Styremøter - Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Styremøter

Års- og styremøter
Referat fra styremøte onsdag 9. oktober kl. 1800 på lunsjrommet i Kadettbrakka

Frammøtte: Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Jahn H. Schipsted, Dag Tvedt, Ove Sandli, Hans Weldingh, Olav Bjørnflaten, , Karl Bjørn Andersen, Per-Inge Olsen, Kjerstin B. Johansen, Karsten Haaberg, Terje Skjølberg og Erling Halvorsen.
 
Ikke tilstede: Oddny Sande og Kjell R. Bugge

Saksliste:
 • Velkommen ved leder.
  Dyveke ønsket velkommen

 • Innkommet post ved Dyveke.
  Mail fra Trine Lise, Stavern og Larvik Event vedr. serveringstilbud. Hun vil at vi tar med henne i vår oversikt vedr. servering og utleie.
  Vi vil be om priser. Ved anskaffelse av kunder fra FVV bør vi ha en provisjon.

 • Økonomisk status ved Kjerstin.
Regnskapsoversikt som vitnet om at FVV’s økonomi er under kontroll. Det er store forandringer i innbetalt kontingent og inntekt på guiding.
Her er utvikling meget positiv.

 • Status Værfts-Magazinet ved Per-Inge.
   Nr. 03 2019 er planlagt utgitt primo desember. Deadline for levering av manus er satt til 1. november.
   Planlegger på ca. 20 sider.

 Status Flagging ved Olav.
 • Intet spesielt å bemerke. Antall flaggere er 47.

Saker til behandling:
Sak ?/2019: Referat fra siste styremøte ved Dyveke.
Det var ingen merknader til referatet fra sist styremøte.

Sak 45/2019: Status vedr. inngangsskiltet Stavern historielag. Skiltet er levert og er klart for montering.
Vedtak: Et flertall av styret er for at skiltet skal henge over inngangsdøra til historielaget og når det ikke er personer tilstede fra historielaget kan de henge opp en plakat med henvisning til inngang Luftforsvarsutstillingen.

Sak 51/2019: Produksjon av hefte om JKØ ved Terje/Jahn
Vedtak: Terje tar kontakt med Fremo om de kan sponse produksjon av heftene.

Sak 55/2019: Juleavslutning 11. desember 2019
Vedtak: Alle forberedelser er på plass. Følgende personer er invitert: Arne Naper, Olav Bjørnflaten, Per Inge Olsen, Erling Halvorsen, Karl Bjørn Andersen, James Rolf Kristiansen, Trond Bergan, Sjef Marinemusikken, Oset Marinemuseet og sjef JKØ.

Sak 55/2019: Besøk fra Marinemuseet
Vedtak: Avventer besøksdato. Dette koordineres fra Trond Bergan.

Sak 56: Eventuelt ved Dyveke
Det var mindre besøkene 5. og 6. oktober enn tidligere på museene.

Trygve ga overskuddet fra kullsamlingen Sjøkrigsskolen 1976 på kr. 8.000.-. til foreningen.

Dyveke innredning av Kommandantboligen. Saken er overlatt til Trond Bergan.

Per Inge tok opp sak 07/2019 brosjyre vedr. Velkommen til Fredriksvern verft.
Han mener at vi må først sjekke den norske teksten før vi gjennomgår den engelske.
Pengene til denne brosjyren tas fra de midlene vi har fått fra kommunen på kr. 15.000.-.

Per Inge vedr. nytt opplegg for vår hjemmeside. Sønnen til Per Inge er villig til å lage en hjemmeside.
Vedtak: Dette bør det sees på.

Kjerstin Stavernsbrosjyren fra Kåre Christoffersen.
Vedtak: Datoer koordineres med Kåre.
Tekstene blir som tidligere.

Kirkekaffen
Vedtak: Dette ordnes av Dag Tvedt, Karsten Haaberg og Erling Halvorsen.
Dag sjekker musikken.

Det trengs glass på modellen i Galeimuseet. Naper kontaktes.

Sak 54/2019: Neste styremøte: 13. november 2019 kl. 1800 i Kadettbrakka

***************************************************************************
Referat fra styremøte onsdag 11. september kl. 1800 på lunsjrommet i Kadettbrakka

Frammøtte: Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Dag Tvedt, Ove Sandli, Hans Weldingh, Olav Bjørnflaten, , Karl Bjørn Andersen, Per-Inge Olsen.
Ikke tilstede: Kjerstin B Johanesen, Karsten Haaberg, Terje Skjølberg, Erling Halvorsen Oddny Sande.

Saksliste:
 • Velkommen ved leder.
  Dyveke ønsket velkommen.

 • Innkommet post ved Kjell.
  Ingen innkommen post.

 • Økonomisk status ved leder.
  Kjerstin hadde meldt forfall, men hadde framsendt en regnskapsoversikt som vitnet om at FVVs økonomi er under kontroll.

 • Status Værfts-Magazinet ved Per-Inge.
    Nr. 03 2019 er planlagt utgitt primo desember. Første red. kom. møte er avholdt. Planlegger på ca. 20 sider.

 • Status Flagging ved Olav.
 Ikke noe spesielt.
 
Saker til behandling:
Sak 51/2019:
 Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Det var ingen merknader til referatet fra sist styremøte.

Sak 07/2019:  Oppdatering av brosjyre på norsk og engelsk ved Kjell.
Kjerstin har framsendt et forslag på hvorledes dette kan gjøres. Forslaget legges ved referatet.
Vedtak: Styret godkjenner forslaget og ber Kjerstin iverksette arbeidet.

Sak 35/2019: Status HC innganger til våre utstillinger ved Dyveke.
Dyveke har fulgt opp saken med festningsforvalteren.
Vedtak:  Festningsforvalteren og hans folk jobber videre med saken.

Sak 39/2019: Framtidens 8. mai arrangementet 2019 ved Dyveke.
Dyveke har fulgt opp saken med kultursjef Bård Jacobsen i Larvik kommune. Han følger opp saken bla med muligheter for at skoleelever kan delta.  
Vedtak: Saken avsluttes inntil videre.

Sak 45/2019: Status på skilting til våre utstillinger ved Olav.
Olav rapporterer at laging av skilt er iverksatt.
Vedtak: Nærmere orientering på neste styremøte.

Sak 46/2019: Rapport etter medlemsturen til Oscarsborg ved Olav.
En grei tur med ca. 40 deltakere. Noe ruskevær på båten tilbake. Spørsmål om vi bør ha et alternativ til båtturen – noen begynner “å gå lei”.
Vedtak: Vi ser på et alternativ for 2020 – kanskje Kongsberg ?

Sak 47/2019: Høstutstillingen 2019 – våre åpningstider ved Dyveke.
Tidsrommet for høstutstillingen er 5.og 6; 12.og13. oktober. Vi har våre utstillinger åpne disse dagene fra 1200-1600.
Vedtak:  Erling iverksetter vaktplanarbeidet.

Sak 48/2019: Flytting av møtetidspunktet til formiddagen ved Kjell.
Saken har nå løst seg – ingen problemer med onsdager kl. 1800.
Vedtak: Saken avsluttet.
Sak 51/2019: Produksjon av hefte om JKØ ved Jahn.
Det er produsert 5 hefter – flere kan produseres. Vi setter prisen til kr. 150.-
Vedtak:  Heftet kan legges ut for salg på JKØ – Terje avklarer med JKØ resepsjonen hvorledes betalingen kan ordnes.

Sak 52/2019: Referat fra møte med Stavern historielag ved Dyveke.
Dyveke rapporterte om et greit møte hvor turen til Normandie i 2020 var hovedsaken.

Sak 53/2019: Eventuelt ved Dyveke.
Dyveke:
- Møtetidspunkter resten av 2019;  9. oktober, 13. november og 11. desember
- Årsmøte 2020 – fastsettes til onsdag 11. mars 2020
- Styrets juleavslutning 11. desember – vi inviterer Naper, Sjef Marinemusikken – Sjef Marinemuseet – Bergan, Nissen, leder JKØ. Ingen tilbud om betalt overnatting.
 Vi gjør hele jobben selv i Kommandantboligen med oppdekking, pynting, bestilling og servering av mat ( fra Meny) og drikke etc. Kjell undersøker om Therese Halvorsen kan bistå på kjøkkenet.
Dag:
- Orienterte om at Kirkekaffen, tradisjonen tro, blir i Kommandatboligen 1. desember kl. 1800. Han og Erling følger opp.
Per-Inge:
- Orienterte om spesielle trær på Verftet.
Olav:
- Vasking av museene etter høstutstillingen blir 14. og 21. oktober.

Sak 54/2019:
 Tid og sted neste styremøte ved Dyveke.
Onsdag 9. oktober kl. 1800 i Kadettbrakka.

************************************************************************
Referat fra styremøte onsdag 14. august 2019 kl. 1800 på lunsjrommet i Kadettbrakka

Frammøtte: Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Kjell Reidar Bugge, Ove Sandli, Kjerstin B Johanesen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh, Terje Skjølberg, Olav Bjørnflaten, Erling Halvorsen, Karl Bjørn Andersen
Ikke tilstede: Jahn H. Schipsted, Dag Tvedt, Oddny Sande

Saksliste:
 • Velkommen ved leder.
  Dyveke ønsket velkommen og håpet alle har hatt en god og velfortjent sommerferie.

 • Innkommet post ved Kjell.
  Ingen innkommen post. Det som har kommet i løpet av sommeren har blitt fordelt.

 • Økonomisk status ved Kjerstin.
  Fortsatt god kontroll på økonomien. Godtgjørelse til guider og museumsvakter blir utbetalt i nær framtid.

 • Status Værfts-Magazinet ved Jahn.
    Nr. 03 2019 er planlagt utgitt primo desember.  En del intervjuer er planlagt.  Var en del diskusjon rundt fordeling av V-M, porto og vekt.

 • Status Flagging ved Olav.
  Pga ferieavvikling o.l. er vi nå nede i 43 flaggere. Flaggavtalen knyttet til JKØ ikke avklart. Vi forholder oss rolig.

Saker til behandling:
Sak 44/2019:
 Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Det var ingen merknader til referatet fra sist styremøte.

Sak 07/2019:  Oppdatering av brosjyre på norsk og engelsk ved Kjell.
Styret ønsker at vi følger opp denne saken.
Vedtak:  Kjersti tar seg av den engelske teksten.

Sak 35/2019:  Status HC innganger til våre utstillinger ved Dyveke.
Festningsforvalteren har fordelt aluminiums HC ramper bla til Luftforsvarsmuseet og Galeimuseet.  Disse er uhåndterlige, har ikke rekkverk og passer ikke.  Vi ønsker en annen løsning, noe lignende som det forslaget som Arne Naper presenterte for Festningsforvalteren.
Vedtak:  Dyveke følger opp saken med Trond Bergan.

Sak 39/2019:  Framtidens 8. mai arrangementet 2019 ved Dyveke.
Styret mener at dette er en kommunal sak.
Vedtak:  Dyveke følger dette opp med Larvik kommune.

Sak 45/2019:  Status etter sommerens utstillinger ved Erling.
Med et unntak ble alle vaktene fylt opp og gjennomført i begge våre utstillinger. Det totale besøkstallet var rundt 2.500 noe som tilsier ca 100 besøkende hver dag noe som vi bør si oss fornøyd med. Det har vært minimalt med salg.
Det avtalte samarbeidet med Stavern historielag gikk ikke helt som avtalt, spesielt grunnet manglende skilting.
Vedtak:  Olav følger opp skilting.

Sak 46/2019:  Medlemsturen til Oscarsborg ved Olav.
Dato er 6. september. Tur til Oscarsborg og så videre til Strømstad og ferge til Sandefjord og tilbake til Stavern.
Vedtak:  Egenandel: Kr.600.- for medlemmer; kr. 800.- for andre. Olav følger opp med invitasjoner. Påmelding til kasserer.

Sak 47/2019:  Høstutstillingen 2019 – våre åpningstider ved Dyveke.
Tidsrommet for høstutstillingen er ikke avklart.
Vedtak:  Erling sjekker når høstutstillingen er – vi holder våre utstillinger åpne lørdag og søndag fra 1200-1600 i det aktuelle tidsrommet.

Sak 48/2019:  Flytting av møtetidspunktet til formiddagen ved Kjell
Dag har meldt inn en sak om at han ønsker å få flyttet møtetidspunktet for våre styremøter på onsdager til formiddagen da han har andre oppdrag på onsdags ettermiddager.
Vedtak:  Styret ønsker å beholde møtetidspunktet på ettermiddagen og Kjell undersøker med Dag om en annen ukedag passer bedre for han. Saken følges opp på neste styremøte.

Sak 49/2019:  Eventuelt ved Dyveke.
Dyveke:
- Orienterte om poesiaften i Kommandantboligen 20. november
- Orienterte om utlån fra Vestfoldmuseene – Festningsforvalteren må inne i bildet
Kjerstin:
- Orienterte om møte med Stian Rakke om guiding
Terje:
- Orienterte om et egenprodusert hefte om JKØ og PHS på Verftet. Styret syntes dette er av interesse og mener vi bør kunne produsere dette selv.

Sak 50/2019:  Tid og sted neste styremøte ved Dyveke.
 Onsdag 11. september kl. 1800 i Kadettbrakka.
*****************************************************************************************************************
Referat fra styremøte onsdag 19. juni 2019 kl. 1800 på lunsjrommet i Kadettbrakka

Deltagere: Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Oddny Sande, Kjerstin B Johanesen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh, Terje Skjølberg, Olav Bjørnflaten, Erling Halvorsen, Karl Bjørn Andersen

Ikke tilstede: Dag Tvedt, Ove Sandli

Saksliste:

 • Velkommen ved leder.
  Dyveke ønsket velkommen til siste styremøte før sommerferien.

 • Innkommet post ved Kjell.
  Innkommen faktura fra Stavern næringsforening og en info om flagging.

 • Økonomisk status ved Kjerstin.
  Har god kontroll på økonomien og purring på kontingenten for 2019 går ut i Værfts-Magazinet til de som ikke har betalt.

 • Status Værfts-Magazinet ved Jahn.
  Er i rute og går i posten i løpet av neste uke.

 • Status Flagging ved Olav.
  Ingen problemer.

Saker til behandling:

Sak 38/2019:
 Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Det var ingen merknader til referatet fra sist styremøte.

Sak 46/2018:  Status nye FVV krus ved Jahn.  
Ikke noe nytt – vi tar saken ut av sakslista.

Sak 07/2019:
 Oppdatering av brosjyre på norsk og engelsk ved Kjell.
Ingen som kan påta seg dette nå – vi utsetter saken til høsten.

Sak 22/2019:  Status besøk av Marinemusikken 15. juni ved Trygve.
Ble et vellykket arrangement med 30 minutters konsert foran Kommandantboligen og deretter deltakelse i åpningsparaden for Glade dager.

Sak 35/2019:  Status HC innganger til våre utstillinger ved Dyveke.
Festningsforvalteren jobber med saken – ingen løsning foreløpig.

Sak 39/2019:  Framtidens 8. mai arrangementet 2019 ved Dyveke.
Skal FVV ta en ledende rolle i dette her i Stavern fom 2010 ?
Styret ønsker at FVV følger opp denne saken og at vi tar en ledende rolle i samarbeide med  Sjømannsforeningen , Sjømannshjemmet og Veteranforeningen fra Forsvaret.

Sak 40/2019:  Status vaktliste vår utstillinger sommeren 2019 ved Erling.
Det mangler fortsatt noen vakter.  Kjell sender ut påminnelse til noen aktuelle personer.

Sak 41/2019:  Flytting av 88 mm LV kanon ved Olav
88 mm LV kanonen er nå flyttet til en med sentral plass ved Kadettbrakka.  Stor takk til Olav for meget god innstas.

Sak 42/2019:  Eventuelt ved Dyveke.
Dyveke:  Høsttur til Oscarsborg i september – egen sak på neste styremøte.

Sak 43/2019:  Tid og sted neste styremøte ved Dyveke.
 Onsdag 14. august kl. 1800 i Kadettbrakka.
**********************************************************************************************************
Referat fra styremøte i FVV onsdag 15. mai 2019 kl. 1800 i lunsjrommet /Kadettbrakka
 
Deltakere: Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Kjell Reidar Bugge, Dag Helge Tvedt, Kjerstin B. Johanesen, Hans Weldingh, Oddny Sande, Terje Skjølberg, Ove Sandli, Jahn H. Schipsted, Olav Bjørnflaten og Karl Bjørn Andersen
Meldt avbud: Karsten Haaberg

Saksliste:
 • Velkommen ved leder.
  Med «noe rusten stemme» ønsker Dyveke velkommen til styremøte.   
 •  
 • Innkommet post ved Kjell.
  7 returer på V-M 01 2019 og 4 regninger som alle ble levert til Kjerstin.
  Høringsutkast ad utbygging på Risøya. Styret besluttet å ikke behandle denne saken.
  Epost fra Stian Rakke med tilbud om guidekoordinering. Vi takker nei. Kjell sender svar.
 •  
 • Økonomisk status ved Kjerstin.
  Ingen store overraskelser, men noe svak kontingentinngang. KRB følger opp med purring på epost.
 •  
 • Status Værfts-Magazinet ved Jahn.
    V-M 02 2019er i arbeide og skal ut før St. Hans.
 • Status Flagging ved Olav.
  Ingen spesielle vansker.

Saker til behandling:
Sak 32/2019: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Referat fra styremøte 10. april ble gjennomgått. Ingen merknader.

Sak 46/2018: Nye FVV krus ved Jahn.
Ingen nyheter.
Vedtak: Jahn jobber videre med saken.

Sak 07/2019: Oppdatering av brosjyre på norsk og engelsk ved Kjell.
Charlotte Jørgensen er på ferie og har ikke blitt forespurt om å kunne ta jobben.  
Vedtak: Blir kontaktet av Kjell når hun kommer hjem.  

Sak 22/2019: Besøk av Marinemusikken 14. – 15. juni ved Trygve.
De kommer kun 15. juni og vil da ha opptreden i Stavern. Må forlate senest kl. 1300.
Vedtak: Trygve følger opp besøket.

Sak 26/2019: Referat fra 8. mai arrangementet 2019 ved Dyveke.
Vellykket arrangement, men vi bør kanskje se på om vi bør sette oss i førersetet for disse
8. mai arrangementene i Stavern.
Vedtak: Egen sak på neste styremøte

Sak 33/2019: Registrering i Frivillighetsregisteret ved Kjell.
FVV er nå registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene slik at vi kan søke om momskompensasjon.
Vedtak: Følges opp av kasserer.

Sak 34/2019: Åpningstider for våre utstillinger sommeren 2019 ved Kjell.
Kjell presenterte sitt forslag for åpningstider.
Vedtak: FVV utstillingene holdes åpne fom lørdag 15. juni tom søndag 4. august alle onsdager, lørdager og søndager fra kl. 1200-1600. Kjell informerer Erling Halvorsen som setter opp vaktliste.  

Sak 35/2019: Status HC-innganger til våre utstillinger ved Dyveke.
Ikke noe nytt på denne saken.
Vedtak: Dyveke forhører seg med Arne Naper.  

Sak 36/2019: Eventuelt ved Dyveke.
Dyveke:  
- Fellesmøte med historielagene på Tjølling 23. mai. Kjerstin stiller fra oss.
- Møte med Stavern historielag mandag 20. mai kl 1030 i lunsjrommet. Dyveke, Trygve og Kjell stiller fra oss.
Kjell:
- Deltakelse fra FVV 17. mai – Olav følger opp saken med fane og fanevakter. Kjell sender ut info til medlemmene. Dyveke sørger for blomster på
 minnesteinen til LV reg. falne.
- Bestilling av krus – annonsert i V-M 01 2019. Vi sender ikke – må hentes. Kjell informerer de som har vist interesse.
Olav:
- Flytting av 88 mm LV kanon. Styret støtter Olavs ide og Olav følger opp saken med Trond Bergan.

Sak 37/2019: Tid og sted neste styremøte ved Dyveke.
Onsdag 12. juni kl. 1800 i lunsjrommet i Kadettbrakka.


*********************************************************************
Referat fra styremøte i FVV onsdag 10. april 2019 kl. 1800  lunsjrommet /Kadettbrakka

Deltakere:  Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Kjell Reidar Bugge, Dag Helge Tvedt, Kjerstin B. Johanesen, Hans Weldingh, Terje Skjølberg, Ove Sandli, Olav Bjørnflaten og Karl Bjørn Andersen
Meldt avbud: Jahn H. Schipsted og Karsten Haaberg

Saksliste:
· Velkommen ved leder.
Dyveke ønsket velkommen.  
· Innkommet post ved Kjell.
Ingen post.   
· Økonomisk status ved Kjerstin.
Ingen store overraskelser, men noe svak kontingentinngang.  
· Status Værfts-Magazinet ved Per-Inge.
V-M 01 2019 sendt ut før påske og redaksjonen har begynt å tenke på neste utgivelse.   
· Status Flagging ved Olav.
3 nye personer har kommet til på flagglisten.

Saker til behandling:  
Sak 25/2019:  Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Referat fra styremøte 13. mars ble gjennomgått.
Ingen merknader.   

På Sak 46/2018:  Nye FVV krus ved Kjell.
X-ide har på forespørsel fra Kjell gitt oss et overslag på hva de skal ha for å produsere slik krus. Styret mente at dette var for dyrt, og ønsket ikke å følge saken fra X-ide  videre.    

På Sak 02/2019:  Oppsigelse av flaggavtalen fra JKØ – bakgrunnsdokumentene ved Per-Inge.
Den opprinnelige avtalen fra 2003 og den reforhandlede fra 2007 ble presentert av Per-Inge. Disse legges ved referatet. Disse sier ikke noe om den opprinnelige henvendelsen fra JKØ hvor de ønsket at FVV skulle forestå flaggingen. Dette skrivet bør vi også kunne finne.  

Sak 07/2019:  Oppdatering av brosjyre på norsk og engelsk ved Kjell.
De elektroniske filene med tekst og bilder fra disse brosjyrene finnes ikke. Firmaet X-ide har fått tilsend et eksemplar av den engelske brosjyren og har gitt oss et tilbud på å trykke denne opp, et tilbud styret syntes er for dyrt. Styret ønsker isteden at vi undersøker med Charlotte Jørgensen hva hun skal ha for å gjøre jobben med å trykke opp brosjyrene. Noe av teksten bør rettes opp.
Vedtak:  Kjell følger opp saken med Charlotte. Justering av tekst tas på et mandagsmøte. Dyveke følger opp dette.

Sak 22/2019:  Besøk av Marinemusikken 14. – 15. juni ved Trygve.
Intet nytt å rapportere i denne saken.

Sak 26/2019:  8. mai arrangementet 2019 ved Dyveke.
Ingen spesielle forberedelser til dette arrangementet er gjort til nå. Dag har sjekket med Erling Halvorsen; de to kan være flaggvakter. Vi mangler en til å bekranse minnesteinen og en til eventuelt å holde et foredrag.
Vedtak: Dag følger opp dette.

Sak 27/2019:  Referat fra møte med Stavern historielag ved Dyveke.
Dette var et meget positivt møte hvor man entes om å starte et samarbeide knyttet til våre utstillinger i Kadettbrakka. Ikke med felles vakter, men med felles inngang og noe utvidet skilting. Det ble også enighet om å ha 2 årlige koordinerings møter slik at vi bla. kan unngå arrangementskollisjoner.  Det kan også bli aktuelt å samarbeide om fotoarkivene.  

Sak 28/2019:  Påskeutstillingen 2019 ved Kjell.
Vaktlisten er nå fylt opp og vi har våre utstillinger åpne fra og med Skjærtorsdag til og med 2. påskedag alle dager fra kl. 1200-1600.

Sak 29/2019:  Rengjøring av utstillingene før påske ved Olav.
Det ble utført renhold mandag 8. april og det resterende blir gjort kommende mandag 15. april.  

Sak 23/2019: Eventuelt ved Dyveke.
Dyveke:
- Det jobbes videre med å få «Den kulturelle skolesekken» til Fredriksvern.
- Bør guidekoordinator ha en større fleksibilitet til å avtale priser for større grupper ?  Ja mener styret.
- FVV siden som Charlotte har laget til Stavernsbrosjyren. Denne ønsker vi på rulleteksten ved Hovedporten. Dyveke følger opp.
  Karsten legger den ut på vår hjemmeside og sender den videre til Jeset for å få den på vår Facebookside.
- Bruk av lunsjrommet til møterom. Dette koordineres av sekretær.
Per-Inge:
- Momsrefusjon – vi må være registret til Frivillighetsregisteret i Brønnøysund for å kunne søke om dette. Kjell ser nærmere på en slik registrering.
- HC inngang til våre utstillinger. Bergan er positiv til dette og Arne Naper tar nå direkte kontakt med Bergan for å lage tegninger og finne en løsning.    

Sak 24/2019:  Tid og sted neste styremøte ved Dyveke.
Onsdag 15. mai kl. 1800 i lunsjrommet i Kadettbrakka.

*********************************************************************************
Referat fra styremøte i FVV onsdag 13. mars 2019 kl.1800 lunsjrommet /Kadettbrakka

Deltakere:  Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Kjell Reidar Bugge, Dag Helge Tvedt, Kjerstin B. Johanesen, Hans Weldingh, Terje Skjølberg, Karsten Haaberg, Ove Sandli og Olav Bjørnflaten, Jahn H. Schipsted  og Karl Bjørn Andersen
Meldt avbud: Ingen

Saksliste:
 • Velkommen ved leder.
  Dyveke ønsket velkommen og syntes at det var hyggelig at et fulltallig styre hadde møtt opp.

 • Sak 19/2019:  Konstituering av nytt styre ved Dyveke.
  Dyveke gjennomgikk valgresultatet fra årsmøtet og spurte om noen av styremedlemmene hadde innvendinger på de postene de var plasserte i.  Ingen hadde det.  I tillegg ble James Rolf Kristiansen valgt som FVVs’ representant i Signales venner og Per-Inge Olsen som redaktør av Værfts-Magazinet.
  Styret for FVV for perioden 2019 – 2020 er derved konstituert.

 • Innkommet post ved Kjell.
  En returpost og to faktura som ble overlevert til kasserer.  

 • Økonomisk status ved Kjerstin.
  Ingen store endinger etter årsmøtet 6. mars.  Økonomien er god.

 • Status Værfts-Magazinet ved Per-Inge.
  Per-Inge opplyser at V-M 01 2019 er i rute og skal komme ut i god tid før påske.

 • Status Flagging ved Olav.
  Olav rapporterte at flaggingen går grei og det jobbes med parkeringsregimet for flaggerne.

Saker til behandling:
Sak 20/2019:  Protokoll fra årsmøte 2019 ved Kjell.
Protokollen fra årsmøtet 6. mars 2019 ble gjennomgått og var signert av desisorene. Styret hadde ingen merknader til protokollen.

Sak 21/2019:  Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Referat fra styremøte 6. februar ble gjennomgått.

Sak 46/2018:  Nye FVV krus opplyste Jahn at det ikke var gjort noen bestillinger enda.

Sak 02/2019:  Oppsigelse av flaggavtalen fra JKØ skal Jahn og Per-Inge prøve å finne grunnlagsdokumentene fra Justisdepartementet fra 2002/03 om flagging på Verftet.

På Sak 12/2019:  Søknader om økonomisk støtte fra Larvik kommune kom det forslag om at vi kan søke til guidekurset, til den Kulturelle skolesekken  og til temakvelder.
Det var ingen andre merknader til referatet som ble godtatt.

Sak 04/2019:  Status Guidekurs/informasjonsmøte 14. mars 2019 ved Dyveke.
Guidekurset som avholdes 14. mars har 8 påmeldte. Det er produsert kursmateriale.

Sak 07/2019:  Oppdatering av brosjyre på norsk og engelsk ved Jahn.
Vi må bruke firm X-ide.  
Vedtak:  Kjell følger opp saken i samarbeide med Jahn.

Sak 22/2019:  Besøk av Marinemusikken 14. – 15. juni ved Kjell.
Kjell presenterte opplegget for Marinemusikkens besøk 14. – 15. juni.
Vedtak:  Programmet er OK og følges opp av Trygve. Kjell oversender nødvendige informasjoner til Trygve.

Sak 23/2019:  Eventuelt ved Dyveke.
Kjerstin: Dato for rengjøring av museene før påske – Olav følger opp.
Dyveke: Flere gjenstander til museene. Trygve kontakter Marinemuseet.
Dyveke: Samordningsmøte med Stavern historielag.  Detter foreslår vi til 1. april kl. 1030-1200 i lunsjrommer i Kadettbrakka.  Dyveke, Trygve og Kjell stiller fra oss, og Kjell sender invitasjon til Historielaget.
Karsten: Må få tilsendt aktivitetsplanen.  Kjell fikser dette.

Sak 24/2019:  Tid og sted neste styremøte ved Dyveke.
Onsdag 10. april kl. 1800 i lunsjrommet i Kadettbrakka.

*******************************************************************************************

Referat fra styremøte i FVV onsdag 6. februar 2019 kl. 1800 lunsjrommet /Kadettbrakka

Deltakere: Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Kjell Reidar Bugge, Dag Helge Tvedt, Kjerstin B. Johansen, Hans Weldingh, Terje Skjølberg, Karsten Haaberg, Ove Sandli og Olav Bjørnflaten
Meldt avbud: Stig Frydenlund og Jahn H. Schipsted

Saksliste:
·        Velkommen ved leder.
      Dyveke ønsket velkommen.   
 
·        Innkommet post ved Kjell.
      Noe returpost som ble gitt til kasserer.  
 
·        Økonomisk status ved Kjerstin.
      Årsregnskapet for 2018 ble gjennomgått. Det ble foretatt noen justeringer før endelig godkjenning
      av styret.
 
·        Status Værfts-Magazinet.
      Ingen oppdatering da Per-Inge hadde meldt forfall til møtet.
 
·        Status Flagging ved Olav.
      Det går greit. 2 nye flagger i tilgang siden sist.

      Saker til behandling:
·        Sak 10/2019: Referat fra styremøte 16. januar.
      Trygve refererte fra møte om Larvik by 350 år i 2021 – ikke noe som berører oss.
       Kjerstin kontakter Per-Inge ad momsrefusjon.
       Vedtak: Referat fra sist styremøte godkjent.

·        Sak 46/2018: Nye FVV krus ved Jahn.
      Jahn har ikke mottatt svar fra leverandør av krus.
      Vedtak: Vi avventer Jahns videre arbeide.

·        Sak 02/2019: Oppsigelse av flaggavtalen fra JKØ ved Terje.
      Terje rapporterte fra møte med admin leder JKØ og brevet om oppsigelse er nå trukket tilbake og vi kan
      trygt flagge også for JKØ ut 2019.   
      Vedtak:
      Vi må i løpet av høsten få avklart videre flagging med JKØ.
      Vi må inn i våre arkiver og finne grunnlagsdokumentene fra Justisdepartementet fra 2002/03 om
      flagging på Verftet.
      Jahn og Per–Inge bes se på denne saken.

·        Sak 03/2019: Forberedelser årsmøte 2019 ved Kjell.
      Forslag til årsmelding ved Kjell
      Foreløpig årsmelding framlagt for styret. En del mangler som må rettes opp og som må inn i meldingen.
      Forslag til budsjett ved Kjerstin
      Budsjettrammen for 2019 ble presentert og styret foretok noen rettelser og justeringer.
      Foredragsholder ved Dyveke
      Trond Bergan stiller som foredragsholder.
      Kjerstin foreslo at kontingenten for 2020 skal økes til kr. 250.-
      Vedtak:
      De manglende innspill til årsmeldingen må framsendes snarest til Kjell.
      Budsjettrammen for 2019 godkjent av styret.
      Innkalling til årsmøtet sammen med kontingent krav for 2019 sendes ut av sekretær til de vi har
     epostadresse på.
     Øvrige medlemmer får brev fra kasserer.

      Styret vedtok at de vil fremme forslag på årsmøtet i 2019 om at kontingenten for 2020 økes til kr. 250.-.

·        Sak 04/2019: Guidekurs/informasjonsmøte våren 2019 ved Dyveke.
      Dato 14. mars fra 1800-2100.
      Vedtak: Dyveke og Kjerstin følger opp med programforberedelser. Kjerstin søker Larvik kommune om
     kr. 8.000.- til dette kurset.

·        Sak 07/2019: Oppdatering av brosjyre på norsk og engelsk ved Jahn.
      Jahn rapporterer at det trykkeriet vil tidligere brukte til dette ikke lenger kan ta saken.
      Vedtak: Vi må finne nytt trykkeri.

·        Sak 11/2019: Parkeringsbestemmelser for Fredriksvern verft ved Dyveke.
      Styret mener at de nye parkeringsbestemmelsene fra Festningsforvalteren er helt meningsløse, og
     vil legge store hindringer i veien for de som driver frivillig virksomhet på Fredriksvern verft.

      Vedtak: Trygve følger opp saken med Festningsforvalteren.

·        Sak 12/2019: Søknader om økonomisk støtte ved Dyveke.
      Larvik kommune har søknadsfrist på støtte til frivillige lag og foreninger i mars.
      Vedtak: Dyveke og Kjerstin følger opp saken og vi søker om kr. 12.000.-.

·        Sak 13/2019: Kommunedelplan Stavern. Referat fra møte med Trond Bergan ved Dyveke.
      Det er merknader til planen spesielt med hensyn til arealdisponeringen.
      Vedtak: Dyveke har skrevet brev om saken. Dette framsendes til Larvik kommune og er
      vedlagt dette referatet.

·        Sak 14/2019: Den kulturelle skolesekken. Referat ra møte med Bente Korsøen, Kulturkontoret Larvik
      ved Dyveke.
Dyveke og Kjerstin har hatt møte med Larvik kommune om saken, og det er interesse for
      et prøveprosjekt høsten 2019 med 9. og 10. klasser fra skoler i nærområdet.

      Vedtak: Vi sender brev til Larvik kommune med tilbud fra oss om dette. Kopi av brevet er vedlagt
      referatet.

·        Sak 15/2019: Forslag til medlemsarrangementer 2019 ved Dyveke.
      Dyveke hadde følgende forslag til medlemsarrangementer for 2019: Høstturen til Oscarsborg, 8. mai
      arrangementet, Åpning av Glade dager, Blokkhusvandring, Kirkekaffe 1. søndag i advent.

      Vedtak: Styret støttet dette forslaget.

·        Sak 16/2019: Innspill til nettsiden ved Karsten.
      Karsten ber om at han må få innspill fra styremedlemmene til våre nettsider slik at disse kan holdes
      oppdaterte.

      Vedtak: Oppmodingen går til hele styret.

·        Sak 17/2019: Eventuelt ved Dyveke.
      Olav: Ny dukke med Luftforsvarets messeuniform er på plass. Hvit skjorte til uniformen er donert av
      Erling Halvorsen.

       Vedtak: Erling kjøper seg en ny hvit skjorte og får regningen refundert av FVV.

·        Sak 18/2019: Tid og sted neste styremøte ved Dyveke.
        Onsdag 13. mars kl. 1800 i lunsjrommet Kadettbrakka.

*************************************************************************

Referat fra styremøte i FVV onsdag 16. januar 2019 kl. 1800 lunsjrommet /Kadettbrakka

Deltakere:  Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Kjell Reidar Bugge, Dag Helge Tvedt, Kjerstin B. Johanesen, Jahn H. Schipsted Hans Weldingh, Terje Skjølberg og Olav Bjørnflaten
Meldt avbud: Karsten Haaberg, Ove Sandli, og Stig Frydenlund
  
Saksliste:
 • Velkommen ved leder.
  Dyveke ønsket velkommen til første styremøte i 2019 og ønsket samtlige godt nytt år. Hun refererte også julehilsen fra Sjef Sjøforsvaret.
  Blomster til Karsten som nettopp har passert 75 år.        
 •  
 • Innkommet post ved Kjell.
  En innkommen regning samt en retur på Værfts-Magazinet ble levert til kasserer.
 •  
 • Økonomisk status ved Kjerstin.
  Foreløpig regnskap for 2018 ble gjennomgått.  Dette visste et “underskudd” på rundt kr. 45-000.-.
  Styret diskuterte hva som kan gjøres for å hindre noe slikt i 2019.
 •  
 • Status Værfts-Magazinet ved Per-Inge.
    V-M 03 2018 ble noe forsinket i posten, men skal nå være sendt til samtlige medlemmer.
    V-M 01 2019 er i startfasen og er planlagt utgitt ultimo mars.

 • Status Flagging ved Olav.
  42 flaggere for øyeblikket og det går greit.

  Saker til behandling:
 • Sak 01/2019: Referat fra styremøte 14. november og 10. desember 2018 ved Kjell.
  Referatene ble gjennomgått og en del punkter ble kommenterte.
  Vedtak:  Referatene godkjente.
 •  
 • Sak 46/2018:  Nye FVV krus ved Jahn.
  Det jobbes fortsatt med anskaffelse av nye krus, og målet er å ha disse klare til påsken 2019.
  Vedtak: Jahn jobber videre med saken.

 • Sak 02/2019:  Oppsigelse av flaggavtalen fra JKØ ved Dyveke.
  JKØ har sendt FVV er oppsigelse på flaggavtalen. De har sagt opp den forrige avtalen fra 2012, ikke den gjeldende avtalen de underskrev på 31. mai 2017. Gjeldende avtale sier at dette er en avtale mellom JKØ og Forsvarsbygg på den ene siden og FVV på den andre, og at begge parter kan si opp avtalen med 6 mnds varsel. Dette tilsier at JKØ ensidig ikke kan si opp avtalen, kun sammen med FB. Styret diskuterte noen veivalg.
  Vedtak: Terje informerer festningsforvalteren om styrets syn på saken. Han tar videre muntlig kontakt med administrativ leder JKØ og forklarer FVVs syn på saken i håp om at JKØ trekker oppsigelsen. Ut fra dette vil styret på førstkommende styremøte diskutere saken på nytt.
 •  
 • Sak 03/2019: Forberedelser årsmøte 2019 ved Kjell.
  FVV årsmøte 2019 er datofastsatt til 6. mars 2019 kl. 1800 i Auditoriet i Galeiskur 16. Kjell la fram forslag til forberedelser og kjøreplan.
  Vedtak: Forberedelser og kjøreplan ble godkjent av styret. Dette vedlegges referatet til oppfølging av den enkelte. Dyveke kontakter Trond Bergan med spørsmål om han kan være foredragsholder.

 • Sak 04/2019: Guidekurs/informasjonsmøte våren 2019 ved Dyveke.
  Dyveke og Kjerstin jobber med saken, og satser på at vi skal få dette til etter årsmøte men før påske.
  Dette blir et repetisjonskurs for de som guider for FVV i dag, samt at vi inviterer museumsvakter og personer
  som tidligere har gått guidekurs men ikke har guidet, til å delta.
  Vedtak: Det presenteres et opplegg for guidekurset på neste styremøte.
 •  
 • Sak 05/2019: Åpningstider utstillingene påsken 2019 ved Dyveke
  Styret ønsker å holde våre utstillinger åpne i påsken 2019.
  Vedtak: Åpningstidene er kl. 1200-1600 fom skjærtorsdag tom 2. påskedag.  
  Kjell setter i gang med å skaffe vakter.

 • Sak 06/2019:  Annonse i Stavernbrosjyren 2019 ved Kjell.
  Kåre Christoffersen er informert om at vi ønsker 1/1 side i årets Stavernsbrosjyre og at Kjerstin
  er kontaktperson. Kjerstin har ikke hørt noe fra Kåre om dette.
  Vedtak: Kjell purrer på Kåre.

 • Sak 07/2019: Oppdatering av brosjyre på norsk og engelsk ved Jahn.
  Jahn har kontaktet aktuelt trykkeri, men har ikke fått svar.
  Vedtak: Jahn fortsetter arbeidet med dette.
 •  
 • Sak 08/2019:  Eventuelt ved Dyveke.
  Dyveke:
  - Infomøte i morgen 17. januar om Larvik bys 350 års jubileum i 2020.
    Trygve kan muligens delta som observatør fra FVV
  Per-Inge:
  - Vi bør søke om momsrefusjon.  
  Vedtak: Styret støtter dette og ber kasserer se på saken
  - Har blitt kontaktet av Oscarsborgs venner som ønsker info om Blokkhusene. Dette er framsendt
  - Søknader om økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen, kommunen og andre til eventuelle
   prosjekter vi har.
   Vedtak:  Blir egen sak på neste møte. Alle tenker på hva som kan være aktuelle prosjekter
  Kjerstin:
   - Bør vi ha klart sted for medlemsturen høsten 2019, slik at vi kan informere om dette på årsmøtet ?
   Vedtak: Tentativt blir det tur til Oscarsborg
   - Utsending av medlemskontingent – når og hvorledes gjør vi dette ?
   Vedtak: Vi sender ut så mange som mulig via epost – resten via vanlig post. Kjell sender til Kjerstin
   en liste som viser hvem vi har epostadresser til; Kjerstin prøver å komplimentere denne via bruk av SMS.
   Kontingentkrav sammen med innkalling til årsmøte må være ute senest 8. februar 2019.
 •  
Sak 09/2019:  Tid og sted neste styremøte ved Dyveke
Onsdag 6. februar kl. 1800 i lunsjrommet/Kadettbrakka

*************************************************************************************************
Referat fra styremøte i FVV onsdag 14. november kl. 1800 lunsjrommet /Kadettbrakka
 
 
Deltakere:  Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Kjell Reidar Bugge, Dag Tvedt, Ove Sandli, Kjerstin B Johanesen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh, Terje Skjølberg, Olav Bjørnflaten
Meldt avbud: Jahn H. Schipsted og Stig Frydenlund.
 
 
Saksliste:
 
·        Velkommen ved leder.
Dyveke refererte fra det vellykkede minnearrangementet 11. november og takket de i FVV som var involvert i dette for innsatsen.
 
 
·        Innkommet post ved Kjell.
Det var noen innkomne regninger som ble overlevert til kasserer.
 
 
·        Økonomisk status ved Kjerstin.
Kjersti gjennomgikk inntekter og utgifter, og vi kan konkludere med at vi er i god budsjettbalanse.
 
 
·        Status Værfts-Magazinet ved PIO.
 
Verken Jahn eller Per Inge var til stede på møtet så her var ikke noe å rapportere.
 
 
·        Status Flagging ved Olav.  
 
Antall flaggere har sunket betydelig den siste tiden. Vi er nå 42 stykker + 4 «sommerflaggere». Vi må få inn en sak i neste nummer av Værfts-Magazinet  om at vi trenger flere flaggere. Nye flagg er skaffet til veie.
 
 
Saker til behandling:
 
 
Sak 63/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Saker fra forrige styremøte ble gjennomgått og det var ingen merknader til referatet.  
 
 
Sak 46/2018:  Nye FVV krus ved Jahn.
Jahn var ikke til stede på møtet, så denne saken utstår til neste styremøte.
 
 
Sak 49/2018:  Status program for 75 års markering av fengslingen av Oslostudentene ved Kjell.
Programmet ble gjennomgått i detalj.
Vedtak:  Programmet gjennomføres som planlagt, og gaver til noen av de besøkende gis som foreslått.
 
 
Sak 54/2018:  Vedlikehold av 88 mm LV kanon ved Olav.
Kanonen er nå så godt som ferdig opp pusset.  Noen detaljer gjenstår som tas til våren.  Kostnader ca. kr. 5.000.-  Det er brukt ca. 80 arbeidstimer på oppdraget.  Det er behov for en presenning som kan dekke kanonen på vinterstid.
Vedtak:  Kjell snakker med NK Forsvarsmuseet angående refusjon av våre økonomiske utlegg.  Olav kommer med forslag til hvorledes presenningsbehovet kan løses.
 
 
Sak 56/2018: Julekaffen (- Musikk i fm julekaffen  ?) og julemøte – status ved Dag og Kjell.
Dag har julearrangementet 2. desember under kontroll.  Kontakt med presten.  Hjelpere fra FVV er klare. Musikk ønskelig.
Vedtak:  Dag holder i saken og kontakter fiolinisten Kruger for mulig opptreden.
Kjell gjennomgikk detaljene for styrets julearrangement med inviterte gjester.
 
Vedtak:  Arrangementet går som planlagt og FVV bekoster overnatting på 3 av de tilreisende gjestene. Styret slutter seg til forslaget om gaver til noen av gjestene.
 
 
Sak 58/2018: Referat fra møte Guidekoordinator og avtalen med Stavern Evenet ved Dyveke.
Den 2- årige guideavtalen med Stavern Evenet er nå avsluttet.  FVV må nå stille med egen guidekoordinator.
Vedtak: Kjerstin er vår nye guidekoordinator. Sammen med Dyveke forbereder hun guidekurs på våren 2019.  Dette må annonseres bla i Værfts-Magazinet. Priser og honorarer knyttet til vårt guideopplegg må avklares før jul.
 
 
Sak 64/2018:  Referat fra møte med Festningsforvalteren ved Dyveke.
Følgende saker ble diskutert på dette møtet:- Godt antall besøkende til Verftet – Uniformering av våre guider – Fredning av Blokkhusene og ytterligere fredning av deler av Stavern som kan knyttes til Verftet – Guidekurs – Drift av Befalsmessa lyses ut – Oppsummering etter Kronprinsparets besøk – Ytre vedlikehold av Kadettbrakka er på 2020 budsjettet – Vedlikehold av 88 mm LV kanon – Aktivitetskoordinator på Verftet
Vedtak:  Styret ønsker ikke ytterligere uniformering av våre guider. De blå vestene med vår logo på holder. Aktivitetskoordinator er ikke en oppgave for FVV.
 
 
Sak 65/2018:  Eventuelt.
 
Dyveke:  
Årsmøte 2019
Vedtak:  Onsdag 6. mars
 
Valgkomiteen:  Vi ønsker at de prøver å få med noen fra JKØ, Forsvarsbygg og Brannskolen i styret
 
Kjell:  
 
Annonse i Stavernsbrosjyren 2019
Vedtak:  Vi skal ha 1/1 side – vi utarbeider selv tekst og bilder.
 
 
Sak 66/2018: Neste styremøte.
Mandag 10. desember kl. 1000 på FVV kontoret – kun en sak på agendaen – Priser og honorarer i fm guidetjenesten .
 
 
*********************************************************************
 
 
FVV – Referat fra styremøte 17. oktober 2018 2018 kl. 18.00 – 19:35 i lunsjrommet Kadettbrakka Fredriksvern verft
 
 
Deltakere: Dyveke von Hanno Bast, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Kjerstin B Johansen, Trygve Bruun, Hans Weldingh, Terje Skjølberg.
 
 
Ikke tilstede: Dag H. Tvedt, Karsten Haaberg, Ove Sandli, Stig Frydenlund.
 
 
Saksliste:
 
·        Velkommen ved leder.
Dyveke ønsket velkommen til styremøte og overrakte blomster til Kjell og gratulerte med vel overstått 70 års dag.
 
·        Innkommet post ved Kjell.
 
   2 brev fra SpBank1 og 2 regninger fra Carlsen/Fritzøe som ble levert Kjerstin. En utmelding av flagglisten.
 
·        Økonomisk status ved Kjerstin.
 
   Kjerstin redegjorde for den økonomiske situasjonen i FVV. God budsjettbalanse.
 
·        Status Værfts-Magazinet ved Jahn.
 
   Arbeidet med nr. 03 2018 er i god gjenge. Innleveringsfrist for stoff er 15. november. Bilde av styret som tas 6.
 
  desember og referat fra “studentmarkeringen” har frist til senest søndag 9. desember.
 
·        Status Flagging ved Jahn.  
 
  Det går greit, men det begynner å bli noen frafall på flagglisten.
 
 
Saker til behandling:
 
Sak 57/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
 
Kjell gjennomgikk referatet fra sist styremøte.
Vedtak: Det var ingen merknader til referatet.
 
 
Sak 45/2018: Status mobiltelefon og internettilgang ved Dyveke.
Mob tel er installert.   
Vedtak: Vil bli viderekoblet til Kjerstin fom nyttår 2019.
 
 
Sak 46/2018: Nye FVV krus ved Jahn.
Ingen løsning foreløpig.
Vedtak: Jahn venter på tilbakemelding fra fabrikk.
 
 
Sak 49/2018: Status program for 75 års markering av fengslingen av Oslostudentene ved Kjell.
Programmet ble presentert sammen med forslag til gjesteliste. Vedlagt referatet.
Vedtak: Styret hadde ingen spesielle innvendinger til programmet og framdriften i forberedelsene.
 
 
Sak 50/2018: Medlemstur til Halden.
 
Dyveke mente at det hadde vært en meget flott og nytting tur til Halden med 25 deltakere. De har en noen annen driftsmodell enn FVV har.
Vedtak: Vi må se på vårt opplegg for guideopplæring og kursing i løpet av våren 2019. Vi må gjøre noen for å bli bedre på formidling.
 
 
Sak 54/2018: Vedlikehold av 88 mm LV kanon.
Framdriften på vedlikeholdet er meget god, og arbeidet vil bli ferdigstilt i nær framtid.
Vedtak: Styret er meget godt fornøyd med arbeidet.
 
 
Sak 55/2018: Oppsummering høstutstillingen 2018 ved Kjell.
De dagene vi hadde åpent var det ca 600 besøkende innom våre utstillinger.
Vedtak: Vi må se på mulighetene for i 2019 å kunne holde åpent i 3 helger på rad for derved også å kunne fange opp de som er i Stavern i fm høstferien.
 
 
Sak 56/2018: Julekaffen og julemøte – fordeling av oppgaver ved Kjell.
Julekaffen søndag 2. desember – Dag holder i saken og vil orientere på styremøtet i november.
Julemøte torsdag 6. desember – Kjell orienterte om programmet og gjestelisten. Dette er vedlagt referatet.
 
Vedtak: Styret avventer Dags info på novembermøtet, og styret har ingen innvendinger mot opplegget for julemøtet.
 
 
Sak 58/2018: Guidekoordinator og avtalen med Stavern Evenet ved Dyveke.
 
Styret diskuterte guideavtalen med Stavern Evenet og det kom fram at man ikke er fornøyd med avtalen.  Kjerstin har sagt seg villing til å påta seg oppgaven som guidekoordinator.
Vedtak: Dyveke kontakter Stavern Evenet og ber om et møte som hun og Kjerstin tar i den hensikt å si opp avtalen, samt få oppgjøret for 2018.
Kjerstin lager et opplegge for guiding. Dette for utsending til aktuelle selskap. Tar kontakt med Olav for å få råd om dette. Kjerstin ser også på mulighetene for å knytte guidetjenesten opp mot JKØ.
 
 
Sak 59/2018: Drift – og oppgaver for FVV ved Dyveke.
Denne saken ble diskutert under sak 50/2018.
 
 
Sak 60/2018: Utgifter til printerblekk ved Kjerstin.
Det kan synes som om vi har uforholdsmessige store utgifter til printerblekk.  Det ble diskutert andre løsninger for å kjøpe inn slikt blekk.
Vedtak: Dette er utgifter som må aksepteres og vi fortsetter som nå. Saken avsluttes.
 
 
Sak 61/2018: Eventuelt.
Dyveke:
- Musikk i fm julekaffen – blir egen sak på styremøtet i november.
- Skal ha møte med festningsforvalteren hvor følgende saker diskuteres:
  Ytre vedlikehold av Kadettbrakka; innkjøringsrampe for rullestolbrukere til våre utstillinger; guideansvaret på Verftet; ny matte i yttergangen på Galeiskur 16.
 
- Norsk flagg på utsiden av Galeimuseet – dette går vi for.
Kjerstin:
- Vi må se på vedlikehold av bilder på våre utstillinger.
- Må det gjøres noen omorganiseringer på Galeimuseet?
Trygve:
- Orienterte om opplegget 11. november i Minnehallen.
 
 
Sak 62/2018: Neste styremøte
I Kadettbrakka onsdag 14. november – primært kl. 1800 – alternativt kl. 1200.

*************************************************************************************************
FVV – Referat fra styremøte 12. september 2018 kl. 18.00 – 19:40 i lunsjrommet Kadettbrakka
 
 
Deltakere:  Dyveke von Hanno Bast, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Kjerstin B Johanesen, Trygve Bruun, Hans Weldingh, Dag H. Tvedt, Karsten Haaberg
 
Ikke tilstede:  Per Inge Olsen, Terje Skjølberg, Ove Sandli, Stig Frydenlund
 
 
Gjest:  Olav Bjørnflaten
 
Saksliste:
 
 
·        Velkommen ved leder.
Dyveke ønsket velkommen til styremøte og syntes det var noe lite oppmøte.
 
·        Innkommet post ved Kjell.
Kun diverse bankbilag som ble levert Kjerstin.
 
·        Økonomisk status ved Kjerstin.
Kjerstin redegjorde for den økonomiske situasjonen i FVV. Denne synes tilfredsstillende.
 
·        Status Værfts-Magazinet ved Jahn.
Arbeidet med nr. 03 2018 er i god gjenge.
 
·        Status Flagging ved Jahn.
Det går greit.

 
Saker til behandling:
 
Sak 53/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
 
Kjell gjennomgikk referatet fra sist styremøte.
Vedtak:  Det var ingen merknader til referatet.
 
 
Sak 43/2018: Kronprinsparets besøk til Fredriksvern verft 6. september ved Dyveke.
Dette ble nok ikke helt slik vi hadde sett det for oss. Jahn ble bla «jagd» ut av Kommandersersjantrommet.
 
Vedtak:  Dyveke tar opp saken med Festningsforvalteren.

 
Sak 45/2018:  Status mobiltelefon og internettilgang ved Dyveke
Internettilgangen er nå OK. Mob tel er ankommet og er på kontoret men ikke satt i drift.
Vedtak:  Dyveke følger opp mob tel kommende mandag 17. september.

 
Sak 46/2018:  Nye FVV krus ved Jahn.
Ingen løsning foreløpig.
Vedtak:  Jahn ser på andre leverandører enn Porsgrunn.

 
Sak 49/2018:  Forslag til program for 75 års markering av fengslingen av Oslostudentene ved Kjell.
Dette er i rute.  Representanter fra UiO er inviterte, men svar ikke mottatt.  Ingar Hom har takket ja til å komme for å holde foredrag.  Avventer svar fra UiO før vi evt inviterer øvrige gjester. Dette blir et medlemsmøte.  
Vedtak:
 Kjell har i saken og holder styret orientert.

 
Sak 50/2018:  Medlemstur til Oddanesand fort ved Kjell og til Halden ved Olav.
 
Turen til Oddanesand var vellykket med 17 deltakere derav 4 av våre medlemmer fra Osloområdet.
Turen til Halden blir 3. oktober og invitasjoner ser sendt ut.
Vedtak:  Olav følger opp turen til Halden.

 
Sak 54/2018:  Vedlikehold av 88 mm LV kanon ved Olav.
Olav orienterte om at noe vedlikeholds utstyr er kjøpt inn, og at vi starter jobben førstkommende mandag kl. 1000.
Vedtak:  Kjell sender ut info til medlemmene om at arbeider starter på mandag 17. september kl. 1000.

 
Sak 55/2018:  Vakter høstutstillingen 2018 ved Kjell.
Vaktlista er nå fylt opp.
Vedtak:  Vaktlista sendes ut snarest.

 
Sak 56/2018:  Eventuelt ved Dyveke
Dyveke:
- Julekaffen og styrets julearrangement – hva gjør vi ?
Vedtak:  
-Julekaffen blir søndag 2. desember kl. 1800 i Kommandantboligen.  Dag og Erling har ansvaret og følger opp.  De trenger 5 medhjelpere.  Oddny Sande kan være aktuell som Cicerone i Kommandantboligen. Dag tar kontakt.
- Styrets julearrangement blir torsdag 6. desember kl. 1900 i Kommandantboligen. Det blir ikke styremøte i forkant. Inviterte gjester: Peter L Nissen, Trond Bergan, Arne Naper, Harald Høiback (NK Forsvarsmuseene), Truls Sannaker ( tidl leder Marinemusikken), + ny leder Marinemusikken samt Kommandørkaptein Oset (Leder Marinemuseet). Disse inviteres til kl 1700 for en omvisning/orientering på Verftet.
Kjell har arrangementsansvaret.
 
Trygve:
Orienterte om opplegget for 11. november arrangementet i Kommandantboligen.
 
Kjerstin:
Synes at vi bruker mye penger på printerblekk.
Vedtak:  Blir egen sak på neste styremøte.
 
Dag:
Opplyste om at det er et planleggingsmøte i Larvik kommune om aktiviteter i 2019.
Vedtak:  Dyveke ser om hun kan delta.
 
Sak 57/2018:  Tid og sted neste styremøte.
Onsdag 17. oktober kl. 1800 i lunsjrommet Kadettbrakka

**************************************************************************************************
FVV – Referat fra styremøte 15. august 2018 2018 kl. 18.00 – 19:35 i lunsjrommet Kadettbrakka Fredriksvern verft
 
 
Deltakere: Dyveke von Hanno Bast, Terje Skjølberg, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Kjerstin B Johanesen, Trygve Bruun, Hans Weldingh, Ove Sandli, Dag H Tvedt, Karsten Haaberg, og Stig Frydenlund.
 
Ikke tilstede: Per Inge Olsen
Gjester: Erling Halvorsen og Olav Bjørnflaten.
 
 
Saksliste:
 
Velkommen ved leder. Dyveke ønsket velkommen til styremøte og fortalte at det går meget bedre med Per Inge og at han muligens er tilbake på kontoret kommende mandag.  Hun refererte også til Jan Olavs helsetilstand som ikke er videre oppløftende. Innkommet post ved Kjell.
 
Øivind Nielsen ut av flagglista; - brev om kopiregistrering og pliktavlevering levert Jahn; - diverse bankbilag levert Kjerstin; - faktura fra Carlsen-Fritzøe levert Kjerstin.
 
Økonomisk status ved Kjerstin. Kjerstin redegjorde for den økonomiske situasjonen i FVV. Nytt regnskapssystem tatt i bruk og med flere konti noe som gir en bedre oversikt.  Status vedlagt referatet.  
 
Status Værfts-Magazinet ved Jahn. Arbeidet med nr. 03 2018 starter opp kommende mandag.  Forslag om at forsidebilde bør bli fra Kronprinsparets besøk på Verftet 6. september, og da med paret ved Kongelinden.
 
Status Flagging ved Olav. Det går greit, men det er noen frafall på lista med flaggere.
 
   
 
Saker til behandling:
 
Sak 42/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell. Kjell gjennomgikk referatet fra sist styremøte.
 
Vedtak: Det var ingen merknader til referatet.
 
 
Sak 43/2018: Kronprinsparets besøk til Fredriksvern verft 6. september ved Dyveke. Forespørselen fra Festningsforvalteren gikk ut på at paret skal besøke Kommandersersjantrommet. Noen uklarheter vedrørende tidsaspektet og hva de ønsker å se.
 
Vedtak: Dyveke kontakter Festningsforvalteren i løpet av morgendag og vi tar et ekstraordinært styremøte kommende mandag 20. oktober for å diskutere saken videre.
 
 
Sak 44/2018: FVV’s aktiviteter sommeren 2018. Dyveke fortalte at de to omvisningene i Kommandantboligen var vellykkede, men at det kommer for få besøkende.  Dette koster mer enn det smaker.
 
Erling rapporterte at det i gjennomsnitt har vært 80 besøkende pr dag på våre utstillinger i de dager vi har hatt åpent i sommer. Men grunnet mangel på museumsvakter har spesielt Galeimuseet vært stengt i enkelte perioder. Hva angår antall guideoppdrag så har vi enda ikke noe tall her.
 
Vedtak: Vi bør vurdere å droppe omvisning i Kommandantboligen neste år.  
 
 
Guidekurs bør arrangeres i løpet av våren 2019 for å kunne få flere til å gå museumsvakter. På oktobermøtet skal vi ha en egen sak om guidekoordinator og hvorledes vi skal organisere og promotere guiding og omvisning på Verftet i 2019.
 
 
Sak 45/2018: Status mobiltelefon og internettilgang ved Kjerstin og Jahn. Internettilgangen er nå OK. Mobil telefon er ankommet og er på kontoret.
 
Vedtak: Dyveke følger opp mobil telefon kommende mandag.
 
 
Sak 46/2018: Nye FVV krus ved Jahn. Porsgunn lager ikke denne typen krus lenger, og den typen de kan tilby oss er for dyre.
 
Vedtak: Jahn følger opp og ser på andre muligheter.
 
 
Sak 47/2018: Brev til Festningsforvalteren om vedlikehold av Kadettbrakka og rullestolinngang. Kjell refererte forslag til brev og som med noen får skrivefeil som må rettes opp, er OK.
 
Vedtak: Brevet klart til underskrift kommende mandag.
 
 
Sak 48/2018: Forslag til oppgradering og omorganisering av Luftforsvarsutstillingen ved Kjell. I den hensikt å få plass til en minnevegg over de fra LV regimentet som ga sine liv under 2. verdenskrig, samt å få en mer helhetlig presentasjon av Luftforsvarets skoleaktiviteter på Verftet, ble det framlagt en skisse til omorganisering av LF utstillingen. Denne jobben kan vi ta oss god tid på, bla kan vi i samme tidsrom gjøre nødvendige opp-pusningsarbeider i lokalene til utstillingen.
 
Vedtak: Styret syntes planen er god og sluttet seg til den og med et mål om at dette bør være klart til 8. mai 2019. Kjell arbeider videre med saken.
 
 
Sak 49/2018: Forslag til program for 75 års markering av fengslingen av Oslostudentene ved Kjell. I år er det 75 år siden studentene ved Universitetet i Oslo ble fengslet og sendt til Stavern i påvente av videre transport til Tyskland. FVV har i noen år markert dette første uken i desember, men styret mener nå at det er på tide å avslutte denne markeringen i og med at det i år er 75 år siden dette skjedde. Kjell la fram forslag til program som er vedlagt dette referatet.
 
Vedtak: Styret støtter programforslaget og Kjell følger opp.
 
 
Sak 50/2018: Medlemstur til Oddanesand fort og til Halden ved Kjell. Kjell foreslo tur til Oddane fort 8. september. Turen til Halden sjekker Olav videre på og 3. oktober kan være en aktuell dato.
 
Vedtak: Kjell og Olav følger opp hhv. Oddane fort og Halden.
 
 
Sak 51/2018: Eventuelt
 
Dyveke:
 
· Arrangementet i Minnehallen 11. november
 
 Trygve rapporterte at det var ikke noe nytt i saken.
 
· Opp-pussing av 88 mm LV kanon
 
 Olav følger opp den videre framdrift av dette.
 
· Bilder av Fredriksvern kirke utlånt fra Marinemuseet
 
 ingen i styret kjenner saken – vi undersøker med Per Inge når han er tilbake.
 
Karsten:
 
· Bruk av TV skjerm for å vise fram våpen i LF utstillingen
 
 god ide som Karsten følger opp.
 
Olav:
 
· Modell av Rakke skytefelt – Arne Naper ønsker å bygge en slik – plassering i LF museet er en god mulighet.
 
 Olav følger opp.
 
Jahn:
 
· Hylle for betalingsterminal i LF utstillingen.
 
 God ide men må ses i sammenheng med omorganiseringen av LF utstillingen.
 
Kjell:
 
· Kommunedelplan Stavern 2020-2032 – skal vi engasjere oss?
 
 styret mente nei.
 
 
Sak 52/2018: Tid og sted neste styremøte.
 
Onsdag 12. september kl. 1800 i lunsjrommet Kadettbrakka.

**************************************************************************************************
FVV – Referat fra styremøte 9. mai 2018 2018 kl. 18.00 – 19:20
 
 
Deltakere:  Dyveke von Hanno Bast, Terje Skjølberg, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Kjerstin B Johanesen
 
 
Ikke tilstede:  Trygve Bruun, Per Inge Olsen, Ove Sandli, Dag H Tvedt, Karsten Haaberg, Hans Weldingh og Stig Frydenlund.
 
Ved en beklagelig feil fra sekretærens side var agenda for styremøte ikke sendt ut til samtlige styremedlemmer noe som sikkert var grunnen til det dårlige oppmøte.
 
 
Saksliste:
 
·        Velkommen ved leder.
 
Dyveke takket for 8. mai arrangementet som hun mente var svært vellykket.  Hun refererte også fra møtet i Historielagenes fellesforum hvor bla Kulturplanen for Larvik kommune var diskutert.  Denne er nokså Larvik by orientert.
Annonse i Glade Dager brosjyren – vi kjøper en for kr. 1.000.-  Dyveke følger opp med innhold.
 
 
·        Innkommet post ved Kjell.
 
- En faktura fra Carlsen-Fritzøe på materialer til FVV faneskapet.
- Larvik kommune har tildelt oss kr. 15.000.- til vårt prosjekt for restaureringsarbeider i museene.
 
 
·        Økonomisk status ved Kjerstin.
 
Kjerstin presenterte nok en gang en meget god økonomisk oversikt. Det regnskapssystemet som vi i dag bruker er ikke “up to date”.
Vedtak:  Styret bevilger inntil kr.1.500.- for kjøp av nytt regnskapssystem.
 
 
·        Status Værfts-Magazinet ved Jahn.
 
Ingen vansker.  Neste nr er i rute.
 
·        Status Flagging ved Jahn.
 
Det går greit.  Vært noe krøll med SMS varslingen.
 
 
Saker til behandling:
 
Sak 32/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
 
Kjell gjennomgikk referatet fra sist styremøte.
Vedtak:  Det var ingen merknader til referatet.
 
 
Sak 15/2018: Reorganisering av våre utstillinger ved Trygve.
 
Vedtak:  Utstår til neste møte.
 

Sak 25/2018:  Stavern 75 år i 2018 – statusrapport ved Dyveke
Dyveke rapporterte det siste møtet i arbeidsgruppen.  Det blir et arrangement i Pumpeparken 15. juni. fra kl. 1700 – 1900.  FVV er ikke involvert.
Vedtak: Ingen.
 
 
Sak 26/2018:  Møte med Larvik kommune om Blokkhusene og Kikut
Dyveke rapporterte fra møtet hun og Erling hadde med representant fra Larvik kommune om saken.  Det er nå berammet et nytt møte om saken med fylkeskommunen 23. mai.  FVV har fått nøkler til Blokkhusene.   Vi ønsker bla at det skal bli enklere å kunne gå opp til Blokkhusene.  
Vedtak:  Ingen.
 
 
Sak 28/2018:  8. mai arrangementet 2018
Dag hadde meldt avbud til dagens møte og kunne derfor ikke rapportere om arrangementet.  Men de av møtedeltakerne som deltok på arrangementet mente at alt var vellykket.  
Vedtak:  Ingen.
 
 
Sak 29/2018:  Deltakelse i Borgertoget 17. mai
Som tidligere bestemt, så deltar FVV i Borgertoget i Stavern.  Dette starter kl. 1600.  Kjell er fanebærer med Dyveke og Kjerstin som duskedamer.  
Vedtak:  Kjell sender ut info til alle FVV medlemmene som vi har epostadresse på med oppfordring om å delta under FVVs’ fane 17. mai.
 
 
Sak 32/2018:  Larvik kommunes kulturplan
Dyveke har sendt inn våre merknader til planen.
Vedtak:  Ingen.
 
 
Sak 33/2018:  St. Hans feiring på Verftet
Kjell rapporterte fra møtet om denne saken.  Mange gode krefter trekker nå i samme retning for å få dette til. FVVs tilbud om å påta seg oppryddingen 24. juni ble godt mottatt av de øvrige møtedeltakerne.
Vedtak:  FVV stiller ryddemannskaper 24. juni.
 
 
Sak 34/2018:  Annonse i Stavernsbrosjyren 2018
Saken var tilsendt forrige styreleder i desember i 2017, men har ikke vært styrebehandlet og derfor heller ikke fattet vedtak i saken.  På tross av dette har FVV fått en annonse i brosjyren og med krav om å betale.  Styret er av den oppfatning at dersom saken hadde kommet opp tidlig i 2018, hadde vi nok tegnet en slik annonse.
Vedtak:  FVV betaler kr. 2.500.- for annonsen i Stavernsbrosjyren.
 
 
Sak 35/2018:  Eventuelt:
- Dyveke ønsker å få vite om representanter fra Kongehuset er invitert til markeringen i Minnehallen 11. november 2018 i fm avslutningen av 1. verdenskrig. Kan Trygve sjekke opp dette med sine kontakter i FD ?
- Nøkkel til Kadettbrakka og kontorene for Dyveke ?  Jahn følger opp.
- Bruk av lunsjrommet i Kadettbrakka av andre aktører – dette koordineres gjennom sekretær.
- Dyveke skriver til Festningsforvalteren og beklager at “Dynekilslaget” har blitt flyttet til Larvik pga arrangementskollisjoner på Verftet.  Dette arrangementet burde så absolutt hatt prioritet.
- Dyveke ønsker en egen sak på neste styremøte om Luftvernregimentet og de som falt der.  Kjell følger opp saken.
 
 
Sak 36/2018:  Neste styremøte:
Torsdag 14. juni kl. 1800 i Kadettbrakka.

********************************************************************************************
FVV – Referat fra styremøte 11. april 2018 kl. 10.00 – 11:20
 
 
 
Deltakere:  Dyveke von Hanno Bast, Trygve Bruun, Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Dag H Tvedt, Kjerstin B Johanesen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh.
 
Ikke tilstede:  Per Inge Olsen, Terje Skjølberg, Ove Sandli og Stig Frydenlund.
 
 
Gjest:  Erling Halvorsen
 
Saksliste:
 
·        Orienteringer ved Dyveke.
Leder Dyveke ønsket velkommen og spurte som hvorledes det sto til med Per-Inge.  Erling opplyste om at han var på bedringens vei og at han muligens ville bli overført til Kysthospitalet i løpet av 2 -3 uker.
Dyveke opplyste om at Kulturplanen fra Larvik kommune nå er sendt ut på høring og ba om at sekretær sendte ut link til denne til alle   styremedlemmene.  De av styremedlemmene som ønsker å diskutere denne planen kan gjøre dette på FVV kontoret mandag 23. april kl 1000.     
 
 
·        Innkommet post ved Kjell.
 
-  En del retur på Værfst-Magazinet – Kjerstin følger dette opp.
-  Noen innkomne regninger som ble signert av leder og overlatt til kasserer.
-  Brev fra en tidligere befalsskoleelev – ble gitt til Jahn.
-  Brev fra SPIR AS om planer knyttet til vedtatte reguleringsplan av 17. feb 1999 for Risøya-Stavern havn. Sekretær
  sender svarbrev om at vi forventer at Larvik kommune forholder seg til gjeldende reguleringsplan.
 
 
·        Økonomisk status ved Kjerstin.
 
Kjerstin presenterte en meget god økonomisk oversikt. 32 medlemmer har ikke betalt årets kontingent.  Kjell sender e-post purring til de av disse som vi har e-postadresse på, de øvrige får brev fra Kjerstin.   
Kjell sender budsjett 2018 til Kjerstin.
 
 
·        Status Værfts-Magazinet ved Jahn.
 
V-M 021 2018 begynner å ta form og frist for stoff er 15. mai.
 
 
·        Status Flagging ved Jahn.
 
Det går greit.  Kjell påpekte en sak fra en av flaggerne som mener at storflagget bør få en ekstra påkobling på midten, samt at holken for feste av flagglina bør borres fast i stanga med gjennomgående bolt.
 
 
Saker til behandling:
 
 
Sak 248/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
 
Kjell gjennomgikk referatet fra møtet 7. mars.  Søknad til Larvik kommune om støtte er sendt – Registreringen i Brønnøysundregistrene er OK – Prokura for FVV er tillagt leder og nestleder hver for seg.
Vedtak:  Det var ingen øvrige merknader fra de øvrig styremedlemmene.
 
 
Sak 15/2018: Reorganisering av våre utstillinger ved Trygve.
 
Trygve fortalte at de nå ventet på de bestilte dukkene som var forventet å ankomme i løpet av denne eller neste uke.
 
Vedtak:  Ingen
 
 
Sak 21/2018: Påskeutstillingen 2018
Erling fortale om meget godt besøk – anslagsvis rundt 3000 besøkende. Noe salg. Kr. 1200.- til utbetaling til vaktene.
Vedtak:  Kjerstin foretar utbetaling i ht liste fra Erling.
 
 
Sak 25/2018:  Stavern 75 år i 2018
Dyveke rapporterte etter møtet 22. mars hvor Kåre Christoffersen representerte FVV. Referat fra møtet vedlegges dette referatet.  
Vedtak:  Dyveke representerer FVV i det videre arbeide.
 
 
Sak 26/2018:  Møte med Larvik kommune om Blokkhusene og Kikut
 
Dyveke og Erling stiller på dette møtet i dag kl 1300.
Vedtak:  Ingen
 
 
Sak 27/2018:  Nytt møtetidspunkt for FVV styremøter
2 av våre styremedlemmer er i full jobb og har derfor vansker med å stille på styremøter som holdes på dagtid. Det ble diskutert å flytte møtene til kveldstid, og det var ingen sterke innvendinger imot dette.  
Vedtak: Møtetidspunkt for styremøtene i FVV blir som en generell regel lagt til 2. torsdag i måneden kl. 1800.
 
 
Sak 28/2018:  8. mai arrangementet 2018
Dag orienterte om opplegget hvor han og Kjell holder foredrag på medlemsmøte kl 1500 før selve kransnedleggelsen på minnesteinen kl 1600. En sersjantmajor fra Luftforsvaret kommer for å gjøre dette.
Vedtak: Kjell sender ut invitasjon til medlemsmøte 8. mai kl 1500 i lunsjrommet i Kadettbrakka.  Sersjantmajoren fra LF må vi ta vare på og gi et eget program i tilknytning til besøket.
 
 
Sak 29/2018:  Deltakelse i Borgertoget 17. mai
Styret ønsker at vi deltar i Borgertoget 17. mai med vår fane.
Vedtak:  Kjell bærer fanen med Dyveke og Kjerstin som “duskedamer”. Kjell sender ut oppfordring til våre medlemmer om å gå under FVV fanen.
 
 
Sak 30/2018:  Eventuelt:
- Trygve orienterte om opplegget for 11. november 2018 i fm avslutningen av 1. verdenskrig. Minnehallen blir sentral. DNAS (Sjømannshjemmet) er
 
 arrangementsansvarlig.  Kanskje kommer Kongen. FVV har ingen rolle i dette arrangementet.
 
- Dyveke orienterte om invitasjon fra Stavern vel til å delta i planleggingen av St Hans feiring på Verftet 23. juni i år.  Vi kan ha åpne utstillinger i tilknyting
 
til dette, samt påta oss opprydding dagen etter. Kjell er FVV representant på et møte om dette som avholdes på hotel Wassilioff 26. april.
 
- Dyveke tok opp høstturen og styret står fast på det vi tidligere har diskutert at turen går til Halden med hjemtur via Strømstad-Sandefjord.
- Kjell tok opp saken med bankbytte nå som det er blitt etablert en lokal bank i Stavern. Det var ingen stemning for dette i styret.
 
 
Åpningstider for våre utstillinger sommeren 2018 ble bestemt til å være som følger:
Onsdag, lørdag og søndag kl 1200 – 1600 i perioden lørdag 23. juni til søndag 5. august.
 
 
Sak 31/2018: Neste styremøte.
Vedtak: Neste styremøte onsdag 9. mai kl. 1800 i Kadettbrakka.

********************************************************************************************
FVV – Referat fra styremøte 7. mars 2018 kl. 10.00 – 11:20

Deltakere:  Dyveke von Hanno Bast,Trygve Bruun,Kjell Reidar Bugge, Jahn H. Schipsted, Ove Sandli, Kjerstin B Johanesen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh, Terje Skjølberg.
Ikke tilstede:  Per Inge Olsen, Dag H. Tvedt og Stig Frydenlund
Gjest:  Erling Halvorsen

Saksliste:
Orienteringer ved Dyveke.
Ny leder i FVV, Dyveke, ønsket velkommen og startet med å overlevere blomster og flaggvin til Erling som nå har gått ut av styret i FVV etter mange års innsats for foreningen.
Deretter ble Trygve overrakt blomster på forskudd – har 70 års dag 30. mars.

 • Sak 17/2018:  Konstituering av nytt styre ved Dyveke.
  Vedtak:  Styret i FVV ble konstituert i ht foretatt valg på årsmøtet i FVV 1. mars 2018 med Dyveke Bast som leder; Trygve Bruun som nestleder; Kjell R. Bugge som sekretær, Kjerstin B. Johannesen som kasserer. Styremedlemmer er Terje Skjølberg, Ove Sandli, Stig Frydenlund.  Varamedlemmer er Hans Weldingh, Dagt H Tvedt, Karsten Haaberg og Jahn Schpsted.
  Oversikt som viser styrets sammensetning, samt pososjoner som er bekledd av andre medlemmer i FVV, er vedlagt dette referatet.

 • Innkommet post ved Kjell.
- En adresseendring som ble overlevert Kjerstin
- Refererte melding fra Larvik kommune om 8. mai arrangement

 • Økonomisk status ved Kjerstin.
- Kjerstin har enda ikke overtatt alt fra tidligere.  Dette vil skje når melding om styreendring er sendt Brønnøysundsregistrene.
 • Status Værfts-Magazinet ved Jahn.
- V-M 01 2018 er klart og blir sendt i trykken i dag.  I posten før påske.
 • Status Flagging ved Jahn.
- Alt normalt.

Saker til behandling:
Sak 18/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Kjell gjennomgikk referatet fra møtet 13. januar.
Vedtak: Det var ingen merknader fra de øvrig styremedlemmene.

Sak 19/2018: Endelig budsjett 2018 ved Dyveke.
Etter en divergens på årsmøtet om budsjettet 2018, ble styret av årsmøtet gitt fullmakt til å godkjenne budsjettet for 2018.  
Vedtak: Styret godkjenner det budsjettet som ble framlagt av styreleder på årsmøtet.  Budsjettet er vedlagt dette referatet.

Sak 20/2018: Revidering årsplan 2018 ved Dyveke.
FVV årsplan for 2018 ble gjennomgått av Dyveke. Flere ting ble rettet opp.  
Vedtak: Se vedlagte reviderte årsplan for hvem som har fått ansvar for hva.

Sak 15/2018: Reorganisering av våre utstillinger ved Trygve.
Trygve refererte til årsmøte hvor kr. 10.000.- var satt av til oppdatering/vedlikehold av våre utstillinger. En dokke er bestilt for “Kadettuniformen” som ble brukt i fm SKSK 200 års jubileet i 2017.
Vedtak:  Ingen

Sak 21/2018: Åpningstider og bemanning av våre utstillinger i påsken ved Dyveke.
Dyveke refererte til at Erling har sagt seg villig til å være koordinator for vakter i våre utstillinger. Første utfordring blir påsken hvor vi har Galeimuseet og Luftforsvarsutstillingen åpne Skjærtorsdag, Langfredag, Påskeaften og 1. Påskedag fra kl. 1200-1600. Godtgjøring kr. 75.- pr 2 timer.
Vedtak: Kjell sender ut informasjon om dette til de av våre medlemmer som vi har epostadresse til med beskjed om å ta kontakt med Erling for å komme på lista.

Sak 22/2018:  Eventuelt.
Dyveke:
Stavern 75 år i 2018. Invitasjon mottatt av FVV for å delta i idedugnad om dette.
Vedtak:  Dyveke representerer FVV på dette.

Leder har behov for nøkkel til Kadettbrakka.
Vedtak:  Sekretær kontakter Jan Olav Eriksen for å få tilbakelevert nøkkelen fra han.
Refererte til et Facebook innlegg skrevet av Nils Melau om guiding på Verftet.
Jahn:
Behov for å konstituere redaktør i Værfts-Magazinet i den tiden Per-Inge er sykemeldt.
Vedtak: Styremedlemmene vurderer hvilke saker som kan være aktuelle for neste utgivelse av V-M  og vi følger opp saken på neste styremøte.

Erling:
Refererte til “Prosjekt Kikkut” og status på dette.  Overleverte mappe med sakspapirer knyttet til prosjektet.
Vedtak:  Prosjekt Kikkut går inn i prosjektet med Blokkhusene.
Sak 23/2018: Neste styremøte ved Dyveke.

Vedtak:  Neste styremøte onsdag 11. april kl. 1000 i Kadettbrakka.

******************************************************************

FVV – Referat fra styremøte onsdag den 14. februar 2018 kl. 10.00 – 11.30

Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Ove Sandli, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh, Dyveke von Hanno Bast, Olav Bjørnflaten.
Forfall:
Ove Sandli.

Saksliste:
 • Orienteringer ved Kjell:
  Gratulerte Dyveke med vel overstått rund dag og overrakte blomster.
 • Innkommet post ved Kjell:
    To utmeldinger og noen adresseendringer.
 • Økonomisk status ved Inger-Johanne:
    Mange har betalt medlemskontingent. Over 200.000 i saldo på brukskonto.
 • Status Værfts-Magazinet ved Per Inge:
    Ny leder (Dyveke) skriver innledningen; ”Formanden har ordet”.
 • Status Flagging ved Olav:
    Intet nytt å melde.

Saker til behandling:
 
Sak 10/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Vedtak: Ref sak 07/2017:  Forslag til tekst på plakett godtatt av styret.

Sak 11/2018: Innkjøp av bankterminal – videre fremdrift ved Erling.
Tidligere sak 94/2017, 102/2017, 110/2017 og 02/2018.
Vedtak: Terminal innkjøpt. Overlates ny kasserer etter årsmøtet.
 
Sak 12/2018: Fornying av avtalen med Stavern og Larvik Event om guiding sommeren 2018 ved Kjell. Tidligere sak 89/2017, 98/2017, 18/2017 og 03/2018.
Vedtak: Avtalen underskrevet og overlevert Jahn for arkivering.

Sak 13/2018: Kulturarven vedr. tilrettelegge adkomst til blokkhusene ved Dyveke.
Tidligere sak 08/2018.
Vedtak: Til orientering: Dyveke har tilskrevet Kulturarv, Vestfold Fylkeskommune.

Sak 14/2018: Forberedelser til årsmøte 2018 ved Kjell.
Vedtak:
- Regnskap ved Inger Johanne – Underskudd i 2017 ca. kr 18.000. Regnskapet er revidert og funnet i        orden.  Kjell orienterte om at SKSK arrangementet kostet oss kr. 77.245,42.
 
- Årsmelding ved Kjell- Utkast vedr flagging og parkering mangler og vil bli tilsendt leder i etterkant av  møtet. For øvrig godkjent.
 
- Budsjettforslag ved Kjell – forslag fra leder vedtatt med en justering på kr. 5.000.- i utgifter for diverse  arrangementer.
 
- Forslag til vedtektsendring v/Kjell – gjelder valg. Vedtatt forslag om godkjenning av fullmakt, en pr.  stemme. Forslag fra leder for øvrig enstemmig vedtatt.
 
- Terje Skjølberg har sagt seg villig til å være møteleder.  Hans Weldingh skriver referat.

- Trygve, Kari og Erling har ikke anledning til å stille på årsmøtet grunnet andre avtaler.  Jahn kan muligens  heller ikke delta.

Sak 15/2018: Reorganisering av våre utstillinger ved Trygve.
Tidligere sak 05/2018.
Vedtak: Avventer ”modellene – dukkene”.  Disse innkjøpes med «vanlig hudfarge». Det er avsatt kr. 10.000.- på 2018 budsjettet for dette – avventer godkjenning på årsmøtet av budsjettet.  
 
Sak 16/2018: Utstilling i regi av FVV knyttet til Justissektorens tilstedeværelse og historie på Fredriksvern verft ved Kjell.
Vedtak: Saken utsettes, følges eventuelt opp av det nye styret.

Eventuelt:
- Det søkes Larvik kommune om tilskudd ved leder. Det søkes Larviksbanken om tilskudd ved ny leder.
 
- Ove Sandli har sagt seg villig til å stille sin plass i styret til disposisjonen, grunnet arbeidssituasjon.  Styret  ser gjerne at han fortsetter.
 
- Inger Johanne tilbyr museet et Mausergevær.  Styret avventer saken.

- Kjell takket Kari for innsatsen som sekretær gjennom 7 år i FVV og overrakte Flaggvin og blomster.

Neste styremøte:
Konstituerende styremøte 07.03.2018 – kl. 10.00.

************************************************************
FVV – Referat fra styremøte onsdag den 10. januar 2018 kl.10.00 – 11.15
      
Innkalt: Kjell Reidar Bugge, Erling Halvorsen, Trygve Bruun, Inger Johanne Dahl, Dag Tvedt, Jahn H. Schipsted, Ove Sandli, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Per Inge Olsen, Karsten Haaberg, Hans Weldingh, Dyveke von Hanno Bast, Olav Bjørnflaten
 
Forfall:
Olav Bjørnflaten, Per Inge Olsen, Ove Sandli
 
Saksliste:
 • Orienteringer v/leder:
Ønsket godt nytt år til samtlige og takket de som hadde ryddet på kontoret samt tatt ned julebelysningen på Kanalbrua.
Orienterte om at Per Inge har noen plager, og at han i dag er til undersøkelse hos lege.    

 • Innkommet post ved v/leder:
Julehilsen fra Sjef Sjøforsvaret og Sjef marinemuseet.
Stavern Event har begynt å få bestillinger for 2018.
Et nytt medlem.

 • Økonomisk status v/kasserer:
God økonomisk balanse, sunn økonomi.

 • Status Værfts-Magazinet ved Jahn:
Ros fra styret til redaktøren og redaksjonskomiteen for godt Værfts-Magazin nr 03 2017.
Er i gang med nr. 01 2018, men må avvente noe for å se hvordan det går med Per Inge.
   
 • Status Flagging v/Jahn:
Alt OK.

Saker til behandling:

Sak 01/2018: Referat fra siste styremøte ved Kjell.
Vedtak: Ingen merknader.

Sak 02/2018: Innkjøp av bankterminal – videre fremdrift ved Erling.
Tidligere sak 94/2017, 102/2017 og 110/2017.
Vedtak: Erling får fullmakt til å kjøpe inn bankterminal og pad mv.

Sak 03/2018: Fornying av avtalen med Stavern Event om guiding sommeren 2018 ved Kjell. Tidligere sak 89/2017, 98/2017 og 18/2017.
Se notat fra leder i egen ekspedisjon.
Vedtak: Styret slutter seg til forslaget fra Trine Lise Gran og avtalen godkjennes av styret.
 
Sak 04/2018: Samarbeide med skoler om museumsvakter ved Olav.
Tidligere sak 104/2017 og sak 111/2017.  Olav var fraværende på møtet, men hadde på forhånd orientert leder om at det var vanskelig å få til noe med aktuelle skoler. Olavs datter kan evt “utdannes” til vakt i Kommandersersjantrommet.
Vedtak: Styret legger nå denne saken “død” og vil ta den opp igjen på et senere tidspunkt dersom det blir aktuelt med egne vakter i Kommandersersjantrommet.

Sak 05/2018: Reorganisering av våre utstillinger ved Trygve.
Vedtak: Det er ikke noe nytt i saken og den følges med Marinemuseet av Trygve.

Sak 06/2018: AG-3 til LF utstillingen ved Kjell.
Kontakt opprettet med Rustmesteren i Forsvarsmuseet og søknad kan framsendes.
Vedtak: Søknad om utlån sendt.

Sak 07/2017: «Glass»plate til FVV fanen i LF utstillingen ved Kjell.
Vedtak: Jahn følger opp med Arne Naper hva angår glassplate og reparasjon av fanetoppen.  Kjell følger opp plakett som viser hvem som donerte fanen.

Sak 08/2018: Kulturarven vedr. tilrettelegge adkomst til blokkhusene ved Dyveke.
Vedtak: Det nedsettes en gruppe som arbeider med “bevaring” av blokkhusene/tilrettelegging av besøk ved blokkhusene bestående av:
Dyveke von Hanno Bast, (Anne Tharaldsen?) og Erling Halvorsen. Gruppen konstituerer seg selv. Per Inge Olsen har sagt seg villig til å delta ved behov.  Stavern Historielag inviteres til å delta i gruppen.  Dyveke følger dette opp.

Sak 09/2018: Forberedelser til årsmøte 2018 ved Kjell.
Vedtak: Utkast fra Kjell fremlagt og vedlegges referatet.  
Leder av valgkomiteen redegjorde for sitt arbeid.
Forslag om vedtektsendringer mht. styresammensetningen.  Følges opp av Kjell.
Innkalling sendes ut med kontingentinnkrevingen.  Ansvar Inger Johanne.  Kjell sender innkallingen + tekst som skal stå på giroblanketten til Inger Johanne.
 
Innspill til årsmeldingen sendes sekretær innen 1.2.2018.

Eventuelt:
Kjell:
- Nevnte at det var noen som hadde tanker om å slå sammen Stavern Historielag og FVV, noe han ikke støttet.  Styret vurderte dette som ikke aktuelt.  
- Som et ledd i arbeidet med å øke medlemsantallet i FVV er ansatte ved JKØ “attraktive”.  
I denne sammenhengen kan et “Politimuseum” i regi av FVV være et element.  Følges opp av Kjell med agendapunkt på neste møte.
 
Neste styremøte: 14.02.2018 kl 10.00
Sist oppdatert 10.15.2019
Back to content