Protokoll fra årsmøter - Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Protokoll fra årsmøter

Års- og styremøter
Fredriksvern Verfts Venner.
Protokoll fra årsmøtet 2018.
Møtested: Auditoriet Galeiskur 16

Møtedato: Torsdag 01. mars 2018 kl. 18.00
28 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Formannen ønsket velkommen.
Saknr.
Dagsorden
Vedtak
1.
Valg av møteleder.
 
Valg av to personer til å undertegne protokollen
Som møteleder ble enstemmig valgt
  • Terje Skjølberg
Til å undertegne protokollen ble enstemmig valgt
  • Jan Strøm Blakstad - Olav Bjørnflaten
2.
Valg av møtesekretær/referent
Som møtesekretær/referent ble enstemmig valgt
Hans Weldingh
3.
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble enstemmig godkjent
4.
Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
5.
Godkjenning av årsmelding
Årsmeldingen ble referert i sin helhet av Kjell R. Bugge.
Det ble bemerket at flagglistene bør legges ut på foreningens nettsider.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.
6.
Godkjenning av foregående års reviderte regnskap
Kassereren, Inger Johanne Dahl, redegjorde for regnskapet. Hun refererte også revisors rapport i sin helhet.
Det ble bemerket at lokalleie med Kr. 3.000.- egentlig kan betegnes som renhold. Det ble videre bemerket at kostnaden for trykking av Værfts-Magazinet med Kr. 44.282,94 gjelder for 2. utgaver. Regningen for det tredje magasinet kommer først på regnskapet for 2018.
Revidert regnskap enstemmig godkjent.
7.
Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd
Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd ble presentert av Inger Johanne Dahl: Det ble bemerket at årets underskudd med Kr. 18.507,44 i stor grad skyldes svikt i inntekter for omvisning samt manglende tilskudd til Sjøkrigsskolejubileet til tross for klare lovnader.
Det ble bemerket at foreningen økonomi er tilfredsstillende.
Overskuddsanvendelsen/dekning av underskudd ble deretter enstemmig godkjent.
8.
Forslag til budsjettramme
Budsjett for 2018 ble presentert av Kjell R. Bugge:
Det var ikke samstemming mellom det utlevert budsjettet og det som ble presentert. Årsmøtet besluttet at styret gis fullmakt til å bearbeide og godkjenne budsjett for 2018, inklusive Kr. 10.000.- fra «Sparekontoen» for bruk til oppgradering/oppussing av utstillingene.
9.
Saker fremmet av styret
Forslag til vedtektsendringer ble presentert av Kjell R. Bugge: Forslag til vedtektsendring gjaldt valg samt forslag om godkjenning av fullmakt, en pr. stemme. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
10.
Saker fremmet av medl.
Ingen saker fremmet av medlemmene
11.
Valg av styre Fredriksvern Verfts Venner
Etter valget har styret slik sammensetning:
Leder: Dyveke von Hanno Bast valg 1 år
Medlem Trygve Bruun gjenvalg 2 år
Medlem Kjerstin Bergby Johansen, kasserer nyvalg 2 år
Medlem Terje Skjølberg nyvalg 2 år
Medlem Stig Frydenlund nyvalg 2 år
Medlem Ove Sandli ikke på valg
Medlem Kjell R. Bugge gjenvalg 1 år
Varamedlem Karsten Haaberg gjenvalg 2 år
Varamedlem Dag Tvedt gjenvalg 2 år
Varamedlem Hans Weldingh ikke på valg
Varamedlem Jahn Schipsted ikke på valg
Alle valg er enstemmige.
Karl Bjørn Andersen nyvalg 2 år
Ole Martin Martinsen gjenvalg 2 år
12.
Valg av valgkomité
1. Erling Halvorsen, leder nyvalg 2 år
2. James Rolf Kristiansen ikke på valg
3. Kirsten A. Korsdal gjenvalgt 2 år
Stavern, den 01. mars 2018
 
 
 
 
                       Jan Strøm Blakstad                                                                                         Olav Bjørnflaten
 
Fredriksvern Verfts Venner
Protokoll fra årsmøtet 2017
Møtested: Auditoriet Galeiskur 16

Møtedato: Torsdag den 23. mars 2017 kl 18.00
25 stemmeberettigende medlemmer tilstede

   Formannen ønsket velkommen
   
Sak nr.DagsordenVedtak
1Valg av møteleder

Valg av to personer til å undertegne protokollen
Som møteleder ble enstemmig valgt
  • Per Inge Olsen
Til å undertegne protokollen ble enstemmig valgt
  • Olav Dalen
  • Svein Sjømæling
2
Valg av møtesekretær/referent

Som møtesekretær/referent ble enstemmig valgt
  • Erling Halvorsen
3
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble enstemmig godkjent
4
Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
5
Godkjenning av årsmelding
Årsmeldingen ble referert i sin helhet av Kjell R. Bugge.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.
6
Godkjenning av foregående års reviderte regnskap
Kassereren, Inger Johanne Dahl, redegjorde for regnskapet. Hun refererte også revisors rapport i sin helhet.
Revidert regnskap enstemmig godkjent.
7
Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd
Ingen merknader
Årets overskudd ble av leder foreslått til dekning av eventuelt underskudd vedr. arrangement Sjøkrigsskolens 200 års markering i Stavern.
Forslaget ble enstemmig godkjent.
8
Forslag til budsjettramme
Budsjettforslag 2017  ble presentert av leder. Her kom det inn kommentarer på postene siden det var stor differanse mellom regnskap for 2016 og budsjettforslag for 2017. Forklaring ble gitt av leder. Per Inge Olsen fremmet følgende tilleggsforslag. Forslaget lyder: Styret gis fullmakt til å justere postene i budsjettforslaget slik at det balanserer ut fra en ny avtale for guidetjenesten. Budsjettforslaget med tilleggs¬kommentar ble enstemmig godkjent.
9
Saker fremmet av styret
Det var ikke fremmet saker av styret
Leder orienterte under dette punktet om aktivitetsplanen for 2017
10
Saker fremmet av medl
Ingen saker fremmet av medlemmene
11
Valg av styre
Fredriksvern Verfts VennerRevisor

Etter valget har styret slik sammensetning:
Leder: Kjell R. Bugge. Ikke på valg
Medlem Erling Halvorsen. Ikke på valg
Medlem Trygve Bruun. Ikke på valg
Medlem Kari Krogsbøl Kristoffersen. Gjenvalg 1 år
Medlem Inger Johanne Dahl. Ikke på valg
Medlem Ove Sandli. Nyvalg 2 år
Medlem Dyveke von Hanno Bast. Gjenvalg 2 år
Varamedlem Karsten Haaberg. Ikke på valg
Varamedlem Dag Tvedt. Ikke på valg
Varamedlem Hans Weldingh. Nyvalg 2 år
Varamedlem Jahn Schipsted. Gjenvalg 2 år
Alle valg er enstemmige.

Jan Strøm Blakstad, Ikke på valg
Ole Martin Martinsen, ikke på valg
12
Valg av valgkomité
1. Jan Olav Eriksen, leder. Ikke på valg
2. James Rolf Kristiansen. Gjenvalg 2 år
3. Kirsten A. Korsdal. Ikke på valg


Stavern, den 23. mars 2017Olav Dalen                                                                                      Svein Sjømæling


Fredriksvern Verfts Venner.
 
 
Protokoll fra årsmøtet 2016.
 
Møtested: Møterom Kadettbrakka
 
 
Møtedato: Onsdag den 6. april 2016 kl. 18.00
 
24 Stemmeberettigede medlemmer til stede.

Formannen ønsket velkommen
SakDagsordenVedtak
1Valg av møteleder
Valg av to personer til å undertegne protokollen
 
Som møteleder ble enstemmig valgt: Jan Olav Eriksen
 
Til å undertegne protokollen ble enstemmig valgt: Per Inge Olsen og Olav Bjørnflaten
2Valg av møtesekretær/referent
 
Som møtesekretær ble enstemmig valgt:
 
Kari Krogsbøl Kristoffersen
3
         
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
4Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
5Godkjenning av årsmelding
Årsmeldingen ble referert i sin helhet.
Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt med følgende korreksjoner/justeringer/omredigeringer som fremkom på møtet: under punktet i årsmeldingen «Foreningens nettside» rettes ordet «Leiren» til «Fredriksvern verft».
6Godkjenning av foregående års reviderte regnskap
 
Kassereren, Inger Johanne Dahl, redegjorde for regnskapet. Hun refererte også revisors rapport i sin helhet.
 
Revidert regnskap enstemmig godkjent.
7Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd
 
Ingen merknader.
 Årets overskudd var på kr. 3528,20.
8Forslag til budsjettramme
 
Budsjettforslag 2016 enstemmig godkjent med forbehold om fortsatt inntekt for flagging videreføres/opprettholdes.
9Saker fremmet av styret
Det var ikke fremmet saker av styret
10Saker fremmet av medlemmer
Ingen saker fremmet av medlemmene
11Valg av styre, Fredriksvern Verfts Venner
         
Etter valget har styret slik sammensetning:
  
Leder Kjell Reidar Bugge.                      Nyvalg 2 år
  
Medlem Erling Halvorsen.                      Gjenvalg 2 år
  
Medlem Trygve Bruun.                          Nyvalg 2 år
  
Medlem Kari Krogsbøl Kristoffersen.   Ikke på valg
  
Medlem Inger Johanne Dahl.                Gjenvalg 2 år
  
Medlem Kåre Christoffersen.               Ikke på valg
  
Medlem Dyveke von Hanno Bast.       Ikke på valg
  
Varamedlem Karsten Haaberg.            Gjenvalg 2 år
  
Varamedlem Dag Tvedt.                        Nyvalg 2 år.
  
Varamedlem Jonny Engmark.               Ikke på valg
  
Varamedlem Jahn Schipsted.               Ikke på valg
  
Alle valg er enstemmige.
  

Revisor
 
Jan Strøm Blakstad.                          Ikke på valg
 
Ole Martin Martinsen.                        Ikke på valg
12Valg av valgkomité
 
1. Jan Olav Eriksen, leder.                Nyvalg 2016 - 2018
 
2. James Rolf Kristiansen.                 Nyvalg 2016 - 2017
 
3. Kirsten A. Korsdal.                       Nyvalg 2016 - 2018

Stavern, den 06. april 2016
 
 


 
Per Inge Olsen                                                                                       Olav Bjørnflaten

Leder Kjell Reidar Bugge
Nyvalg 2 år
Medlem Erling Halvorsen
Gjenvalg 2 år
Medlem Trygve Bruun
Nyvalg 2 år
Medlem Kari Krogsbøl KristoffersenIkke på valg
Medlem Inger Johanne Dahl
Gjenvalg 2 år
Medlem Kåre Christoffersen
Ikke på valg
Medlem Dyveke von Hanno Bast
Ikke på valg
Varamedlem Karsten Haaberg
Gjenvalg 2 år
Varamedlem Dag Tvedt
Nyvalg 2 år
Varamedlem Jonny Engmark
Ikke på valg
Varamedlem Jahn Schipsted
Ikke på valg
Alle valg er enstemmige
Revisor
Jan Strøm Blakstad
Ikke på valg
Ole Martin Martinsen
Ikke på valg
Sist oppdatert 12.02.2019
Back to content