en stol at gjennomsnittsalderen på flaggerne er ganske høy.
Foreningen ønsker å rette en stor takk til flaggerne for den jobben de har utført i året som har gått.

Kikut
Det har i året som har gått ikke vært foretatt noe spesielt vedlikehold eller andre tiltak på Kikut. Forslag til vedlikehold er sendt Larvik kommune og det er håp om at noe av dette kan iverksettes i 2018.

Parkering
Venneforeningen iverksatte parkeringstilbud i samråd med Festningsforvalteren for besøkende til Fredriksvern Verft ifm påsken 2017.
Det ble også etablert tilbud om parkering ifm Stavern Live sine arrangementer sommeren 2017, og ifm Stavernsfesten. Behovet var varierende, men foreningen ser på dette tilbudet som en mulighet til å tjene noen kroner til videreutvikling av våre museumsutstillinger.

Værfts-Magazinet
FVV’s tidsskrift Værfts-Magazinet har hatt 3 utgivelser i 2017. Fokus har vært på aktuelle begivenheter knyttet til aktiviteten på Verftet, samt historiske tilbakeblikk på tidligere tiders hendelser på Verftet. Vi har også hatt noen «portrettintervjuer» av tidligere kjente personer som har tjenestegjort innenfor vollene. I 2017 har vi også fått mange positive tilbakemeldinger på vårt tidsskrift, og Østlandsposten har sågar tildelt oss flere «Roser» for vårt arbeid. Redaksjonskomiteen vil takke alle bidragsytere og oppfordrer alle medlemmer til å sende inn stoff og/eller bilder som de mener kan brukes i Værfts-Magazinet.

Medlemsmassen
FVV har hatt flere nyinnmeldinger i 2017, men dessverre også en del som har falt i fra av forskjellige årsaker. Antallet medlemmer må kunne betegnes som stabilt i og med at vi ved årsskiftet 2017/2018 har 300 betalende medlemmer, noe som er en nedgang på ett – 1 – medlem siden årsskifte 2016/17. Dagens medlemsmasse har en forholdsvis høy gjennomsnittsalder noe som er utfordrende for foreningen.   

Foreningens nettside
Nettsiden, www.fvv.stavern.no, har vært i drift i hele 2017. Siden har bla følgende innhold, som oppdateres jevnlig;
Flagglister, referat fra styremøter, protokoll fra årsberetninger og årsmeldinger.  
På siden «Hva skjer» publiseres aktuelle saker som foreningen er involvert i gjennom året, samt andre ting som kan være av interesse for medlemmene. Det er fint om det kommer innspill om saker som bør presenteres på denne siden, slik at den kan oppdateres relativt ofte.
Nettsiden inneholder også info om foreningen, vedtekter og styrets sammensetning. En finner videre informasjon om museene (Galeimuseet, Luftforsvarsmuseet og Kommandersersjantrommet). Fredriksvern verfts historie, andre Nasjonale festningsverk, Naboforeninger, Omvisninger ved verftet, og Værfts-Magazinet.

Statistikk for websiden for 2017 viser:
Treff fra søkemotorer: 59701
Treff fra besøkende: 140856
Unike besøkende: 2037

Foreningens Facebook-side
Foreningen fikk i 2017 etablert sin egen Facebook-side.  Det er Anne-Grete Jeset som har æren for dette, noe vi er henne stor takk skyldig.

Sjøkrigsskolejubileet
En viktig oppgave for FVV dette året var markeringen av Sjøkrigsskolens (SKSK) 200 års jubileum. Det Norske Søe-Cadett-instituttet ble etablert her i Stavern 27 oktober 1817.  Begivenheten ble markert den 11 august og startet med at seilskuta Statsraad Lehmkuhl kom seilende inn på Stavern havn. Om bord var Sjef for SKSK sammen med ca. 110 kadetter. Kadettene hadde entret mastene og sang shantier inntil fartøyet ankret opp i Stavern havn. Tordenskjold soldater avfyrte en ni skudds salutt og Marinemusikken spilte marsjkonsert før kadettene marsjerte gjennom byen til det gamle rådhuset ved Pumpeparken. I rådhussalen, hvor det hele startet i 1817, ble det orientert om opprettelsen før avgang til Fredriksvern Kirke for kirkeparade. Etter kirkeparaden var det jubileumslunsj i den gamle gymsal, med taler og utveksling av gaver. Tilstede var blant annet Sjef for Forsvarets skoler Kontreadmiral Louise Dedichen og vår egen ordfører Rune Høiseth. Markeringen ble planlagt og gjennomført i nært samarbeide med Sjøkrigsskolen. En stor takk til alle som bidro til et vellykket arrangement her i Stavern. Tordenskjold Soldater, Stavern Historielag, Stavern kirke ved prest Margrete Sem Losius, medlemmer av FVV, guider og ikke minst 13 år gamle Mikkel Svartangen Harraldsen som gjorde en solid innsats ikledd en tidsriktig uniform for datidens kadetter.
Tilstede i Stavern var også veteranfartøyet M314 Alta. En av minesveiperne som i perioder har vært brukt som øvingsfartøyer for kadettene. Dagens kadetter fikk omvisning på verftet og det ble gjennomført en seremoni i Sjømennenes Minnehall. Det hele ble avsluttet med mottakelse om bord i Statsraad Lehmkuhl etter invitasjon fra Sjef SKSK, Kommandør Jon Ivar Kjellin.  
Arrangementet må betegnes som vellykket og var velsignet med godt vær. Vi fikk god dekning i Østlands Posten både før og etter arrangementet. Tilbakemeldingen fra Sjef SKSK og dagens kadetter var særdeles gode og Stavern fikk god oppmerksomhet ved hovedarrangementet 21. oktober i Grieghallen i Bergen.

Medlemsaktiviteter
Styret har i 2017 lagt vekt på å kunne tilby våre medlemmer aktiviteter som kan relateres til foreningens formål. I 2017 har vi avholdt 5 slike aktiviteter:
- 28. januar: Markering av foreningens 15-års dag i Galeiskur 16 med foredrag og etter påfølgende bevertning i Kadettbrakka
- 21. og 28. februar: Historiekurs for guider, museumsvakter og andre interesserte
- 22. april: Medlemstur til Oddanesand med omvisning på Oddane fort
- 8. mai: Markering av Frigjøringsdagen med foredrag i Galeiskur 16 og kransnedlegging på minnesteinen over de fra Luftvernregimentet som ga sine liv under 2. verdenskrig
- 23. oktober: Medlemsmøte i Gamle Rådhus med orientering Sjøkrigsskolejubileet

Medlemstur
Medlemsturen som i utgangspunktet er reservert flaggere, museumsvakter og guider gikk i år til Trøgstad fort. I alt 31 personer deltok på turen, som ble en særdeles nyttig og hyggelig opplevelse.

Andre aktiviteter
- 21. februar inviterte FVV andre lag og foreninger i Stavern til et møte vedrørende forandring av gatenavn i Stavern
- 20. mai i 2017 ble Soldathjemmet i Skråvika gjenåpnet.  FVV var representert med en egen utstilling, samt at Per-Inge Olsen i fm det offisielle åpningsprogrammet holdt et    foredrag om Soldathjemmets historie.
- 17. oktober inviterte vi de som hadde hjulpet oss under Sjøkrigsskolemarkeringen i august, til et liten “takkeselskap” hvor disse ble behørig takket for hjelpen.
- 12. mai deltok medlemmer av styret på en omvisning på Blokkhusene
- Flaggbua har blitt malt av noen av foreningens medlemmer
- Forberedelser til oppussing av 88 mm LV kanon er iverksatt
- Det ert att initiativ for å skaffe et plombert AG-3 gevær til Luftforsvarsutstillingen
- Det er startet et arbeide med å se på en mulig omorganisering av våre utstillinger og kontakt med Marinemuseet i Horten er etablert i denne sammenhengen  

Samarbeidsavtaler
Styret har i 2017 fornyet avtalen med Nasjonale festningsverk om foreningens rettigheter og plikter på Fredriksvern verft. Vi har også fornyet avtalen med Nasjonale festningsverk og Justissektorens kurs – og øvingssenter om flagging på Fredriksvern verft.
Avtale med Stavern og Larvik Event er inngått hva gjelder guiding på verftet.

Takk fra styret
Styret i Fredriksvern Verfts Venner vil få gi en spesiell honnør og takk til de av våre medlemmer som har tatt et tak for at vår formålsparagraf skal kunne oppfylles. Uten en helhjertet innsats fra dere ville foreningen ikke kunne eksistere.

Årsberetningen er godkjent av styret i FVV på styremøte 14. februar 2018

Stavern 14. februar 2018

Kjell R. Bugge
Leder
Foreningen Fredriksvern Verfts Venner

********************************************************************************
Valgkomite
 
Ble oppnevnt på styremøte den 19.01.2016
 
 
Styrets arbeid          
 
Vi har opprettholdt tradisjonen med at varamedlemmene innkalles og deltar på styremøtene. Selv om dette blir et relativt stort forum, fungerer det bra, og gir større bredde i diskusjonene.
 
 
Styret har i det alt vesentlige fordelt arbeidsoppgavene slik:
 
·        Kontaktmann for guidetjenesten: Kåre Christoffersen
 
·        Ansvar for bemanning av museene: Dyveke von Hanno Bast
 
·        Webansvarlig: Karsten Haaberg.
 
·        Ansvar for flagglister og flagging: Jonny Engmark
 
·        Værfts-Magazinet: redaksjonssekretær Jahn H. Schipsted
 
·        Økonomi: Inger Johanne Dahl
 
·        Kikkut: Erling Halvorsen
 
·        Dokumenter og fotoarkiv: Per Inge Olsen
 
·        Flagging: Jonny Engmark
 
·        Sommerarrangementer i Kommandantboligen: Kari Krogsbøl Kristoffersen og Dyveke von Hanno Bast
 
 
Det har i 2015 vært avholdt 11 styremøter, og blitt behandlet 94 saker.
 
 
Økonomi
 
Foreningen har for tiden god økonomi. Dette skyldes inntektene ved flagging og guiding ved verftet. Inntektene ved parkering i forbindelse med Stavernsfestivalen har vi dessverre mistet i og med at festivalen er flyttet ut av Skråvika. Det blir arrangert utflukter for ”Flaggere” hvert år. I år gikk turen til NRK. Det er innkjøpt en del datautstyr da det gamle trengte fornyelse. Rentene for innestående aktiva ble i år kr 3702.-
 
 
Kikut
Året 2015 har vært året med vurdering om en skulle fortsette med prosjektet eller avslutte det. Dette grunnet liten eller ingen respons på søknader om tilskudd fra både offentlige og private institusjoner.  Imidlertid så har prosjektet kr 50000 til rådighet fra Fylkeskommunen, men dette rekker ikke langt for å få iverksatt det prosjektet som gruppen ønsker. Disse midlene har blitt stilt til rådighet også i 2016, noe vi er svært fornøyde med. Det har blitt gjennomført inspeksjon av Kikut høsten 2015 med tanke på istandsetting av grunnmur. Dette arbeidet er vurdert til en kostnadsramme på 200-250 tusen. Arbeidet med istandsetting av muren er påkrevet for at ikke deler av bygget skal falle fra hverandre. Det har også på ny vært kontakt med Forsvarsbygg med tanke på hva som kan tillates av restaureringsarbeider i forhold til Riksantikvarens bestemmelser, samt vurdering av signalmast og trappeadkomst. I tillegg til dette har Arne Naper blitt engasjert med å lage en modell av Kikut som vil bli plassert ved siden av Citadellmodellen i Galeiskur 16, for dermed å gi en helhet av forsvarsverket som Kikut var en del av.  Fra saksbehandler hos Forsvarsbygg er det mottatt tilbakemelding om at prosjektet er interessant i vernesammenheng.
 
 
Dokumenter og fotoarkiv
 
I løpet av 2015 har det jevnlig blitt registrert nye bilder i databasen. Dette er til dels bilder av nyere dato som er tatt for å dokumentere endringer og begivenheter som skjer på verftet i dag, men også en del gamle bilder som vi har mottatt fra medlemmer i foreningen.  I 2015 har det blitt registrert 80 nye bilder i arkivet.
 
Vi har også mottatt skriftlig materiale som bøker og dokumenter fra privatpersoner som mener FVV er den rette instans til å ta vare på dette. I 2015 har vi fått over 50 nye boktitler, hovedsakelig innenfor forsvarshistorie. Vi har også selv anskaffet litteratur som gir viktig informasjon om Verftets historie
 
I dokumentarkivet har vi nå registrert over 1000 enheter. Det omfatter bl.a. dokumenter, bøker, reglementer, tidsskrifter m.m. Arkivet er en viktig kilde for artikler i
 
Værfts-Magazinet. Som tidligere har det kommet en del henvendelser til foreningen med spørsmål knyttet til Verftets historie. Alle disse har blitt besvart. Noen har vi hjulpet med opplysninger, mens vi i andre tilfeller ikke har kunnet bidra. Dette skyldes at vi som forening ikke sitter på komplette arkiver.
 
For øvrig har arkivet holdt åpent hver mandag mellom kl. 10-14 og flere av våre medlemmer har tatt turen innom for en kopp kaffe og en prat.
 
 
Museumsbesøk og guiding
 
Guidetjenesten har blitt ledet av styret i Fredriksvern Verfts Venner og Kåre Christoffersen har fått oppdraget på vegne av styret å koordinere omvisningene.
 
FVV har hatt 35 guideoppdrag i 2015. Gruppene har vært fra 5 pers – 225 pers. Vi hadde også gleden av å informere 3000 «jenter på kyststien» som vandret gjennom Verftet!
 
I tillegg har Stavern og Larvik Event hatt flere turer inne på Verftet, som også har gitt inntekter for oss.
 
Vi har hatt to julikvelder med konsert og omvisning i Kommandantboligen. Der har de tidligere kommandantene Arne Hill-Jensen og Per Inge Olsen orientert, Morten Bergan sammen med en sopran har underholdt.
 
Museene har vært åpne i påsken, i sommermånedene og under Høstutstillingen. Besøket er godt. Særlig høstutstillingshelgene trakk mange interesserte besøkende. Vi valgte å holde åpent fra 1200 til 1600. En vakt er til stede i hvert museum, men Kommander­sersjantrommet har ikke fast vakt. Utstillingene har vært åpne utenom de ordinære tidene for spesielle gjester til verftet. Det vekker stor begeistring når de får en omvisning i samlingene som suppleres med Napers instruktive modeller.
 
Det har i 2015 vært noen skoleklasser fra grunnskolen på omvisninger, noe som vi med glede ønsker velkommen. Der bør jobbes videre med omvisninger for videregående elever også. Vi har ikke nøyaktig antall på elever som har vært innom museene. Det ser ut til at det totale antall besøkende med guidet omvisning er tett opp mot 5000 besøkende i 2015. En stor og gledelig utvikling.
 
I mars 2015 holdt vi et kurs for museumsvakter og guider. Vi orienterte om nye digitale presentasjonsmåter og viste nye temaer og gjenstander, for eksempel portrettene av Verftets kommandanter. Vi har nå registrert adresser til 35 guider. Det er litt for få som tar på seg vaktoppdrag. Dette må bedre seg, for museene er et viktig bidrag til å oppleve og forstå lokalmiljøets og selve Verftets historie og egenart. For å bedre bemanningssituasjonen vurderer Styret derfor å arrangere et kort guidekurs for oppdatering av kunnskaper i forkant av 2016-sesongen.
 
 
Flagging
Dugnadsgjengen som heiser og firer Verftsflagget består av 49 medlemmer. Ingen nye flaggere er kommet til i 2015. Antall flaggere burde helst vært noe flere, slik at det har blitt en flagging annen hver måned. Det er nå skiftet topp på flaggstangen. Nye trinser i toppen gjør at flagget er lettere å heise og fire. Vi antar at det nå skal være lettere å få ned flagget dersom noen mister snoren.
 
SMS-varsling sendes ut til flaggeren kl. 1900 kvelden før flagging skal finne sted. Denne ordningen fungerer godt og har medført færre dager hvor flagget ikke heises til rett tidspunkt.
 
Flagget på verftsvollen forteller at det er aktivitet på Verftet, samtidig som det er en særdeles viktig inntektskilde for foreningen. Flagget har vaiet over vollene i mer enn 260 år. Det er stadig positive tilbakemeldinger om hvor viktig mange synes det er å kunne se flagget hver dag. Likeledes uttrykker mange flaggere at det er høytid over å kunne heise splittflagget. Har du lyst til å være med å dele dette med oss, ta kontakt med flaggansvarlig Jonny Engmark, og bli med på listen over glade flaggere.
 
 
Værfts-Magazinet
FVV’s tidsskrift Værfts-Magazinet har hatt 3 utgivelser i 2015.  Fokus har vært på aktuelle begivenheter knyttet til aktiviteten på Verftet, samt historiske tilbakeblikk på tidligere tiders hendelser på Verftet. Vi har også hatt noen «portrettintervjuer» av tidligere kjente personer som har tjenestegjort innenfor vollene.  I 2015 har vi også fått mange positive tilbakemeldinger på vårt tidsskrift, og Østlandsposten har sågar tildelt oss «Rose» for vårt arbeid.  Redaksjonskomiteen vil takke alle bidragsytere og oppfordrer alle medlemmer til å sende inn stoff og/eller bilder som de mener kan brukes i Værfts-Magazinet.
 
Medlemsmassen
 
Ved slutten av året ble det registrert 330 medlemmer. Ikke alle har betalt og vi oppfordrer våre medlemmer å si ifra om flytting eller at de ikke vil være medlemmer lenger. Endringer kan meldes pr e-post til fvvstavern@hotmail.com. Nye e-post adresser eller endring av den gamle mottas også med takk. Nye medlemmer er hjertelig velkommen.
 
 
Foreningens nettside
 
Nettsiden, www.fvv.stavern.no, har vært i kontinuerlig drift i 2015, med unntak av en kortere periode på sommeren pga. tekniske problemer. Siden har følgende innhold, som oppdateres jevnlig;
 
Flagglister for to måneder av gangen - historiske flagglister blir slettet. Liste over museumsvakter, referat fra styremøter, protokoll fra årsberetninger og årsmeldinger.  
På siden «Hva skjer» publiseres aktuelle saker som foreningen er involvert i gjennom året, samt andre ting som kan være av interesse for medlemmene.
 
Videre finner en info om foreningen, vedtekter og styrets sammensetning. Det er også en side hvor en elektronisk kan melde seg inn som medlem. Sider som gir informasjon om Galeimuseet, Luftforsvarsmuseet, Kommandersersjantrommet, Historie, Omvisninger, Medlemsblad, Nasjonale festningsverk, Fredriksvern verft i dag og Naboforeninger er også å finne på denne adressen.
 
Det ønskes fortsatt innspill/saker til denne siden, slik at det ikke går for lang tid mellom hver gang det presenteres nytt stoff.
Statistikk for siden viser at det i løpet av 2015 var 1440 unike besøkende.
 
 
 
Omvisning og minikonsert i Kommandantboligen sommeren 2015
 
Under heading «Perlen på Fredriksvern verft» har FVV i regi av Dyveke von Hanno Bast og Kari Krogsbøl Kristoffersen i 2015 gjennomført to arrangementer henholdsvis 7. og 21. juli med musikkinnslag fra tiden da Kommandantboligen ennå var ung. Musikkinnslagene var ved Morten Bjørgan og sopranene Margrethe Fredheim og Caroline Wettergren.
 
Det har vært historisk omvisning ved oberst Arne Hill Jensen den 7. juli og oberst Per Inge Olsen den 21.juli. Begge arrangementene ble godt besøk.
 
 
Julekaffe i Kommandantboligen
 
29.11.2015 ble det arrangert julekaffe i Kommandantboligen for flaggere m/følge. Det var underholdning v/Morten Bjørgan og sopran Marianne Folkestad Jahren. Arrangementet var veldig godt besøkt og falt i god smak hos de fremmøtte og ble en fin start på adventstiden.
 
 
 
Årets tur
 
Årets tur for flaggerne og guider ble i år lagt til NRK. 28 mai dro vi avgårde med ca. 40 deltagere. Stemningen var god og forventningene store. Etter en god lunsj før oppstigningen til Lierbakkene kjørte vi så inn til det mektige «Statsmonopolet» NRK. Vi ble alle guidet rundt av dyktige guider og det hele ble toppet med innsyn i Dagsrevy studio. I det hele en svært lærerik og innholdsrik formiddag fikk vi. Båten hjem fra Strømstad er også blitt en tradisjon. Og den ble like vellykket som tidligere år.    
 
 
2015
 
Vi har tilbakelagt nok et år i Fredriksvern Verfts Venners ånd. 2015 ble året da vi markerte feiringen av at det var 70 år siden Norge igjen ble et fritt land. I den anledning ble det den 8. mai arrangert en tilstelning med foredrag av Per Nyhus. Etter foredraget var det kransenedleggelse ved Oblt.(p) Jan Strøm-Blakstad ved minnesmerke over falne på Fredriksvern verft med påfølgende ett minutt stillhet.
 
2015 ble også et år hvor vi i samarbeid med Kammerkonserten i Stavern kunne ønske de fremmøtte velkommen til konsert i Kommandantboligen. Etter konserten, som ble ledet av Arve Tellefsen, ble det gitt en omvisning på Verftet for de interesserte, og de var det mange av.
 
 
NRKs sommerbåt ble også behørig mottatt av oss med fane og flagg. Ordfører i Larvik, Rune Høiseth, var begeistret for vårt bidrag, og det var forhåpentligvis også NRK.
 
 
Ellers har året vært på det jevne med 3 nummer av Værfts-Magazinet med forhåpentligvis noe for enhver smak hva innhold gjelder. Besøk i våre museer og guidede turer har vel aldri vært større. Tidligere befalsskolekull har jubilert som aldri før. At de kommer tilbake til arnestedet setter vi umåtelig stor pris på. Interessen for hva vi har å vise frem og fortelle er fremdeles stor synes vi.
 
 
 
Styret takker igjen våre medlemmer som gir av sin fritid og som står på for formidling av Verftets historie. Uten frivilligheten og dugnadsånden ville mye av vår aktivitet vanskelig kunne gjennomføres.
 
 =============================================================================
Sist oppdatert 01.01.2020
Back to content