Styremøter - Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Styremøter

Års- og styremøter
Referat fra styremøte i FVV onsdag 14. november kl. 1800 lunsjrommet /Kadettbrakka

Deltakere:  Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Kjell Reidar Bugge, Dag Tvedt, Ove Sandli, Kjerstin B Johanesen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh, Terje Skjølberg, Olav Bjørnflaten
Meldt avbud: Jahn H. Schipsted og Stig Frydenlund.

Saksliste:
 • Velkommen ved leder.
  Dyveke refererte fra det vellykkede minnearrangementet 11. november og takket de i FVV som var involvert i dette for innsatsen.
 •  
 • Innkommet post ved Kjell.
  Det var noen innkomne regninger som ble overlevert til kasserer.
 •  
 • Økonomisk status ved Kjerstin.
  Kjersti gjennomgikk inntekter og utgifter, og vi kan konkludere med at vi er i god budsjettbalanse.
 •  
 • Status Værfts-Magazinet ved PIO.
Verken Jahn eller Per Inge var til stede på møtet så her var ikke noe å rapportere.

 • Status Flagging ved Olav.  
Antall flaggere har sunket betydelig den siste tiden. Vi er nå 42 stykker + 4 «sommerflaggere». Vi må få inn en sak i neste nummer av Værfts-Magazinet  om at vi trenger flere flaggere. Nye flagg er skaffet til veie.

Saker til behandling:

Sak 63/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Saker fra forrige styremøte ble gjennomgått og det var ingen merknader til referatet.  

Sak 46/2018:  Nye FVV krus ved Jahn.
Jahn var ikke til stede på møtet, så denne saken utstår til neste styremøte.

Sak 49/2018:  Status program for 75 års markering av fengslingen av Oslostudentene ved Kjell.
Programmet ble gjennomgått i detalj.
Vedtak:  Programmet gjennomføres som planlagt, og gaver til noen av de besøkende gis som foreslått.

Sak 54/2018:  Vedlikehold av 88 mm LV kanon ved Olav.
Kanonen er nå så godt som ferdig opp pusset.  Noen detaljer gjenstår som tas til våren.  Kostnader ca. kr. 5.000.-  Det er brukt ca. 80 arbeidstimer på oppdraget.  Det er behov for en presenning som kan dekke kanonen på vinterstid.
Vedtak:  Kjell snakker med NK Forsvarsmuseet angående refusjon av våre økonomiske utlegg.  Olav kommer med forslag til hvorledes presenningsbehovet kan løses.

Sak 56/2018: Julekaffen (- Musikk i fm julekaffen  ?) og julemøte – status ved Dag og Kjell.
Dag har julearrangementet 2. desember under kontroll.  Kontakt med presten.  Hjelpere fra FVV er klare. Musikk ønskelig.
Vedtak:  Dag holder i saken og kontakter fiolinisten Kruger for mulig opptreden.
Kjell gjennomgikk detaljene for styrets julearrangement med inviterte gjester.
Vedtak:  Arrangementet går som planlagt og FVV bekoster overnatting på 3 av de tilreisende gjestene. Styret slutter seg til forslaget om gaver til noen av gjestene.

Sak 58/2018: Referat fra møte Guidekoordinator og avtalen med Stavern Evenet ved Dyveke.
Den 2- årige guideavtalen med Stavern Evenet er nå avsluttet.  FVV må nå stille med egen guidekoordinator.
Vedtak: Kjerstin er vår nye guidekoordinator. Sammen med Dyveke forbereder hun guidekurs på våren 2019.  Dette må annonseres bla i Værfts-Magazinet. Priser og honorarer knyttet til vårt guideopplegg må avklares før jul.

Sak 64/2018:  Referat fra møte med Festningsforvalteren ved Dyveke.
Følgende saker ble diskutert på dette møtet:- Godt antall besøkende til Verftet – Uniformering av våre guider – Fredning av Blokkhusene og ytterligere fredning av deler av Stavern som kan knyttes til Verftet – Guidekurs – Drift av Befalsmessa lyses ut – Oppsummering etter Kronprinsparets besøk – Ytre vedlikehold av Kadettbrakka er på 2020 budsjettet – Vedlikehold av 88 mm LV kanon – Aktivitetskoordinator på Verftet
Vedtak:  Styret ønsker ikke ytterligere uniformering av våre guider. De blå vestene med vår logo på holder. Aktivitetskoordinator er ikke en oppgave for FVV.

Sak 65/2018:  Eventuelt.
Dyveke:  
Årsmøte 2019
Vedtak:  Onsdag 6. mars
Valgkomiteen:  Vi ønsker at de prøver å få med noen fra JKØ, Forsvarsbygg og Brannskolen i styret
Kjell:  
Annonse i Stavernsbrosjyren 2019
Vedtak:  Vi skal ha 1/1 side – vi utarbeider selv tekst og bilder.

Sak 66/2018: Neste styremøte.
Mandag 10. desember kl. 1000 på FVV kontoret – kun en sak på agendaen – Priser og honorarer i fm guidetjenesten .

*********************************************************************

FVV – Referat fra styremøte 17. oktober 2018 2018 kl. 18.00 – 19:35 i lunsjrommet Kadettbrakka Fredriksvern verft
 
Deltakere: Dyveke von Hanno Bast, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Kjerstin B Johansen, Trygve Bruun, Hans Weldingh, Terje Skjølberg.

Ikke tilstede: Dag H. Tvedt, Karsten Haaberg, Ove Sandli, Stig Frydenlund.

Saksliste:
 • Velkommen ved leder.
  Dyveke ønsket velkommen til styremøte og overrakte blomster til Kjell og gratulerte med vel overstått 70 års dag.
 • Innkommet post ved Kjell.
    2 brev fra SpBank1 og 2 regninger fra Carlsen/Fritzøe som ble levert Kjerstin. En utmelding av flagglisten.
 • Økonomisk status ved Kjerstin.
    Kjerstin redegjorde for den økonomiske situasjonen i FVV. God budsjettbalanse.
 • Status Værfts-Magazinet ved Jahn.
    Arbeidet med nr. 03 2018 er i god gjenge. Innleveringsfrist for stoff er 15. november. Bilde av styret som tas 6.
   desember og referat fra “studentmarkeringen” har frist til senest søndag 9. desember.
 • Status Flagging ved Jahn.  
   Det går greit, men det begynner å bli noen frafall på flagglisten.

Saker til behandling:
Sak 57/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Kjell gjennomgikk referatet fra sist styremøte.
Vedtak: Det var ingen merknader til referatet.

Sak 45/2018: Status mobiltelefon og internettilgang ved Dyveke.
Mob tel er installert.   
Vedtak: Vil bli viderekoblet til Kjerstin fom nyttår 2019.

Sak 46/2018: Nye FVV krus ved Jahn.
Ingen løsning foreløpig.
Vedtak: Jahn venter på tilbakemelding fra fabrikk.

Sak 49/2018: Status program for 75 års markering av fengslingen av Oslostudentene ved Kjell.
Programmet ble presentert sammen med forslag til gjesteliste. Vedlagt referatet.
Vedtak: Styret hadde ingen spesielle innvendinger til programmet og framdriften i forberedelsene.

Sak 50/2018: Medlemstur til Halden.
Dyveke mente at det hadde vært en meget flott og nytting tur til Halden med 25 deltakere. De har en noen annen driftsmodell enn FVV har.
Vedtak: Vi må se på vårt opplegg for guideopplæring og kursing i løpet av våren 2019. Vi må gjøre noen for å bli bedre på formidling.

Sak 54/2018: Vedlikehold av 88 mm LV kanon.
Framdriften på vedlikeholdet er meget god, og arbeidet vil bli ferdigstilt i nær framtid.
Vedtak: Styret er meget godt fornøyd med arbeidet.

Sak 55/2018: Oppsummering høstutstillingen 2018 ved Kjell.
De dagene vi hadde åpent var det ca 600 besøkende innom våre utstillinger.
Vedtak: Vi må se på mulighetene for i 2019 å kunne holde åpent i 3 helger på rad for derved også å kunne fange opp de som er i Stavern i fm høstferien.

Sak 56/2018: Julekaffen og julemøte – fordeling av oppgaver ved Kjell.
Julekaffen søndag 2. desember – Dag holder i saken og vil orientere på styremøtet i november.
Julemøte torsdag 6. desember – Kjell orienterte om programmet og gjestelisten. Dette er vedlagt referatet.
Vedtak: Styret avventer Dags info på novembermøtet, og styret har ingen innvendinger mot opplegget for julemøtet.

Sak 58/2018: Guidekoordinator og avtalen med Stavern Evenet ved Dyveke.
Styret diskuterte guideavtalen med Stavern Evenet og det kom fram at man ikke er fornøyd med avtalen.  Kjerstin har sagt seg villing til å påta seg oppgaven som guidekoordinator.
Vedtak: Dyveke kontakter Stavern Evenet og ber om et møte som hun og Kjerstin tar i den hensikt å si opp avtalen, samt få oppgjøret for 2018.
Kjerstin lager et opplegge for guiding. Dette for utsending til aktuelle selskap. Tar kontakt med Olav for å få råd om dette. Kjerstin ser også på mulighetene for å knytte guidetjenesten opp mot JKØ.

Sak 59/2018: Drift – og oppgaver for FVV ved Dyveke.
Denne saken ble diskutert under sak 50/2018.

Sak 60/2018: Utgifter til printerblekk ved Kjerstin.
Det kan synes som om vi har uforholdsmessige store utgifter til printerblekk.  Det ble diskutert andre løsninger for å kjøpe inn slikt blekk.
Vedtak: Dette er utgifter som må aksepteres og vi fortsetter som nå. Saken avsluttes.

Sak 61/2018: Eventuelt.
Dyveke:
- Musikk i fm julekaffen – blir egen sak på styremøtet i november.
- Skal ha møte med festningsforvalteren hvor følgende saker diskuteres:
  Ytre vedlikehold av Kadettbrakka; innkjøringsrampe for rullestolbrukere til våre utstillinger; guideansvaret på Verftet; ny matte i yttergangen på Galeiskur 16.
- Norsk flagg på utsiden av Galeimuseet – dette går vi for.
Kjerstin:
- Vi må se på vedlikehold av bilder på våre utstillinger.
- Må det gjøres noen omorganiseringer på Galeimuseet?
Trygve:
- Orienterte om opplegget 11. november i Minnehallen.

Sak 62/2018: Neste styremøte
I Kadettbrakka onsdag 14. november – primært kl. 1800 – alternativt kl. 1200.

****************************************************************

FVV – Referat fra styremøte 12. september 2018 kl. 18.00 – 19:40 i lunsjrommer Kadettbrakka FVV

Deltakere:  Dyveke von Hanno Bast, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Kjerstin B Johanesen, Trygve Bruun, Hans Weldingh, Dag H. Tvedt, Karsten Haaberg

Ikke tilstede:  Per Inge Olsen, Terje Skjølberg, Ove Sandli, Stig Frydenlund

Gjest:  Olav Bjørnflaten

Saksliste:

 • Velkommen ved leder.
  Dyveke ønsket velkommen til styremøte og syntes det var noe lite oppmøte.
 • Innkommet post ved Kjell.
  Kun diverse bankbilag som ble levert Kjerstin.
 • Økonomisk status ved Kjerstin.
  Kjerstin redegjorde for den økonomiske situasjonen i FVV. Denne synes tilfredsstillende.
 • Status Værfts-Magazinet ved Jahn.
  Arbeidet med nr. 03 2018 er i god gjenge.
 • Status Flagging ved Jahn.
  Det går greit.

Saker til behandling:

Sak 53/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Kjell gjennomgikk referatet fra sist styremøte.
Vedtak:  Det var ingen merknader til referatet.

Sak 43/2018: Kronprinsparets besøk til Fredriksvern verft 6. september ved Dyveke.
Dette ble nok ikke helt slik vi hadde sett det for oss. Jahn ble bla «jagd» ut av Kommandersersjantrommet.
Vedtak:  Dyveke tar opp saken med Festningsforvalteren.

Sak 45/2018:  Status mobiltelefon og internettilgang ved Dyveke
Internettilgangen er nå OK. Mob tel er ankommet og er på kontoret men ikke satt i drift.
Vedtak:  Dyveke følger opp mob tel kommende mandag 17. september.

Sak 46/2018:  Nye FVV krus ved Jahn.
Ingen løsning foreløpig.
Vedtak:  Jahn ser på andre leverandører enn Porsgrunn.

Sak 49/2018:  Forslag til program for 75 års markering av fengslingen av Oslostudentene ved Kjell.
Dette er i rute.  Representanter fra UiO er inviterte, men svar ikke mottatt.  Ingar Hom har takket ja til å komme for å holde foredrag.  Avventer svar fra UiO før vi evt inviterer øvrige gjester. Dette blir et medlemsmøte.  
Vedtak:
 Kjell har i saken og holder styret orientert.

Sak 50/2018:  Medlemstur til Oddanesand fort ved Kjell og til Halden ved Olav.
Turen til Oddanesand var vellykket med 17 deltakere derav 4 av våre medlemmer fra Osloområdet.
Turen til Halden blir 3. oktober og invitasjoner ser sendt ut.
Vedtak:  Olav følger opp turen til Halden.

Sak 54/2018:  Vedlikehold av 88 mm LV kanon ved Olav.
Olav orienterte om at noe vedlikeholds utstyr er kjøpt inn, og at vi starter jobben førstkommende mandag kl. 1000.
Vedtak:  Kjell sender ut info til medlemmene om at arbeider starter på mandag 17. september kl. 1000.

Sak 55/2018:  Vakter høstutstillingen 2018 ved Kjell.
Vaktlista er nå fylt opp.
Vedtak:  Vaktlista sendes ut snarest.

Sak 56/2018:  Eventuelt ved Dyveke
Dyveke:
- Julekaffen og styrets julearrangement – hva gjør vi ?
Vedtak:  
-Julekaffen blir søndag 2. desember kl. 1800 i Kommandantboligen.  Dag og Erling har ansvaret og følger opp.  De trenger 5 medhjelpere.  Oddny Sande kan være aktuell som Cicerone i Kommandantboligen. Dag tar kontakt.
- Styrets julearrangement blir torsdag 6. desember kl. 1900 i Kommandantboligen. Det blir ikke styremøte i forkant. Inviterte gjester: Peter L Nissen, Trond Bergan, Arne Naper, Harald Høiback (NK Forsvarsmuseene), Truls Sannaker ( tidl leder Marinemusikken), + ny leder Marinemusikken samt Kommandørkaptein Oset (Leder Marinemuseet). Disse inviteres til kl 1700 for en omvisning/orientering på Verftet.
Kjell har arrangementsansvaret.
Trygve:
Orienterte om opplegget for 11. november arrangementet i Kommandantboligen.
Kjerstin:
Synes at vi bruker mye penger på printerblekk.
Vedtak:  Blir egen sak på neste styremøte.
Dag:
Opplyste om at det er et planleggingsmøte i Larvik kommune om aktiviteter i 2019.
Vedtak:  Dyveke ser om hun kan delta.

Sak 57/2018:  Tid og sted neste styremøte.
Onsdag 17. oktober kl. 1800 i lunsjrommet Kadettbrakka


**************************************************************************

FVV – Referat fra styremøte 15. august 2018 2018 kl. 18.00 – 19:35 i lunsjrommet Kadettbrakka Fredriksvern verft

Deltakere: Dyveke von Hanno Bast, Terje Skjølberg, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Kjerstin B Johanesen, Trygve Bruun, Hans Weldingh, Ove Sandli, Dag H Tvedt, Karsten Haaberg, og Stig Frydenlund.
Ikke tilstede: Per Inge Olsen
Gjester: Erling Halvorsen og Olav Bjørnflaten.

Saksliste:
Velkommen ved leder. Dyveke ønsket velkommen til styremøte og fortalte at det går meget bedre med Per Inge og at han muligens er tilbake på kontoret kommende mandag.  Hun refererte også til Jan Olavs helsetilstand som ikke er videre oppløftende. Innkommet post ved Kjell.
Øivind Nielsen ut av flagglista; - brev om kopiregistrering og pliktavlevering levert Jahn; - diverse bankbilag levert Kjerstin; - faktura fra Carlsen-Fritzøe levert Kjerstin.
Økonomisk status ved Kjerstin. Kjerstin redegjorde for den økonomiske situasjonen i FVV. Nytt regnskapssystem tatt i bruk og med flere konti noe som gir en bedre oversikt.  Status vedlagt referatet.  
Status Værfts-Magazinet ved Jahn. Arbeidet med nr. 03 2018 starter opp kommende mandag.  Forslag om at forsidebilde bør bli fra Kronprinsparets besøk på Verftet 6. september, og da med paret ved Kongelinden.
Status Flagging ved Olav. Det går greit, men det er noen frafall på lista med flaggere.
    
Saker til behandling:
Sak 42/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell. Kjell gjennomgikk referatet fra sist styremøte.
Vedtak: Det var ingen merknader til referatet.

Sak 43/2018: Kronprinsparets besøk til Fredriksvern verft 6. september ved Dyveke. Forespørselen fra Festningsforvalteren gikk ut på at paret skal besøke Kommandersersjantrommet. Noen uklarheter vedrørende tidsaspektet og hva de ønsker å se.
Vedtak: Dyveke kontakter Festningsforvalteren i løpet av morgendag og vi tar et ekstraordinært styremøte kommende mandag 20. oktober for å diskutere saken videre.

Sak 44/2018: FVV’s aktiviteter sommeren 2018. Dyveke fortalte at de to omvisningene i Kommandantboligen var vellykkede, men at det kommer for få besøkende.  Dette koster mer enn det smaker.
Erling rapporterte at det i gjennomsnitt har vært 80 besøkende pr dag på våre utstillinger i de dager vi har hatt åpent i sommer. Men grunnet mangel på museumsvakter har spesielt Galeimuseet vært stengt i enkelte perioder. Hva angår antall guideoppdrag så har vi enda ikke noe tall her.
Vedtak: Vi bør vurdere å droppe omvisning i Kommandantboligen neste år.  

Guidekurs bør arrangeres i løpet av våren 2019 for å kunne få flere til å gå museumsvakter. På oktobermøtet skal vi ha en egen sak om guidekoordinator og hvorledes vi skal organisere og promotere guiding og omvisning på Verftet i 2019.

Sak 45/2018: Status mobiltelefon og internettilgang ved Kjerstin og Jahn. Internettilgangen er nå OK. Mobil telefon er ankommet og er på kontoret.
Vedtak: Dyveke følger opp mobil telefon kommende mandag.

Sak 46/2018: Nye FVV krus ved Jahn. Porsgunn lager ikke denne typen krus lenger, og den typen de kan tilby oss er for dyre.
Vedtak: Jahn følger opp og ser på andre muligheter.

Sak 47/2018: Brev til Festningsforvalteren om vedlikehold av Kadettbrakka og rullestolinngang. Kjell refererte forslag til brev og som med noen får skrivefeil som må rettes opp, er OK.
Vedtak: Brevet klart til underskrift kommende mandag.

Sak 48/2018: Forslag til oppgradering og omorganisering av Luftforsvarsutstillingen ved Kjell. I den hensikt å få plass til en minnevegg over de fra LV regimentet som ga sine liv under 2. verdenskrig, samt å få en mer helhetlig presentasjon av Luftforsvarets skoleaktiviteter på Verftet, ble det framlagt en skisse til omorganisering av LF utstillingen. Denne jobben kan vi ta oss god tid på, bla kan vi i samme tidsrom gjøre nødvendige opp-pusningsarbeider i lokalene til utstillingen.
Vedtak: Styret syntes planen er god og sluttet seg til den og med et mål om at dette bør være klart til 8. mai 2019. Kjell arbeider videre med saken.

Sak 49/2018: Forslag til program for 75 års markering av fengslingen av Oslostudentene ved Kjell. I år er det 75 år siden studentene ved Universitetet i Oslo ble fengslet og sendt til Stavern i påvente av videre transport til Tyskland. FVV har i noen år markert dette første uken i desember, men styret mener nå at det er på tide å avslutte denne markeringen i og med at det i år er 75 år siden dette skjedde. Kjell la fram forslag til program som er vedlagt dette referatet.
Vedtak: Styret støtter programforslaget og Kjell følger opp.

Sak 50/2018: Medlemstur til Oddanesand fort og til Halden ved Kjell. Kjell foreslo tur til Oddane fort 8. september. Turen til Halden sjekker Olav videre på og 3. oktober kan være en aktuell dato.
Vedtak: Kjell og Olav følger opp hhv. Oddane fort og Halden.

Sak 51/2018: Eventuelt
Dyveke:
· Arrangementet i Minnehallen 11. november
  Trygve rapporterte at det var ikke noe nytt i saken.
· Opp-pussing av 88 mm LV kanon
  Olav følger opp den videre framdrift av dette.
· Bilder av Fredriksvern kirke utlånt fra Marinemuseet
  ingen i styret kjenner saken – vi undersøker med Per Inge når han er tilbake.
Karsten:
· Bruk av TV skjerm for å vise fram våpen i LF utstillingen
  god ide som Karsten følger opp.
Olav:
· Modell av Rakke skytefelt – Arne Naper ønsker å bygge en slik – plassering i LF museet er en god mulighet.
  Olav følger opp.
Jahn:
· Hylle for betalingsterminal i LF utstillingen.
  God ide men må ses i sammenheng med omorganiseringen av LF utstillingen.
Kjell:
· Kommunedelplan Stavern 2020-2032 – skal vi engasjere oss?
  styret mente nei.

Sak 52/2018: Tid og sted neste styremøte.
 Onsdag 12. september kl. 1800 i lunsjrommet Kadettbrakka.

********************************************************

FVV – Referat fra styremøte 9. mai 2018 2018 kl. 18.00 – 19:20

Deltakere:  Dyveke von Hanno Bast, Terje Skjølberg, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Kjerstin B Johanesen
 
Ikke tilstede:  Trygve Bruun, Per Inge Olsen, Ove Sandli, Dag H Tvedt, Karsten Haaberg, Hans Weldingh og Stig Frydenlund.
Ved en beklagelig feil fra sekretærens side var agenda for styremøte ikke sendt ut til samtlige styremedlemmer noe som sikkert var grunnen til det dårlige oppmøte.

Saksliste:
 • Velkommen ved leder.
Dyveke takket for 8. mai arrangementet som hun mente var svært vellykket.  Hun refererte også fra møtet i Historielagenes fellesforum hvor bla Kulturplanen for Larvik kommune var diskutert.  Denne er nokså Larvik by orientert.
Annonse i Glade Dager brosjyren – vi kjøper en for kr. 1.000.-  Dyveke følger opp med innhold.

 • Innkommet post ved Kjell.
- En faktura fra Carlsen-Fritzøe på materialer til FVV faneskapet.
- Larvik kommune har tildelt oss kr. 15.000.- til vårt prosjekt for restaureringsarbeider i museene.

 • Økonomisk status ved Kjerstin.
Kjerstin presenterte nok en gang en meget god økonomisk oversikt. Det regnskapssystemet som vi i dag bruker er ikke “up to date”.
Vedtak:  Styret bevilger inntil kr.1.500.- for kjøp av nytt regnskapssystem.

 • Status Værfts-Magazinet ved Jahn.
Ingen vansker.  Neste nr er i rute.
 • Status Flagging ved Jahn.
Det går greit.  Vært noe krøll med SMS varslingen.

Saker til behandling:
Sak 32/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Kjell gjennomgikk referatet fra sist styremøte.
Vedtak:  Det var ingen merknader til referatet.

Sak 15/2018: Reorganisering av våre utstillinger ved Trygve.
Vedtak:  Utstår til neste møte.

Sak 25/2018:  Stavern 75 år i 2018 – statusrapport ved Dyveke

Dyveke rapporterte det siste møtet i arbeidsgruppen.  Det blir et arrangement i Pumpeparken 15. juni. fra kl. 1700 – 1900.  FVV er ikke involvert.
Vedtak: Ingen.

Sak 26/2018:  Møte med Larvik kommune om Blokkhusene og Kikut
Dyveke rapporterte fra møtet hun og Erling hadde med representant fra Larvik kommune om saken.  Det er nå berammet et nytt møte om saken med fylkeskommunen 23. mai.  FVV har fått nøkler til Blokkhusene.   Vi ønsker bla at det skal bli enklere å kunne gå opp til Blokkhusene.  
Vedtak:  Ingen.

Sak 28/2018:  8. mai arrangementet 2018
Dag hadde meldt avbud til dagens møte og kunne derfor ikke rapportere om arrangementet.  Men de av møtedeltakerne som deltok på arrangementet mente at alt var vellykket.  
Vedtak:  Ingen.

Sak 29/2018:  Deltakelse i Borgertoget 17. mai
Som tidligere bestemt, så deltar FVV i Borgertoget i Stavern.  Dette starter kl. 1600.  Kjell er fanebærer med Dyveke og Kjerstin som duskedamer.  
Vedtak:  Kjell sender ut info til alle FVV medlemmene som vi har epostadresse på med oppfordring om å delta under FVVs’ fane 17. mai.

Sak 32/2018:  Larvik kommunes kulturplan
Dyveke har sendt inn våre merknader til planen.
Vedtak:  
Ingen.

Sak 33/2018:  St. Hans feiring på Verftet
Kjell rapporterte fra møtet om denne saken.  Mange gode krefter trekker nå i samme retning for å få dette til. FVVs tilbud om å påta seg oppryddingen 24. juni ble godt mottatt av de øvrige møtedeltakerne.
Vedtak:  FVV stiller ryddemannskaper 24. juni.

Sak 34/2018:  Annonse i Stavernsbrosjyren 2018
Saken var tilsendt forrige styreleder i desember i 2017, men har ikke vært styrebehandlet og derfor heller ikke fattet vedtak i saken.  På tross av dette har FVV fått en annonse i brosjyren og med krav om å betale.  Styret er av den oppfatning at dersom saken hadde kommet opp tidlig i 2018, hadde vi nok tegnet en slik annonse.
Vedtak:  FVV betaler kr. 2.500.- for annonsen i Stavernsbrosjyren.

Sak 35/2018:  Eventuelt:
- Dyveke ønsker å få vite om representanter fra Kongehuset er invitert til markeringen i Minnehallen 11. november 2018 i fm avslutningen av 1. verdenskrig. Kan Trygve sjekke opp dette med sine kontakter i FD ?
- Nøkkel til Kadettbrakka og kontorene for Dyveke ?  Jahn følger opp.
- Bruk av lunsjrommet i Kadettbrakka av andre aktører – dette koordineres gjennom sekretær.
- Dyveke skriver til Festningsforvalteren og beklager at “Dynekilslaget” har blitt flyttet til Larvik pga arrangementskollisjoner på Verftet.  Dette arrangementet burde så absolutt hatt prioritet.
- Dyveke ønsker en egen sak på neste styremøte om Luftvernregimentet og de som falt der.  Kjell følger opp saken.

Sak 36/2018:  Neste styremøte:
Torsdag 14. juni kl. 1800 i Kadettbrakka.

***************************************************

FVV – Referat fra styremøte 11. april 2018 kl. 10.00 – 11:20
  
Deltakere:  Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Dag H Tvedt, Kjerstin B Johanesen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh.
Ikke tilstede:  Per Inge Olsen, Terje Skjølberg, Ove Sandli og Stig Frydenlund.

Gjest:  Erling Halvorsen
Saksliste:
 • Orienteringer ved Dyveke.
  Leder Dyveke ønsket velkommen og spurte som hvorledes det sto til med Per-Inge.  Erling opplyste om at han var på bedringens vei og at han muligens ville bli overført til Kysthospitalet i løpet av 2 -3 uker.
  Dyveke opplyste om at Kulturplanen fra Larvik kommune nå er sendt ut på høring og ba om at sekretær sendte ut link til denne til alle   styremedlemmene.  De av styremedlemmene som ønsker å diskutere denne planen kan gjøre dette på FVV kontoret mandag 23. april kl 1000.     

 • Innkommet post ved Kjell.
-  En del retur på Værfst-Magazinet – Kjerstin følger dette opp.
-  Noen innkomne regninger som ble signert av leder og overlatt til kasserer.
-  Brev fra en tidligere befalsskoleelev – ble gitt til Jahn.
-  Brev fra SPIR AS om planer knyttet til vedtatte reguleringsplan av 17. feb 1999 for Risøya-Stavern havn. Sekretær sender svarbrev om at vi forventer
  at Larvik kommune forholder seg til gjeldende reguleringsplan.

 • Økonomisk status ved Kjerstin.
Kjerstin presenterte en meget god økonomisk oversikt. 32 medlemmer har ikke betalt årets kontingent.  Kjell sender e-post purring til de av disse som vi har e-postadresse på, de øvrige får brev fra Kjerstin.   
Kjell sender budsjett 2018 til Kjerstin.

 • Status Værfts-Magazinet ved Jahn.
V-M 021 2018 begynner å ta form og frist for stoff er 15. mai.

 • Status Flagging ved Jahn.
Det går greit.  Kjell påpekte en sak fra en av flaggerne som mener at storflagget bør få en ekstra påkobling på midten, samt at holken for feste av flagglina bør borres fast i stanga med gjennomgående bolt.

Saker til behandling:

Sak 248/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Kjell gjennomgikk referatet fra møtet 7. mars.  Søknad til Larvik kommune om støtte er sendt – Registreringen i Brønnøysundregistrene er OK – Prokura for FVV er tillagt leder og nestleder hver for seg.
Vedtak:  Det var ingen øvrige merknader fra de øvrig styremedlemmene.

Sak 15/2018: Reorganisering av våre utstillinger ved Trygve.
Trygve fortalte at de nå ventet på de bestilte dukkene som var forventet å ankomme i løpet av denne eller neste uke.
Vedtak:  Ingen

Sak 21/2018: Påskeutstillingen 2018
Erling fortale om meget godt besøk – anslagsvis rundt 3000 besøkende. Noe salg. Kr. 1200.- til utbetaling til vaktene.
Vedtak:
 Kjerstin foretar utbetaling i ht liste fra Erling.

Sak 25/2018:  Stavern 75 år i 2018
Dyveke rapporterte etter møtet 22. mars hvor Kåre Christoffersen representerte FVV. Referat fra møtet vedlegges dette referatet.  
Vedtak:  Dyveke representerer FVV i det videre arbeide.

Sak 26/2018:  Møte med Larvik kommune om Blokkhusene og Kikut
Dyveke og Erling stiller på dette møtet i dag kl 1300.
Vedtak:  Ingen

Sak 27/2018:  Nytt møtetidspunkt for FVV styremøter
2 av våre styremedlemmer er i full jobb og har derfor vansker med å stille på styremøter som holdes på dagtid. Det ble diskutert å flytte møtene til kveldstid, og det var ingen sterke innvendinger imot dette.  
Vedtak: Møtetidspunkt for styremøtene i FVV blir som en generell regel lagt til 2. torsdag i måneden kl. 1800.

Sak 28/2018:  8. mai arrangementet 2018
Dag orienterte om opplegget hvor han og Kjell holder foredrag på medlemsmøte kl 1500 før selve kransnedleggelsen på minnesteinen kl 1600. En sersjantmajor fra Luftforsvaret kommer for å gjøre dette.
Vedtak: Kjell sender ut invitasjon til medlemsmøte 8. mai kl 1500 i lunsjrommet i Kadettbrakka.  Sersjantmajoren fra LF må vi ta vare på og gi et eget program i tilknytning til besøket.

Sak 29/2018:  Deltakelse i Borgertoget 17. mai
Styret ønsker at vi deltar i Borgertoget 17. mai med vår fane.
Vedtak:  Kjell bærer fanen med Dyveke og Kjerstin som “duskedamer”. Kjell sender ut oppfordring til våre medlemmer om å gå under FVV fanen.

Sak 30/2018:  Eventuelt:
- Trygve orienterte om opplegget for 11. november 2018 i fm avslutningen av 1. verdenskrig. Minnehallen blir sentral. DNAS (Sjømannshjemmet) er
  arrangementsansvarlig.  Kanskje kommer Kongen. FVV har ingen rolle i dette arrangementet.
- Dyveke orienterte om invitasjon fra Stavern vel til å delta i planleggingen av St Hans feiring på Verftet 23. juni i år.  Vi kan ha åpne utstillinger i tilknyting
 til dette, samt påta oss opprydding dagen etter. Kjell er FVV representant på et møte om dette som avholdes på hotel Wassilioff 26. april.
- Dyveke tok opp høstturen og styret står fast på det vi tidligere har diskutert at turen går til Halden med hjemtur via Strømstad-Sandefjord.
- Kjell tok opp saken med bankbytte nå som det er blitt etablert en lokal bank i Stavern. Det var ingen stemning for dette i styret.

Åpningstider for våre utstillinger sommeren 2018 ble bestemt til å være som følger:
Onsdag, lørdag og søndag kl 1200 – 1600 i perioden lørdag 23. juni til søndag 5. august.

Sak 31/2018: Neste styremøte.
Vedtak: Neste styremøte onsdag 9. mai kl. 1800 i Kadettbrakka.

****************************************************************************************
FVV – Referat fra styremøte 7. mars 2018 kl. 10.00 – 11:20

Deltakere:  Dyveke von Hanno Bast,Trygve Bruun,Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Ove Sandli, Kjerstin B Johanesen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh, Terje Skjølberg.
Ikke tilstede:  Per Inge Olsen, Dag H. Tvedt og Stig Frydenlund
Gjest:  Erling Halvorsen

Saksliste:
Orienteringer ved Dyveke.
Ny leder i FVV, Dyveke, ønsket velkommen og startet med å overlevere blomster og flaggvin til Erling som nå har gått ut av styret i FVV etter mange års innsats for foreningen.
Deretter ble Trygve overrakt blomster på forskudd – har 70 års dag 30. mars.

 • Sak 17/2018:  Konstituering av nytt styre ved Dyveke.
  Vedtak:  Styret i FVV ble konstituert i ht foretatt valg på årsmøtet i FVV 1. mars 2018 med Dyveke Bast som leder; Trygve Bruun som nestleder; Kjell R. Bugge som sekretær, Kjerstin B. Johannesen som kasserer. Styremedlemmer er Terje Skjølberg, Ove Sandli, Stig Frydenlund.  Varamedlemmer er Hans Weldingh, Dagt H Tvedt, Karsten Haaberg og Jahn Schpsted.
  Oversikt som viser styrets sammensetning, samt pososjoner som er bekledd av andre medlemmer i FVV, er vedlagt dette referatet.

 • Innkommet post ved Kjell.
- En adresseendring som ble overlevert Kjerstin
- Refererte melding fra Larvik kommune om 8. mai arrangement

 • Økonomisk status ved Kjerstin.
- Kjerstin har enda ikke overtatt alt fra tidligere.  Dette vil skje når melding om styreendring er sendt Brønnøysundsregistrene.
 • Status Værfts-Magazinet ved Jahn.
- V-M 01 2018 er klart og blir sendt i trykken i dag.  I posten før påske.
 • Status Flagging ved Jahn.
- Alt normalt.

Saker til behandling:
Sak 18/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Kjell gjennomgikk referatet fra møtet 13. januar.
Vedtak: Det var ingen merknader fra de øvrig styremedlemmene.

Sak 19/2018: Endelig budsjett 2018 ved Dyveke.
Etter en divergens på årsmøtet om budsjettet 2018, ble styret av årsmøtet gitt fullmakt til å godkjenne budsjettet for 2018.  
Vedtak: Styret godkjenner det budsjettet som ble framlagt av styreleder på årsmøtet.  Budsjettet er vedlagt dette referatet.

Sak 20/2018: Revidering årsplan 2018 ved Dyveke.
FVV årsplan for 2018 ble gjennomgått av Dyveke. Flere ting ble rettet opp.  
Vedtak: Se vedlagte reviderte årsplan for hvem som har fått ansvar for hva.

Sak 15/2018: Reorganisering av våre utstillinger ved Trygve.
Trygve refererte til årsmøte hvor kr. 10.000.- var satt av til oppdatering/vedlikehold av våre utstillinger. En dokke er bestilt for “Kadettuniformen” som ble brukt i fm SKSK 200 års jubileet i 2017.
Vedtak:  Ingen

Sak 21/2018: Åpningstider og bemanning av våre utstillinger i påsken ved Dyveke.
Dyveke refererte til at Erling har sagt seg villig til å være koordinator for vakter i våre utstillinger. Første utfordring blir påsken hvor vi har Galeimuseet og Luftforsvarsutstillingen åpne Skjærtorsdag, Langfredag, Påskeaften og 1. Påskedag fra kl. 1200-1600. Godtgjøring kr. 75.- pr 2 timer.
Vedtak: Kjell sender ut informasjon om dette til de av våre medlemmer som vi har epostadresse til med beskjed om å ta kontakt med Erling for å komme på lista.

Sak 22/2018:  Eventuelt.
Dyveke:
Stavern 75 år i 2018. Invitasjon mottatt av FVV for å delta i idedugnad om dette.
Vedtak:  Dyveke representerer FVV på dette.

Leder har behov for nøkkel til Kadettbrakka.
Vedtak:  Sekretær kontakter Jan Olav Eriksen for å få tilbakelevert nøkkelen fra han.
Refererte til et Facebook innlegg skrevet av Nils Melau om guiding på Verftet.
Jahn:
Behov for å konstituere redaktør i Værfts-Magazinet i den tiden Per-Inge er sykemeldt.
Vedtak: Styremedlemmene vurderer hvilke saker som kan være aktuelle for neste utgivelse av V-M  og vi følger opp saken på neste styremøte.

Erling:
Refererte til “Prosjekt Kikkut” og status på dette.  Overleverte mappe med sakspapirer knyttet til prosjektet.
Vedtak:  Prosjekt Kikkut går inn i prosjektet med Blokkhusene.
Sak 23/2018: Neste styremøte ved Dyveke.

Vedtak:  Neste styremøte onsdag 11. april kl. 1000 i Kadettbrakka.

******************************************************************

FVV – Referat fra styremøte onsdag den 14. februar 2018 kl. 10.00 – 11.30

Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Ove Sandli, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh, Dyveke von Hanno Bast, Olav Bjørnflaten.
Forfall:
Ove Sandli.

Saksliste:
 • Orienteringer ved Kjell:
  Gratulerte Dyveke med vel overstått rund dag og overrakte blomster.
 • Innkommet post ved Kjell:
    To utmeldinger og noen adresseendringer.
 • Økonomisk status ved Inger-Johanne:
    Mange har betalt medlemskontingent. Over 200.000 i saldo på brukskonto.
 • Status Værfts-Magazinet ved Per Inge:
    Ny leder (Dyveke) skriver innledningen; ”Formanden har ordet”.
 • Status Flagging ved Olav:
    Intet nytt å melde.

Saker til behandling:
 
Sak 10/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Vedtak: Ref sak 07/2017:  Forslag til tekst på plakett godtatt av styret.

Sak 11/2018: Innkjøp av bankterminal – videre fremdrift ved Erling.
Tidligere sak 94/2017, 102/2017, 110/2017 og 02/2018.
Vedtak: Terminal innkjøpt. Overlates ny kasserer etter årsmøtet.
 
Sak 12/2018: Fornying av avtalen med Stavern og Larvik Event om guiding sommeren 2018 ved Kjell. Tidligere sak 89/2017, 98/2017, 18/2017 og 03/2018.
Vedtak: Avtalen underskrevet og overlevert Jahn for arkivering.

Sak 13/2018: Kulturarven vedr. tilrettelegge adkomst til blokkhusene ved Dyveke.
Tidligere sak 08/2018.
Vedtak: Til orientering: Dyveke har tilskrevet Kulturarv, Vestfold Fylkeskommune.

Sak 14/2018: Forberedelser til årsmøte 2018 ved Kjell.
Vedtak:
- Regnskap ved Inger Johanne – Underskudd i 2017 ca. kr 18.000. Regnskapet er revidert og funnet i        orden.  Kjell orienterte om at SKSK arrangementet kostet oss kr. 77.245,42.
 
- Årsmelding ved Kjell- Utkast vedr flagging og parkering mangler og vil bli tilsendt leder i etterkant av  møtet. For øvrig godkjent.
 
- Budsjettforslag ved Kjell – forslag fra leder vedtatt med en justering på kr. 5.000.- i utgifter for diverse  arrangementer.
 
- Forslag til vedtektsendring v/Kjell – gjelder valg. Vedtatt forslag om godkjenning av fullmakt, en pr.  stemme. Forslag fra leder for øvrig enstemmig vedtatt.
 
- Terje Skjølberg har sagt seg villig til å være møteleder.  Hans Weldingh skriver referat.

- Trygve, Kari og Erling har ikke anledning til å stille på årsmøtet grunnet andre avtaler.  Jahn kan muligens  heller ikke delta.

Sak 15/2018: Reorganisering av våre utstillinger ved Trygve.
Tidligere sak 05/2018.
Vedtak: Avventer ”modellene – dukkene”.  Disse innkjøpes med «vanlig hudfarge». Det er avsatt kr. 10.000.- på 2018 budsjettet for dette – avventer godkjenning på årsmøtet av budsjettet.  
 
Sak 16/2018: Utstilling i regi av FVV knyttet til Justissektorens tilstedeværelse og historie på Fredriksvern verft ved Kjell.
Vedtak: Saken utsettes, følges eventuelt opp av det nye styret.

Eventuelt:
- Det søkes Larvik kommune om tilskudd ved leder. Det søkes Larviksbanken om tilskudd ved ny leder.
 
- Ove Sandli har sagt seg villig til å stille sin plass i styret til disposisjonen, grunnet arbeidssituasjon.  Styret  ser gjerne at han fortsetter.
 
- Inger Johanne tilbyr museet et Mausergevær.  Styret avventer saken.

- Kjell takket Kari for innsatsen som sekretær gjennom 7 år i FVV og overrakte Flaggvin og blomster.

Neste styremøte:
Konstituerende styremøte 07.03.2018 – kl. 10.00.

************************************************************
FVV – Referat fra styremøte onsdag den 10. januar 2018 kl.10.00 – 11.15
      
Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Ove Sandli, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh, Dyveke von Hanno Bast, Olav Bjørnflaten
 
Forfall:
Olav Bjørnflaten, Per Inge Olsen, Ove Sandli
 
Saksliste:
 • Orienteringer v/leder:
Ønsket godt nytt år til samtlige og takket de som hadde ryddet på kontoret samt tatt ned julebelysningen på Kanalbrua.
Orienterte om at Per Inge har noen plager, og at han i dag er til undersøkelse hos lege.    

 • Innkommet post ved v/leder:
Julehilsen fra Sjef Sjøforsvaret og Sjef marinemuseet.
Stavern Event har begynt å få bestillinger for 2018.
Et nytt medlem.

 • Økonomisk status v/kasserer:
God økonomisk balanse, sunn økonomi.

 • Status Værfts-Magazinet ved Jahn:
Ros fra styret til redaktøren og redaksjonskomiteen for godt Værfts-Magazin nr 03 2017.
Er i gang med nr. 01 2018, men må avvente noe for å se hvordan det går med Per Inge.
   
 • Status Flagging v/Jahn:
Alt OK.

Saker til behandling:

Sak 01/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Vedtak: Ingen merknader.

Sak 02/2018: Innkjøp av bankterminal – videre fremdrift ved Erling.
Tidligere sak 94/2017, 102/2017 og 110/2017.
Vedtak: Erling får fullmakt til å kjøpe inn bankterminal og pad mv.

Sak 03/2018: Fornying av avtalen med Stavern Event om guiding sommeren 2018 ved Kjell. Tidligere sak 89/2017, 98/2017 og 18/2017.
Se notat fra leder i egen ekspedisjon.
Vedtak: Styret slutter seg til forslaget fra Trine Lise Gran og avtalen godkjennes av styret.
 
Sak 04/2018: Samarbeide med skoler om museumsvakter ved Olav.
Tidligere sak 104/2017 og sak 111/2017.  Olav var fraværende på møtet, men hadde på forhånd orientert leder om at det var vanskelig å få til noe med aktuelle skoler. Olavs datter kan evt “utdannes” til vakt i Kommandersersjantrommet.
Vedtak: Styret legger nå denne saken “død” og vil ta den opp igjen på et senere tidspunkt dersom det blir aktuelt med egne vakter i Kommandersersjantrommet.

Sak 05/2018: Reorganisering av våre utstillinger ved Trygve.
Vedtak: Det er ikke noe nytt i saken og den følges med Marinemuseet av Trygve.

Sak 06/2018: AG-3 til LF utstillingen ved Kjell.
Kontakt opprettet med Rustmesteren i Forsvarsmuseet og søknad kan framsendes.
Vedtak: Søknad om utlån sendt.

Sak 07/2017: «Glass»plate til FVV fanen i LF utstillingen ved Kjell.
Vedtak: Jahn følger opp med Arne Naper hva angår glassplate og reparasjon av fanetoppen.  Kjell følger opp plakett som viser hvem som donerte fanen.

Sak 08/2018: Kulturarven vedr. tilrettelegge adkomst til blokkhusene ved Dyveke.
Vedtak: Det nedsettes en gruppe som arbeider med “bevaring” av blokkhusene/tilrettelegging av besøk ved blokkhusene bestående av:
Dyveke von Hanno Bast, (Anne Tharaldsen?) og Erling Halvorsen. Gruppen konstituerer seg selv. Per Inge Olsen har sagt seg villig til å delta ved behov.  Stavern Historielag inviteres til å delta i gruppen.  Dyveke følger dette opp.

Sak 09/2018: Forberedelser til årsmøte 2018 ved Kjell.
Vedtak: Utkast fra Kjell fremlagt og vedlegges referatet.  
Leder av valgkomiteen redegjorde for sitt arbeid.
Forslag om vedtektsendringer mht. styresammensetningen.  Følges opp av Kjell.
Innkalling sendes ut med kontingentinnkrevingen.  Ansvar Inger Johanne.  Kjell sender innkallingen + tekst som skal stå på giroblanketten til Inger Johanne.
 
Innspill til årsmeldingen sendes sekretær innen 1.2.2018.

Eventuelt:
Kjell:
- Nevnte at det var noen som hadde tanker om å slå sammen Stavern Historielag og FVV, noe han ikke støttet.  Styret vurderte dette som ikke aktuelt.  
- Som et ledd i arbeidet med å øke medlemsantallet i FVV er ansatte ved JKØ “attraktive”.  
I denne sammenhengen kan et “Politimuseum” i regi av FVV være et element.  Følges opp av Kjell med agendapunkt på neste møte.
 
Neste styremøte: 14.02.2018 kl 10.00
Sist oppdatert 22.11.2018
Back to content